skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of a forensic blood substitute for impact pattern area of origin estimation via three trajectory analysis programs

Polacco, Sumiko ; Illes, Mike ; Stotesbury, Theresa

Canadian Society of Forensic Science Journal, 03 April 2018, Vol.51(2), pp.58-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5030 ; E-ISSN: 2332-1660 ; DOI: 10.1080/00085030.2018.1463274

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
HAMSTERS : un environnement d’édition et de simulation de modèles de tâches
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

HAMSTERS : un environnement d’édition et de simulation de modèles de tâches

Fahssi, Racim ; Martinie, Célia ; Palanque, Philippe; Ihm14, Ihm14 (Editor)

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation précoce et conception orientée évaluation

Tarby, Jean-Claude; Tarby, Jean-Claude (Editor)

Ergo'IA (Ergonomie et Informatique Avancée), 2006

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prototask, un outil de validation des modèles de tâches par l'utilisateur final

Lachaume, Thomas ; Girard, Patrick ; Guittet, Laurent; IHM'15, Conférence (Editor)

IHM-2015, p.d08

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fahssi, Racim
  2. Illes, M.
  3. Lachaume, Thomas
  4. Stotesbury, Theresa
  5. Tarby, Jean-Claude

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...