skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.621  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Structure, magnetic, magnetocaloric and magnetoresistance properties of Pr1-xPbxMnO3 perovskites
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure, magnetic, magnetocaloric and magnetoresistance properties of Pr1-xPbxMnO3 perovskites

D.T. Hanh; N. Chau; N.H. Luong; N.D. Tho

ISIKNOWLEDGE; 0304-8853; 1873-4766; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31613

Truy cập trực tuyến

2
Effects of Zn content on the magnetic and magnetocaloric properties of Ni-Zn fenites
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Zn content on the magnetic and magnetocaloric properties of Ni-Zn fenites

N, Chau; N, K Thuan; D, L Minh; N, H Luong

N, C, et al. (2008). Effects of Zn content on the magnetic and magnetocaloric properties of Ni-Zn fenites. VNU Journal of Science, Mathematics- Physics, 24, 155-162.; 2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57032

Truy cập trực tuyến

3
Room-temperature large magnetocaloric effect in perovskites (Lai.xNdx)o.vSro.3Mn03
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Room-temperature large magnetocaloric effect in perovskites (Lai.xNdx)o.vSro.3Mn03

Nguyen, Hoang Luong; Nguyen, Thi Mai Phuong; Phung, Thu Hien; Hoang, Nam Nhat; Luc, Huy Hoang

Nguyen, H. L, et al.(2008). Room-temperature large magnetocaloric effect in perovskites (Lai.xNdx)o.vSro.3Mn03. VNU Journal of Science, Mathematics- Physics, 24, 30-35.; 2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57412

Truy cập trực tuyến

4
Magnetotransport properties and magnetocaloric effect in La0.67Ca0.33Mn1-xTMxO3 (TM=Cu, Zn) perovskite manganites
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetotransport properties and magnetocaloric effect in La0.67Ca0.33Mn1-xTMxO3 (TM=Cu, Zn) perovskite manganites

Phung, Quoc Thanh; Vu, Van Khai; Ngac, An Bang; Nguyen, Huy Sinh; Hoang, Nam Nhat

ISIKNOWLEDGE; 0304-8853; 1873-4766; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26766; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885312002314

Truy cập trực tuyến

5
Spin glass-like state, charge ordering, phase diagram and positive entropy change in Nd0.5-xPrxSr0.5MnO3 perovskites
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spin glass-like state, charge ordering, phase diagram and positive entropy change in Nd0.5-xPrxSr0.5MnO3 perovskites

N. Chau; N.D. Tho; N.H. Luong

ISIKNOWLEDGE; 0304-8853; 1873-4766; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885306000795; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31658

Truy cập trực tuyến

6
Structural, magnetic and magnetocaloric properties of Heusler alloys Ni50Mn38Sb12 with boron addition
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural, magnetic and magnetocaloric properties of Heusler alloys Ni50Mn38Sb12 with boron addition

Nong, N. V; Tai, L. T; Huy, N. T

ISIKNOWLEDGE; 0921-5107; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26321; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921510711003345

Truy cập trực tuyến

7
Ferromagnetic short-range order and magnetocaloric effect in Fe-doped LaMnO3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ferromagnetic short-range order and magnetocaloric effect in Fe-doped LaMnO3

Phan, The Long; P.Q.Thanh; P.D.H.Yen

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28330

Truy cập trực tuyến

8
Magnetotransport properties and magnetocaloric effect in La 0.67Ca 0.33Mn 1-xTM xO 3 (TM=Cu, Zn) perovskite manganites
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetotransport properties and magnetocaloric effect in La 0.67Ca 0.33Mn 1-xTM xO 3 (TM=Cu, Zn) perovskite manganites

Phung, Quoc Thanh; Vu, Van Khai; Ngac, An Bang; Nguyen, Huy Sinh; Hoang, Nhat Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29409

Truy cập trực tuyến

9
Magnetic properties and magnetocaloric effect in Ni-Mn-Sn alloys
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic properties and magnetocaloric effect in Ni-Mn-Sn alloys

N., H. Dan; N., H. Duc; N., H. Yen; P., T. Thanh; L., V. Bau; N., M. An; D., T.K. Anh; N, A. Bang; N., T. Mai; P., K. Anh; T., D. Thanh

Scopus; 03048853; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885314007604; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32590

Truy cập trực tuyến

10
Magnetocaloric effect in Fe-Ni-Zr alloys prepared by using the rapidly-quenched method
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetocaloric effect in Fe-Ni-Zr alloys prepared by using the rapidly-quenched method

Nguyen, Huy Dan; Nguyen, Huu Duc; Tran, Dang Thanh

ISIKNOWLEDGE; 0374-4884; http://link.springer.com/article/10.3938/jkps.62.1715; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32399

Truy cập trực tuyến

11
Magnetic Properties and Magnetocaloric Effect in Pb-Doped La0.9Dy0.1MnO3 Manganites
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic Properties and Magnetocaloric Effect in Pb-Doped La0.9Dy0.1MnO3 Manganites

Ho, T.A; Thanh, Tran Dang; Thang, P.D; Jong, Suk Lee

Scopus; 00189464; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31071

Truy cập trực tuyến

12
Manganese perovskites for room temperature magnetic refrigeration applications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manganese perovskites for room temperature magnetic refrigeration applications

Phan, Manh-Huong; Hoang Nam Nhat; Nguyen Chau

ISIKNOWLEDGE; 0304-8853; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31120

Truy cập trực tuyến

13
Magnetocaloric effect in Fe-Ni-Zr alloys prepared by using the rapidly-quenched method
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetocaloric effect in Fe-Ni-Zr alloys prepared by using the rapidly-quenched method

N., H. Dan; N., H. Duc; T., D. Thanh,...

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31230

Truy cập trực tuyến

14
The substitution effect of Cr about large magnetocaloric effect in amorphous Fe-Si-B-Nb-Au ribbons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The substitution effect of Cr about large magnetocaloric effect in amorphous Fe-Si-B-Nb-Au ribbons

S.G. Min; L.G. Ligay; K.S. Kim

ISIKNOWLEDGE; 0304-8853; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885305009777; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31826

Truy cập trực tuyến

15
The discovery of the colossal magnetocaloric effect in a series of amorphous ribbons based on Finemet
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The discovery of the colossal magnetocaloric effect in a series of amorphous ribbons based on Finemet

N. Chau; N.D. The; N.Q. Hoa

ISIKNOWLEDGE; 0921-5093; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31436

Truy cập trực tuyến

16
Structure, magnetic, magnetocaloric and magnetoresistance properties of La1-xPbxMnO3 perovskite
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure, magnetic, magnetocaloric and magnetoresistance properties of La1-xPbxMnO3 perovskite

Nguyen, Chau; Hoang, Nam Nhat; Nguyen, Hoang Luong

ISIKNOWLEDGE; 0921-4526; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31829; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921452602017593

Truy cập trực tuyến

17
On the magnetic and magnetocaloric properties of perovskite La1-xSrxCoO3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the magnetic and magnetocaloric properties of perovskite La1-xSrxCoO3

Nguyen, Hoang Luong; Nguyen, Chau; Phan, Manh Huong; Dang, Le Minh

ISIKNOWLEDGE; 0304-8853; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31495

Truy cập trực tuyến

18
Spin glass-like behavior, giant magnetocaloric and giant magnetoresistance effect in PrPb manganites
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spin glass-like behavior, giant magnetocaloric and giant magnetoresistance effect in PrPb manganites

N. Chau; D.T. Hanh; N.D. Tho; N.H. Luong

ISIKNOWLEDGE; 0304-8853; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31657

Truy cập trực tuyến

19
Properties of Ru-Doped Ca-Pr Manganate Thin Films Fabricated by PLD Technique
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of Ru-Doped Ca-Pr Manganate Thin Films Fabricated by PLD Technique

Phung, Quoc Thanh; Nguyen, Duc Tho; Hoang, Nam Nhat

ISIKNOWLEDGE; 0018-9464; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26192; http://ieeexplore.ieee.org/document/6027818/

Truy cập trực tuyến

20
Magnetic, magnetocaloric and critical properties of Ni50- xCuxMn37Sn13 rapidly quenched ribbons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic, magnetocaloric and critical properties of Ni50- xCuxMn37Sn13 rapidly quenched ribbons

Do, Tran Huu; Nguyen, Hai Yen; Pham, Thi Thanh; Nguyen, Thi Mai; Tran, Dang Thanh; Phan, The-Long; Yu, Seong Cho; Nguyen, Huy Dan

Scopus; 09258388; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838814025559; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32548

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 2.621  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.411)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.584)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (8)
 2. 1993đến2001  (35)
 3. 2002đến2007  (288)
 4. 2008đến2014  (839)
 5. Sau 2014  (1.367)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.538)
 2. Japanese  (31)
 3. Chinese  (30)
 4. French  (13)
 5. Catalan  (5)
 6. Portuguese  (4)
 7. Undetermined  (3)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hlil, E.K.
 2. Cheikhrouhou, A.
 3. Cheikhrouhou-Koubaa, W.
 4. Dhahri, E.
 5. Koubaa, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...