skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular evolution across developmental time reveals rapid divergence in early embryogenesis

Cutter, Asher D. ; Garrett, Rose H. ; Mark, Stephanie ; Wang, Wei ; Sun, Lei

Evolution Letters, August 2019, Vol.3(4), pp.359-373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2056-3744 ; E-ISSN: 2056-3744 ; DOI: 10.1002/evl3.122

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular evolution across developmental time reveals rapid divergence in early embryogenesis

Cutter, Asher ; Garrett, Rose ; Mark, Stephanie ; Wang, Wei ; Sun, Lei; Sun, Lei (pacrepositoryorg)

BioRxiv, Mar 29, 2019

DOI: 10.1101/518621

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome structure predicts modular transcriptome responses to genetic and environmental conditions

Mark, Stephanie ; Weiss, Joerg ; Sharma, Eesha ; Liu, Ting ; Wang, Wei ; Claycomb, Julie ; Cutter, Asher; Cutter, Asher (pacrepositoryorg)

BioRxiv, May 9, 2019

DOI: 10.1101/517235

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Found in Transcription: Gene fusions arise through defects in RNA processing in the absence of chromosomal rearrangements.

Jiang, Yue ; Apostolides, Michael ; Husić, Mia ; Siddaway, Robert ; Yu, Man ; Mark, Stephanie ; Ramani, Arun ; Hawkins, Cynthia ; Brudno, Michael; Brudno, Michael (pacrepositoryorg)

BioRxiv, Oct 30, 2019

DOI: 10.1101/825570

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imagen Awards celebrates 50 years honoring Latinos in media: parent organization's president Helen Hernandez says the portrayal of Hispanics in entertainment still has a long way to go.(Special Report: Imagen Awards at 30)

Mark, Stephanie R.

Broadcasting & Cable, August 17, 2015, Vol.145(28), p.18(1)

ISSN: 1068-6827

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mark, Stephanie
  2. Wang, Wei
  3. Cutter, Asher
  4. Garrett, Rose
  5. Sun, Lei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...