skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.351  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
An OCL-Based Framework for Model Transformations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An OCL-Based Framework for Model Transformations

Dang, Duc Hanh; Martin, Gogolla

Dang, D. H, Martin, G. (2016). An OCL-Based Framework for Model Transformations. VNU Journal of Science, Comp. Science & Com. Eng., 32, 1, 42–57.; 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56762

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The TTC 2014 Movie Database Case: Rascal

Inostroza Valdera, Pablo ; Storm, Tijs; Software Analysis and Transformation

2014

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A collaborative testbed web tool for learning model transformation in software engineering education

Rodríguez-Gracia, D ; Criado, J ; Iribarne, L ; Padilla, N

Computers in Human Behavior, October 2015, Vol.51, pp.734-741 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2014.11.096

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Awareness, action and context-specificity of blue ocean practices in sales management

Petri Parvinen ; Jaakko Aspara ; Joel Hietanen ; Sami Kajalo

Management Decision, 2011, Vol.49(8), p.1218-1234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-1747 ; DOI: 10.1108/00251741111163098

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A framework for model transformation verification

Lano, Kevin ; Clark, T. ; Kolahdouz-Rahimi, S.

Formal Aspects of Computing, 2015, Vol.27(1), pp.193-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0934-5043 ; E-ISSN: 1433-299X ; DOI: 10.1007/s00165-014-0313-z

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specification-driven model transformation testing

Guerra, Esther ; Soeken, Mathias

Software & Systems Modeling, 2015, Vol.14(2), pp.623-644 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-013-0369-x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The TTC 2014 FIXML Case: Rascal Solution

Inostroza Valdera, Pablo ; Storm, Tijs; Software Analysis and Transformation

2014

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A collection operator for graph transformation

Grønmo, Roy ; Krogdahl, Stein ; Møller-Pedersen, Birger

Software & Systems Modeling, 2013, Vol.12(1), pp.121-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-011-0190-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Typing artifacts in megamodeling

Vignaga, Andrés ; Jouault, Frédéric ; Bastarrica, María ; Brunelière, Hugo

Software & Systems Modeling, 2013, Vol.12(1), pp.105-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-011-0191-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Catalogue of Refactorings for Model-to-Model Transformations

Wimmer, Manuel ; Martínez, Salvador ; Jouault, Frédéric ; Cabot, Jordi; Martínez Pérez, Salvador (Editor)

The Journal of Object Technology, 15 August 2012, Vol.11(2), pp.21-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1660-1769 ; E-ISSN: 1660-1769 ; DOI: 10.5381/jot.2012.11.2.a2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracing program transformations with string origins

Inostroza Valdera, Pablo ; Storm, Tijs ; Erdweg, S.; Software Analysis and Transformation

2014

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An integrated multi-view model evolution framework

Stolz, Volker

Innovations in Systems and Software Engineering, 2010, Vol.6(1), pp.13-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1614-5046 ; E-ISSN: 1614-5054 ; DOI: 10.1007/s11334-009-0102-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variability-based model transformation: formal foundation and application

Strüber, D. ; Rubin, J. ; Arendt, T. ; Chechik, M. ; Taentzer, G. ; Plöger, J.

Formal Aspects of Computing, 2018, Vol.30(1), pp.133-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0934-5043 ; E-ISSN: 1433-299X ; DOI: 10.1007/s00165-017-0441-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A formal verification technique for behavioural model-to-model transformations

Putter, Sander ; Wijs, Anton

Formal Aspects of Computing, 2018, Vol.30(1), pp.3-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0934-5043 ; E-ISSN: 1433-299X ; DOI: 10.1007/s00165-017-0437-z

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-Step Learning and Adaptive Search for Learning Complex Model Transformations from Examples

Baki, Islem ; Sahraoui, Houari

ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM), 22 August 2016, Vol.25(3), pp.1-37 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7392 ; DOI: 10.1145/2904904

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Model-Driven Framework for Hardware-Software Co-design of Dataflow Applications

Ahmad, W. ; Yildiz, Bugra Mehmet ; Rensink, Arend ; Stoelinga, Mariëlle Ida Antoinette ; Berger, C. ; Mousavi, M. ; Wisniewski, R.

Proceedings of the 6th International Workshop on Design, Modeling and Evaluation of Cyber Physical Systems, 2017, Vol.10107, pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 978-3-319-51737-7 ; ISBN: 978-3-319-51738-4

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

모델 속성 정보와 그래프 비교 알고리즘을 이용한 그래프 변환 기반 의미 정확성 검증 메커니즘

고종원(Jong-Won Ko) ; 홍봉화(Bong-Hwa Hong) ; 송영재(Young-Jae Song)

한국정보기술학회논문지, 2012, Vol.10(4), pp.153-160

ISSN: 1598-8619 ; E-ISSN: 2093-7571

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

구조 기반 BPMN 모델의 Feature 모델로 변환 기법

송치양(Song, Chee-Yang) ; 김철진(Kim, Chul-Jin)

한국산학기술학회 논문지, 2016, Vol.17(1), pp.733-744

ISSN: 1975-4701

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Possibilities and challenges of an integrated development using a combined SysML-model and corresponding domain specific models

Kernschmidt, K ; Barbieri, G ; Fantuzzi, C ; Vogel-Heuser, B

IFAC Proceedings Volumes, 2013, Vol.46(9), pp.1465-1470

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.3182/20130619-3-RU-3018.00391

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

구조 기반 BPMN 모델의 Feature 모델로 변환 기법

송치양 ; 김철진

한국산학기술학회논문지 January 2016, Vol.17(1), pp.733-744

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.351  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (569)
 2. Toàn văn trực tuyến (531)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (7)
 2. 1999đến2003  (20)
 3. 2004đến2008  (288)
 4. 2009đến2014  (592)
 5. Sau 2014  (397)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (939)
 2. French  (36)
 3. Chinese  (30)
 4. Korean  (15)
 5. German  (5)
 6. Japanese  (3)
 7. Portuguese  (3)
 8. Spanish  (2)
 9. Swedish  (1)
 10. Czech  (1)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wimmer, Manuel
 2. de Lara, Juan
 3. Guerra, Esther
 4. Cabot, Jordi
 5. Baranyi, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...