skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cytoscape.js: a graph theory library for visualisation and analysis

Franz, Max ; Lopes, Christian T ; Huck, Gerardo ; Dong, Yue ; Sumer, Onur ; Bader, Gary D

Bioinformatics, 2016, Vol. 32(2), pp.309-311 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btv557

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cytoscape Web: an interactive web-based network browser

Lopes, Christian T ; Franz, Max ; Kazi, Farzana ; Donaldson, Sylva L ; Morris, Quaid ; Bader, Gary D

Bioinformatics, 2010, Vol. 26(18), pp.2347-2348 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btq430

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Franz, M.
  2. Lopes, C.T.
  3. Franz, Max
  4. Bader, G.D.
  5. Bader, Gary D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...