skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tyrosine Kinase Inhibitor-Induced Hypertension

Agarwal, Megha ; Thareja, Nidhi ; Benjamin, Melody ; Akhondi, Andre ; Mitchell, George

Current Oncology Reports, 2018, Vol.20(8), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1523-3790 ; E-ISSN: 1534-6269 ; DOI: 10.1007/s11912-018-0708-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radiation coronary arteritis refractory to surgical and percutaneous revascularization culminating in orthotopic heart transplantation

Cheng, Richard K ; Lee, Michael S ; Seki, Atsuko ; Shemin, Richard J ; Cruz, Daniel ; Lluri, Gentian ; Mitchell, George D ; Yang, Eric H

Cardiovascular Pathology, July 2013, Vol.22(4), pp.303-308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1054-8807 ; E-ISSN: 1879-1336 ; DOI: 10.1016/j.carpath.2012.12.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radiation coronary arteritis refractory to surgical and percutaneous revascularization culminating in orthotopic heart transplantation.

Cheng, Richard K ; Lee, Michael S ; Seki, Atsuko ; Shemin, Richard J ; Cruz, Daniel ; Lluri, Gentian ; Mitchell, George D ; Yang, Eric H

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of mitral flow velocity with exercise by an index of stress-induced left ventricular ischemia in coronary artery disease

Mitchell, George D ; Brunken, Richard C ; Schwaiger, Markus ; Donohue, Bryan C ; Krivokapich, Janine ; Child, John S

The American Journal of Cardiology, 1988, Vol.61(8), pp.536-540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9149 ; E-ISSN: 1879-1913 ; DOI: 10.1016/0002-9149(88)90760-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Succinylcholine Danger in the Burned Patient
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Succinylcholine Danger in the Burned Patient

Tolmie, John D. ; Joyce, Thomas H. ; Mitchell, George D.

Anesthesiology, 1967, Vol.28(2), pp.467-470 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000542-196703000-00039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VANNE MECANIQUE A TIGE POUR REGULATION DE DEBIT DE FLUIDE
ROD TYPE MECHANICAL VALVE FOR FLUID FLOW CONTROL

Mitchell, George, D ; Anderson, Rodney, D

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VANNE MECANIQUE A TIGE POUR REGULATION DE DEBIT DE FLUIDE
ROD TYPE MECHANICAL VALVE FOR FLUID FLOW CONTROL

Mitchell, George, D ; Anderson, Rodney, D

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rod Type Mechanical Valve for Fluid Flow Control

Mitchell George D ; Anderson Rodney D

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tilting mast in a rotorcraft

Carter Jay W ; Mitchell George D

Toàn văn sẵn có

10
A Draw-Over Anesthetic System for Peace or War
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Draw-Over Anesthetic System for Peace or War

Joyce, Thomas H. ; Vacanti, Charles J. ; Van Houten, Robert J. ; Mitchell, George D.

Anesthesia & Analgesia, 1969, Vol.48(1), pp.121-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1213/00000539-196901000-00025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
A Draw-Over Anesthetic System for Peace or War
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Draw-Over Anesthetic System for Peace or War

Joyce, Thomas H. ; Vacanti, Charles J. ; Van Houten, Robert J. ; Mitchell, George D.

Anesthesia & Analgesia, 1969, Vol.48(1), pp.121-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1213/00000539-196948010-00025

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tilting mast in a rotorcraft

Carter Jay W ; Mitchell George D

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Depression rail and water stop for concrete building slabs

Mitchell; George D

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rotor aircraft tilting hub with reduced drag rotor head and mast

Carter, Jr. Jay W ; Robinson M. Keith ; Mitchell George D

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tilting mast in a rotorcraft

Carter, Jay W ; Mitchell, George D; Cartercopters, L.L.C (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rotor aircraft tilting hub with reduced drag rotor head and mast

Carter, Jr, Jay W ; Robinson, M. Keith ; Mitchell, George D; Cartercopters, L.L.C (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCEDE DE FABRICATION D'ENGRENAGES DE PRECISION ET PIECE DE MASQUAGE CONVENANT A LA REALISATION DU PROCEDE
METHOD FOR MANUFACTURING PRECISION GEARS AND A MASKING TOOL USEFUL IN PRACTICING THE METHOD

Bittner, Edward, H ; Koscomb, Walter, S., III ; Mitchell, George, D., Jr

Toàn văn sẵn có

18
Razing a Big Stack with Dynamite
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Razing a Big Stack with Dynamite

Mitchell, George D.

Scientific American, 10/11/1902, Vol.87(15), pp.236-236

ISSN: 0036-8733 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/scientificamerican10111902-236

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (2)
 2. 1969đến1987  (3)
 3. 1988đến2003  (2)
 4. 2004đến2007  (5)
 5. Sau 2007  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (10)
 2. Bài báo  (8)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (17)
 2. French  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mitchell, George D.
 2. Mitchell, G.D.
 3. Mitchell George D
 4. Joyce, Thomas H.
 5. Yang, Eric H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...