skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Digital Legacy and Interaction: Post-Mortem Issues
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Legacy and Interaction: Post-Mortem Issues

Maciel, Cristiano ;Pereira, Vinícius Carvalho;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Maciel, Cristiano (Editor) ; Pereira, Vinícius Carvalho (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319016306 ; ISBN: 331901630X ; E-ISBN: 9783319016313 ; E-ISBN: 3319016318 ; DOI: 10.1007/978-3-319-01631-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...