skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wealth Sharing for Conflict Prevention and Economic Growth : Botswana Case Study of Natural Resource Utilization for Peace and Development

Sebudubudu , David

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A two-way process? A qualitative and quantitative investigation of majority members’ acculturation

Haugen, I ; Kunst, J.R

International Journal of Intercultural Relations, September 2017, Vol.60, pp.67-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-1767 ; E-ISSN: 1873-7552 ; DOI: 10.1016/j.ijintrel.2017.07.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social distance toward Syrian refugees: The role of intergroup anxiety in facilitating positive relations

Koc, Yasin ; Anderson, Joel R.; Social Psychology

Journal of Social Issues, 2018, Vol.74(4), pp.790-811 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0022-4537

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multicultural attitudes mediate the relation between personality and perceived ethnic outgroup distance in the Netherlands

Stupar, Snezana ; Van De Vijver, Fons Jr ; Te Lindert, Annet ; Fontaine, Johnny

INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS, 2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-1767 ; DOI: 10.10.6/j.ijintrel.2013.05.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personal reactions to ‘strange’ situations: Attachment styles and acculturation attitudes of immigrants and majority members

Van Oudenhoven, Jan Pieter ; Hofstra, Jacomijn

International Journal of Intercultural Relations, 2006, Vol.30(6), pp.783-798 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-1767 ; E-ISSN: 1873-7552 ; DOI: 10.1016/j.ijintrel.2006.05.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attachment styles and majority members’ attitudes towards adaptation strategies of immigrants

Hofstra, Jacomijn ; van Oudenhoven, Jan Pieter ; Buunk, Bram P

International Journal of Intercultural Relations, 2005, Vol.29(5), pp.601-619 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-1767 ; E-ISSN: 1873-7552 ; DOI: 10.1016/j.ijintrel.2005.05.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Issue of Corporate Systems’ Liabilities

Zh. A. Kevorkova ; A. M. Petrov ; N. M. Savina ; T. M. Vorozheykina ; S. M. Doguchaeva

Учёт. Анализ. Аудит, 01 March 2019, Vol.6(1), pp.6-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2408-9303 ; E-ISSN: 2619-130X ; DOI: 10.26794/2408-9303-2019-6-1-6-18

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wealth Sharing for Conflict Prevention and Economic Growth : Botswana Case Study of Natural Resource Utilization for Peace and Development

Sebudubudu, David

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2010  (1)
 3. 2011đến2013  (2)
 4. 2014đến2017  (2)
 5. Sau 2017  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (6)
 2. Khác  (1)
 3. Tài nguyên văn bản  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6)
 2. Russian  (1)
 3. Norwegian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. van Oudenhoven, J.P.
 2. van Oudenhoven, Jan Pieter
 3. Social Psychology
 4. Hofstra, J.
 5. Hofstra, Jacomijn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...