skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two dcm Gene Clusters Essential for the Degradation of Diclofop-methyl in a Microbial Consortium of Rhodococcus sp. JT-3 and Brevundimonas sp. JT-9

Zhang, Hui ; Yu, Ting ; Li, Jie ; Wang, Yi-Ran ; Wang, Guang-Li ; Li, Feng ; Liu, Yuan ; Xiong, Ming-Hua ; Ma, Ying-Qun

Journal of agricultural and food chemistry, 21 November 2018, Vol.66(46), pp.12217-12226 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-5118 ; PMID: 30375865 Version:1 ; DOI: 10.1021/acs.jafc.8b05382

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nutrients Input Characteristics of the Yangtze River and Wangyu River During the "Water Transfers on Lake Taihu from the Yangtze River"

Pan, Xiao-Xue ; Ma, Ying-Qun ; Qin, Yan-Wen ; Zou, Hua

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, August 2015, Vol.36(8), pp.2800-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 26592006 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Response Behaviors of Heavy Metals at Tidal Currents Interface and Salinity Interface in the Estuary Area

Liu, Jing ; Zheng, Bing-Hui ; Liu, Lu-San ; Ma, Ying-Qun ; Lin, Kui-Xuan ; Wang, Xing ; Xia, Yang

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, 08 August 2016, Vol.37(8), pp.2989-3000 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 29964724 Version:1 ; DOI: 10.13277/j.hjkx.2016.08.021

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporal-spatial distribution and pollution assessment of heavy metals in the upper reaches of Hunhe River (Qingyuan section), northeast China

Ma, Ying-Qun ; Shi, Yao ; Qin, Yan-Wen ; Zheng, Bing-Hui ; Zhao, Yan-Min ; Zhang, Lei

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, January 2014, Vol.35(1), pp.108-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 24720193 Version:1

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of Phosphorus Fractions in Surface Sediments of Minjiang Mainstreams

Yang, Geng ; Qin, Yan-Wen ; Han, Chao-Nan ; Ma, Ying-Qun ; Liu, Zhi-Chao ; Yang, Chen-Chen

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, 08 May 2018, Vol.39(5), pp.2165-2173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 29965516 Version:1 ; DOI: 10.13227/j.hjkx.201708130

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial distribution and pollution assessment of heavy metals in the tidal reach and its adjacent sea estuary of Daliaohe area, China

Zhang, Lei ; Qin, Yan-Wen ; Ma, Ying-Qun ; Zhao, Yan-Min ; Shi, Yao

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, September 2014, Vol.35(9), pp.3336-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 25518649 Version:1

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of Nitrogen and Phosphorus in the Tidal Reach and Estuary of the Daliao River and Analysis of Potential Eutrophication

Zhang, Lei ; Cao, Wei ; Ma, Ying-Qun ; Han, Chao-Nan ; Qin, Yan-Wen ; Zhao, Yan-Min ; Liu, Zhi-Chao ; Yang, Cheng-Cheng

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, 15 May 2016, Vol.37(5), pp.1677-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 27506019 Version:1

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Input Characteristics and Pollution Assessment of Nutrients Pollution in the Primary Pollution Source of the Daliao River

Ma, Ying-Qun ; Zhang, Lei ; Zhao, Yan-Min ; Qin, Yan-Wen ; Pan, Xiao-Xue ; Cao, Wei ; Liu, Zhi-Chao ; Yang, Chen-Chen

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, November 2015, Vol.36(11), pp.4013-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 26910985 Version:1

Toàn văn không sẵn có

9
Pollution Characteristic Analysis during the Recycling Process of Waste Methanol
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pollution Characteristic Analysis during the Recycling Process of Waste Methanol

Ma, Ying Qun ; Ma, Hong Zhi ; Zheng, Lu ; Yang, Jian ; Liu, Yi Feng ; Wang, Qun Hui

Applied Mechanics and Materials, 10/2013, Vol.448-453, pp.540-544 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1662-7482 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.448-453.540

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Research on Immobilization Carrier on Ethanol Fermentation from Food Waste
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on Immobilization Carrier on Ethanol Fermentation from Food Waste

Liu, Guo Jun ; Ma, Hong Zhi ; Ma, Ying Qun ; Zhang, Wen Yu ; Wang, Qun Hui ; Xiao, Jing

Advanced Materials Research, 1/2014, Vol.878, pp.466-472 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1662-8985 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.878.466

Toàn văn không sẵn có

11
Environmental Risk Assessment and Environmental Management of Waste Organic Solvents in Electronics Industry
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Risk Assessment and Environmental Management of Waste Organic Solvents in Electronics Industry

Niu, Ru Xuan ; Ma, Ying Qun ; Wang, Qun Hui ; Yue, Bo ; Yang, Yu Fei ; Ma, Hong Zhi

Applied Mechanics and Materials, 6/2015, Vol.768, pp.595-601 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1662-7482 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.768.595

Toàn văn không sẵn có

12
铜基改性载氧体固定床得-释氧特性研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

铜基改性载氧体固定床得-释氧特性研究

赵方渊 ; 蒲舸 ; 马英群 ; 程正渠 ; 周翼樑 ; ZHAO Fang-Yuan;PU Ge;MA Ying-Qun;CHENG Zheng-Qu;ZHOU Yi-Liang;Key Laboratory of Low-Grade Energy Utilization Technologies and Systems(Chongqing University);College of Power Engineering,Chongqing University

工程热物理学报 - Journal of Engineering Thermophysics, 2014, Issue 07, pp.1457-1461 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-231X

Toàn văn không sẵn có

13
突发性水污染事故应急健康风险评价 - Emergency health risk assessment of water pollution accident
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

突发性水污染事故应急健康风险评价 - Emergency health risk assessment of water pollution accident

赵艳民 ; 秦延文 ; 郑丙辉 ; 张雷 ; 马迎群 ; ZHAO Yan-min, QIN Yan-wen, ZHENG Bing-hui, ZHANG lei, MA Ying-qun .

中国环境科学 - China Environmental Science, 2014, Issue 05, pp.1328-1335 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-6923

Toàn văn không sẵn có

14
重金属在河口区潮汐界面与盐度界面响应规律研究 - Response Behaviors of Heavy Metals at Tidal Currents Interface and Salinity Interface in the Estuary Area
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

重金属在河口区潮汐界面与盐度界面响应规律研究 - Response Behaviors of Heavy Metals at Tidal Currents Interface and Salinity Interface in the Estuary Area

刘静 ; 郑丙辉 ; 刘录三 ; 马迎群 ; 林岿璇 ; 汪星 ; 夏阳 ; LIU Jing;ZHENG Bing-hui;LIU Lu-san;MA Ying-qun;LIN Kui-xuan;WANG Xing;XIA Yang

环境科学 - Chinese Journal of Environmental Science, 2016, Issue 08, pp.2989-3000 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301

Toàn văn không sẵn có

15
二氧化氯杀菌剂在甘蔗糖厂的应用研究 - Research of Application on Sterilization and Disinfection with Chlorine Dioxide in Sugar Mills
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

二氧化氯杀菌剂在甘蔗糖厂的应用研究 - Research of Application on Sterilization and Disinfection with Chlorine Dioxide in Sugar Mills

李凯 ; 谢彩锋 ; 王淑培 ; 陆海勤 ; 马英群 ; 黎东生 ; LI Kai, XIE Cai-feng, WANG Shu-pei, LU Hai-qin, MA Ying-qun, LI Dong-sheng

甘蔗糖业 - Sugarcane and Canesugar, 2013, Issue 03, pp.32-35

ISSN: 1005-9695

Toàn văn không sẵn có

16
甘蔗混合汁无硫二步澄清工艺的白砂糖质量研究 - Quality and Storage of White Granulated Sugar From Sulfur-Free Two-Step Clarification Process
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

甘蔗混合汁无硫二步澄清工艺的白砂糖质量研究 - Quality and Storage of White Granulated Sugar From Sulfur-Free Two-Step Clarification Process

马英群 ; 谢彩锋 ; 丁慧敏 ; 李凯 ; 李红 ; MA Ying-qun, XIE Cai-feng, DING Hui-ming, LI Kai, LI Hong

甘蔗糖业 - Sugarcane and Canesugar, 2015, Issue 03, pp.23-27

ISSN: 1005-9695

Toàn văn không sẵn có

17
“引江济太”过程中长江-望虞河-贡湖氮、磷输入特征研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“引江济太”过程中长江-望虞河-贡湖氮、磷输入特征研究

潘晓雪 ; 马迎群 ; 秦延文 ; 邹华 ; PAN Xiao-xue;MA Ying-qun;QIN Yan-wen;ZOU Hua;School of Environment and Civil Engineering,Jiangnan University;National Key Laboratory of Environmental Criteria and Risk Assessment,Chinese Research Academy of Environmental Sciences;State Environmental Protection Key Laboratory of Estuarine and Coastal Environment,Water Research Institute,Chinese Research Academy of Environmental Sciences

环境科学 - Chinese Journal of Environmental Science, 2015, Issue 08, pp.2800-2808 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301

Toàn văn không sẵn có

18
大辽河感潮河段及近岸河口氮、磷的分布及潜在性富营养化 - Distribution of Nitrogen and Phosphorus in the Tidal Reach and Estuary of the Daliao River and Analysis of Potential Eutrophication
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

大辽河感潮河段及近岸河口氮、磷的分布及潜在性富营养化 - Distribution of Nitrogen and Phosphorus in the Tidal Reach and Estuary of the Daliao River and Analysis of Potential Eutrophication

张雷 ; 曹伟 ; 马迎群 ; 韩超南 ; 秦延文 ; 赵艳民 ; 刘志超 ; 杨晨晨 ; ZHANG Lei, CAO Wei, MA Ying-qun, HAN Chao-nan, QIN Yan-wen , ZHAO Yan-min, LIU Zhi-ehao, YANG Cheng-eheng

环境科学 - Chinese Journal of Environmental Science, 2016, Issue 05, pp.1677-1684 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301

Toàn văn không sẵn có

19
大辽河感潮段及其近海河口重金属空间分布及污染评价
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

大辽河感潮段及其近海河口重金属空间分布及污染评价

张雷 ; 秦延文 ; 马迎群 ; 赵艳民 ; 时瑶 ; ZHANG Lei;QIN Yan-wen;MA Ying-qun;ZHAO Yan-min;SHI Yao;National Key Laboratory of Environmental Criteria and Risk Assessment,Chinese Research Academy of Environmental Sciences;State Environmental Protection Key Laboratory of Estuarine and Coastal Environment,Water Research Institute,Chinese Research Academy of Environmental Sciences

环境科学 - Chinese Journal of Environmental Science, 2014, Issue 09, pp.3336-3345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301

Toàn văn không sẵn có

20
新疆部分地区孕产妇HIV/AIDS感染调查及影响因素分析 - Investigation on pregnant women infected with HIV/AIDS in some regions of Xinjiang and analysis of influencing factors
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

新疆部分地区孕产妇HIV/AIDS感染调查及影响因素分析 - Investigation on pregnant women infected with HIV/AIDS in some regions of Xinjiang and analysis of influencing factors

陆娟 ; 倪明健 ; 董永慧 ; 刘玉辉 ; 马英群 ; 王吉亮 ; 龚小虎 ; 胡晓远 ; LU Juan, NI Ming-jian, DONG Yong-hui, LIU Yu-hui, MA Ying-qun, WANG Ji-liang, GONG Xiao-hu, HU Xiao-yuan The Center for Disease Control and Prevention of Xinjiang Uygur Autonomous Region, Urumqi Xinjiang 830002, China

疾病预防控制通报 - Endemic Diseases Bulletin, 2012, Vol.27(06), pp.6-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-3711

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (20)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2012  (1)
 3. 2013đến2013  (2)
 4. 2014đến2015  (13)
 5. Sau 2015  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (8)
 2. English  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ma, Ying-Qun
 2. Ma, Y.-Q.
 3. Qin, Yan-Wen
 4. Qin, Y.-W.
 5. 马英群

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...