skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 83  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

News reports on research in Swedish newspapers 2002-2013; Forskningsrapportering i svensk dagspress 2002-2013

Andersson, Ulrika; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, SOM Institute

DOI: 10.5878/002717 ; Related DOI: 10.5878/002716

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medievalundersökningen 1994 - GP:s bevakning av kommunvalet

Asp, Kent ; Johansson, Bengt; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002101 ; Related DOI: 10.5878/000343

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 2002; Medievalundersökningen 2002

Asp, Kent; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002098 ; Related DOI: 10.5878/000418

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1991; Medievalundersökningen 1991

Asp, Kent; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002102 ; Related DOI: 10.5878/000250 ; Related DOI: 10.5878/001058

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey referendum 1980 - News analysis; Medievalundersökningen folkomröstningen 1980 - Nyhetsanalysen

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/002626 ; Related DOI: 10.5878/000115

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1994; Medievalundersökningen 1994

Asp, Kent; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002100 ; Related DOI: 10.5878/000341 ; Related DOI: 10.5878/000869

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1982 - News analysis; Medievalundersökningen 1982 - Nyhetsanalysen

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/002153 ; Related DOI: 10.5878/000116

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1979 - News analysis; Medievalundersökningen 1979 - Nyhetsanalysen

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/002155 ; Related DOI: 10.5878/000114

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 2006; Medievalundersökningen 2006

Asp, Kent; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002222 ; Related DOI: 10.5878/002221

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1998; Medievalundersökningen 1998

Asp, Kent; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002099 ; Related DOI: 10.5878/000342 ; Related DOI: 10.5878/001068

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1988; Medievalundersökningen 1988

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/002148 ; Related DOI: 10.5878/000243 ; Related DOI: 10.5878/000909

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1985 - News analysis; Medievalundersökningen 1985 - Nyhetsanalysen

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/002150 ; Related DOI: 10.5878/000117

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

The National SOM Survey 1999; Den nationella SOM-undersökningen 1999

University of Gothenburg, SOM Institute; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, SOM Institute

DOI: 10.5878/002342 ; Related DOI: 10.5878/000366 ; Related DOI: 10.5878/002341

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

The National SOM Survey 2001; Den nationella SOM-undersökningen 2001

University of Gothenburg, SOM Institute; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, SOM Institute

DOI: 10.5878/002338 ; Related DOI: 10.5878/000393

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media Barometer 2010; Mediebarometern 2010

University of Gothenburg, Nordicom - Nordic Information Centre for Media and Communication Research; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Nordicom - Nordic Information Centre for Media and Communication Research

DOI: 10.5878/002887 ; Related DOI: 10.5878/000494

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media Barometer 2015; Mediebarometern 2015

University of Gothenburg, Nordicom - Nordic Information Centre for Media and Communication Research; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Nordicom - Nordic Information Centre for Media and Communication Research

DOI: 10.5878/002898 ; Related DOI: 10.5878/002897

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Media Barometer 2015; Mediebarometern 2015

University of Gothenburg, Nordicom - Nordic Information Centre for Media and Communication Research; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Nordicom - Nordic Information Centre for Media and Communication Research

DOI: 10.5878/002897 ; Related ISBN: 978-91-87957-14-7 ; Related DOI: 10.5878/002898

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media Barometer 2009; Mediebarometern 2009

University of Gothenburg, Nordicom - Nordic Information Centre for Media and Communication Research; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Nordicom - Nordic Information Centre for Media and Communication Research

DOI: 10.5878/003064 ; Related DOI: 10.5878/000484

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media Barometer 2009; Mediebarometern 2009

University of Gothenburg, Nordicom - Nordic Information Centre for Media and Communication Research; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Nordicom - Nordic Information Centre for Media and Communication Research

DOI: 10.5878/000484 ; Related ISBN: 978-91-89471-79-5 ; Related ISSN: 1101-4539 ; Related DOI: 10.5878/003064

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media Barometer 2013; Mediebarometern 2013

University of Gothenburg, Nordicom - Nordic Information Centre for Media and Communication Research; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Nordicom - Nordic Information Centre for Media and Communication Research

DOI: 10.5878/002750 ; Related ISBN: 978-91-86523-93-0 ; Related DOI: 10.5878/002751

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 83  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (9)
 2. 1994đến2002  (12)
 3. 2003đến2007  (10)
 4. 2008đến2013  (16)
 5. Sau 2013  (36)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Swedish  (67)
 2. English  (14)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...