skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 2.482  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of synaptic vesicle position on release probability and exocytotic fusion mode

Park, Hyokeun ; Li, Yulong ; Tsien, Richard W

Science (New York, N.Y.), 16 March 2012, Vol.335(6074), pp.1362-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22345401 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1216937

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A mesocortical dopamine circuit enables the cultural transmission of vocal behaviour

Tanaka, Masashi ; Sun, Fangmiao ; Li, Yulong ; Mooney, Richard

Nature, November 2018, Vol.563(7729), pp.117-120 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1476-4687 ; PMID: 30333629 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41586-018-0636-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concise total synthesis of (±)-pisiferin

Li, Yulong ; Li, Liqi ; Guo, Yueming ; Xie, Zhixiang

Tetrahedron, 09 December 2015, Vol.71(49), pp.9282-9286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4020 ; E-ISSN: 1464-5416 ; DOI: 10.1016/j.tet.2015.10.032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of Diiron(I) Dithiolato Carbonyl Complexes

Li, Yulong ; Rauchfuss, Thomas B; Univ. of Illinois At Urbana-Champaign, Il (United States) (Corporate Author)

Chemical Reviews, 03 June 2016, Vol.116(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-2665 ; E-ISSN: 1520-6890 ; DOI: 10.1021/acs.chemrev.5b00669

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical properties of directionally solidified Nb–Mo–Si-based alloys with aligned Nb ss/Nb 5Si 3 lamellar structure

Li, Yulong ; Ma, Chaoli ; Zhang, Hu ; Miura, Seiji

Materials Science & Engineering A, 2011, Vol.528(18), pp.5772-5777 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2011.04.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative knowledge management practices

Li, Yulong ; Tarafdar, Monideepa ; Subba Rao, S

International Journal of Operations & Production Management, 16 March 2012, Vol.32(4), pp.398-422 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0144-3577 ; E-ISSN: 1758-6593 ; DOI: 10.1108/01443571211223077

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on an evaporator-condenser-separated mechanical vapor compression system

Wu, Hong ; Li, Yulong ; Chen, Jiang

Desalination, Sept 2, 2013, Vol.324, p.65(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interfacial reaction and IMC growth between Bi-containing Sn0.7Cu solders and Cu substrate during soldering and aging

Hu, Xiaowu ; Li, Yulong ; Min, Zhixian

Journal of Alloys and Compounds, Jan 5, 2014, Vol.582, p.341(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capillary rise of liquids over a microstructured solid surface

Liu, Wen ; Li, Yulong ; Cai, Yuguang ; Sekulic, Dusan P

Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 06 December 2011, Vol.27(23), pp.14260-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-5827 ; PMID: 22022949 Version:1 ; DOI: 10.1021/la2033884

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MicroRNA-mediated conversion of human fibroblasts to neurons

Yoo, Andrew S ; Sun, Alfred X ; Li, Li ; Shcheglovitov, Aleksandr ; Portmann, Thomas ; Li, Yulong ; Lee-Messer, Chris ; Dolmetsch, Ricardo E ; Tsien, Richard W ; Crabtree, Gerald R

Nature, 13 July 2011, Vol.476(7359), pp.228-31 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1476-4687 ; PMID: 21753754 Version:1 ; DOI: 10.1038/nature10323

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reactive wetting of AgCuTi filler metal on the TiAl-based alloy substrate.(Report)

Li, Yulong ; Liu, Wen ; Sekulic, Dusan P. ; He, Peng

Applied Surface Science, Oct 15, 2012, Vol.259, p.343(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strain rate sensitivity and deformation kinetics of ECAPed aluminium over a wide range of strain rates.(Report)

Suo, Tao ; Chen, Yuzeng ; Li, Yulong ; Wang, Cunxian ; Fan, Xueling

Materials Science & Engineering A, Jan 10, 2013, Vol.560, p.545(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

pHTomato, a red, genetically encoded indicator that enables multiplex interrogation of synaptic activity

Li, Yulong ; Tsien, Richard W

Nature neuroscience, 27 May 2012, Vol.15(7), pp.1047-53 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1726 ; PMID: 22634730 Version:1 ; DOI: 10.1038/nn.3126

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A mesocortical dopamine circuit enables the cultural transmission of vocal behavior

Tanaka, Masashi ; Sun, Fangmiao ; Li, Yulong ; Mooney, Richard

Nature, 2018, Vol.563(7729), p.117-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/s41586-018-0636-7 ; PMCID: 6219627 ; PMID: 30333629

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on an evaporator-condenser-separated mechanical vapor compression system

Wu, Hong ; Li, Yulong ; Chen, Jiang

Desalination, 02 September 2013, Vol.324, pp.65-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164 ; E-ISSN: 1873-4464 ; DOI: 10.1016/j.desal.2013.06.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on an evaporator-condenser-separated mechanical vapor compression system

Wu , Hong ; Li , Yulong ; Chen , Jiang

Desalination, 2013, Vol.324, pp.65-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lighting up the brain: genetically encoded fluorescent sensors for imaging neurotransmitters and neuromodulators

Wang, Huan ; Jing, Miao ; Li, Yulong

Current Opinion in Neurobiology, June 2018, Vol.50, pp.171-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-4388 ; E-ISSN: 1873-6882 ; DOI: 10.1016/j.conb.2018.03.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interfacial reaction and IMC growth between Bi-containing Sn0.7Cu solders and Cu substrate during soldering and aging

Hu, Xiaowu ; Li, Yulong ; Min, Zhixian

Journal of Alloys and Compounds, 05 January 2014, Vol.582, pp.341-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2013.08.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomimetic synthesis of myrtucommulone K, N and O

Lv, Liangbo ; Li, Yulong ; Zhang, Yuhan ; Xie, Zhixiang

Tetrahedron, 29 June 2017, Vol.73(26), pp.3691-3695 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4020 ; E-ISSN: 1464-5416 ; DOI: 10.1016/j.tet.2017.05.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First-principles study of the properties of Li, Al and Cd doped Mg alloys.(Author abstract)

Zhou, Lijuan ; Su, Kehe ; Wang, Yanli ; Zeng, Qingfeng ; Li, Yulong

Journal of Alloys and Compounds, May 25, 2014, Vol.596, p.63(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.482  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (651)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.073)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (13)
 2. 1993đến1998  (10)
 3. 1999đến2004  (16)
 4. 2005đến2011  (368)
 5. Sau 2011  (2.062)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. LI Yulong  (1.504)
 2. Li, Yulong  (685)
 3. Li, Y.  (489)
 4. Li, Yl  (425)
 5. 李玉龙  (271)
 6. Wang Zhicheng  (254)
 7. Luo Zheyuan  (99)
 8. Tan Jianhui  (55)
 9. Suo, Tao  (46)
 10. Hu, Xiaowu  (45)
 11. Wu, Yu  (32)
 12. Jiang, Xiongxin  (24)
 13. Xu, Tao  (18)
 14. Guo, Yazhou  (15)
 15. Chen, Lidong  (15)
 16. Shi, Xun  (15)
 17. Chu, Wuying  (15)
 18. Min, Zhixian  (13)
 19. Li, Jinming  (12)
 20. Zhang, Rui  (12)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.132)
 2. Chinese  (1.325)
 3. French  (33)
 4. German  (32)
 5. Korean  (10)
 6. Italian  (3)
 7. Japanese  (2)
 8. Polish  (1)
 9. Chamorro  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. LI Yulong
 2. Li, Yulong
 3. Li, Y.
 4. Li, Yl
 5. 李玉龙

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...