skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PASPA: a web server for mRNA poly(A) site predictions in plants and algae

Ji, Guoli ; Li, Lei ; Li, Qingshun Q ; Wu, Xiangdong ; Fu, Jingyi ; Chen, Gong ; Wu, Xiaohui

Bioinformatics, 2015, Vol. 31(10), pp.1671-1673 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btv004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-wide landscape of polyadenylation in Arabidopsis provides evidence for extensive alternative polyadenylation

Wu, Xiaohui ; Liu, Man ; Downie, Bruce ; Liang, Chun ; Ji, Guoli ; Li, Qingshun Q ; Hunt, Arthur G

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 26 July 2011, Vol.108(30), pp.12533-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 21746925 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1019732108

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of cleavage and polyadenylation specificity factor 100: anchoring poly(A) sites and modulating transcription termination

Lin, Juncheng ; Xu, Ruqiang ; Wu, Xiaohui ; Shen, Yingjia ; Li, Qingshun Q.

Plant Journal, September 2017, Vol.91(5), pp.829-839 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-7412 ; E-ISSN: 1365-313X ; DOI: 10.1111/tpj.13611

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alternative polyadenylation is involved in auxin‐based plant growth and development

Hong, Liwei ; Ye, Congting ; Lin, Juncheng ; Fu, Haihui ; Wu, Xiaohui ; Li, Qingshun Q.

Plant Journal, January 2018, Vol.93(2), pp.246-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-7412 ; E-ISSN: 1365-313X ; DOI: 10.1111/tpj.13771

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interplay between Alternative Splicing and Alternative Polyadenylation Defines the Expression Outcome of the Plant Unique OXIDATIVE TOLERANT-6 Gene

Li, Qingshun Q ; Liu, Zhaoyang ; Lu, Wenjia ; Liu, Man

Scientific reports, 17 May 2017, Vol.7(1), pp.2052 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 28515442 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41598-017-02215-z

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plant polyadenylation factors: conservation and variety in the polyadenylation complex in plants

Hunt, Arthur G ; Xing, Denghui ; Li, Qingshun Q

DOI: 10.1186/1471-2164-13-641

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PlantAPA: A Portal for Visualization and Analysis of Alternative Polyadenylation in Plants

Wu, Xiaohui ; Zhang, Yumin ; Li, Qingshun Q

Frontiers in plant science, 2016, Vol.7, pp.889 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1664-462X ; PMID: 27446120 Version:1 ; DOI: 10.3389/fpls.2016.00889

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of Developmental and Environmental Signals via a Polyadenylation Factor in Arabidopsis.(Research Article)

Liu, Man ; Xu, Ruqiang ; Merrill, Carrie ; Hong, Liwei ; Von Lanken, Carol ; Hunt, Arthur G. ; Li, Qingshun Q.

PLoS ONE, Dec 29, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of Developmental and Environmental Signals via a Polyadenylation Factor in Arabidopsis

Liu, Man ; Xu, Ruqiang ; Merrill, Carrie ; Hong, Liwei ; Von Lanken, Carol ; Hunt, Arthur G ; Li, Qingshun Q; He, Yuehui (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0115779 ; PMCID: 4278772 ; PMID: 25546057

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-wide control of polyadenylation site choice by CPSF30 in Arabidopsis

Thomas, Patrick E ; Wu, Xiaohui ; Liu, Man ; Gaffney, Bobby ; Ji, Guoli ; Li, Qingshun Q ; Hunt, Arthur G

The Plant cell, November 2012, Vol.24(11), pp.4376-88 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1532-298X ; PMID: 23136375 Version:1 ; DOI: 10.1105/tpc.112.096107

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unique features of nuclear mRNA poly(A) signals and alternative polyadenylation in Chlamydomonas reinhardtii

Shen, Yingjia ; Liu, Yuansheng ; Liu, Lin ; Liang, Chun ; Li, Qingshun Q

Genetics, May 2008, Vol.179(1), pp.167-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-6731 ; PMID: 18493049 Version:1 ; DOI: 10.1534/genetics.108.088971

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Topical Spray to Enhance Plant Resistance to Cold Injury and Mortality

Francko , David A. ; Wilson , Kenneth G. ; Li , Qingshun Q. ; Equiza , Maria A.

HortTechnology, 2011, Vol.21(1), pp.109-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-0198

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Genome-wide Study of "Non-3UTR" Polyadenylation Sites in Arabidopsis thaliana

Guo, Cheng ; Spinelli, Matthew ; Liu, Man ; Li, Qingshun Q ; Liang, Chun

Scientific reports, 15 June 2016, Vol.6, pp.28060 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 27301740 Version:1 ; DOI: 10.1038/srep28060

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-Wide Comparative Analysis of Miniature Inverted Repeat Transposable Elements in 19 Arabidopsis thaliana Ecotype Accessions

Guo, Cheng ; Spinelli, Matthew ; Ye, Congting ; Li, Qingshun Q ; Liang, Chun

Scientific reports, 01 June 2017, Vol.7(1), pp.2634 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 28572566 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41598-017-02855-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-wide determination of poly(A) sites in Medicago truncatula: evolutionary conservation of alternative poly(A) site choice

Wu, Xiaohui ; Gaffney, Bobby ; Hunt, Arthur G ; Li, Qingshun Q

BMC Genomics, July 21, 2014, Vol.15(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/1471-2164-15-615

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-wide identification and predictive modeling of polyadenylation sites in eukaryotes

Ji, Guoli ; Guan, Jinting ; Zeng, Yong ; Li, Qingshun Q ; Wu, Xiaohui

Briefings in Bioinformatics, 2015, Vol. 16(2), pp.304-313 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1467-5463 ; E-ISSN: 1477-4054 ; DOI: 10.1093/bib/bbu011

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcriptome profiling during mangrove viviparity in response to abscisic acid

Hong, Liwei ; Su, Wenyue ; Zhang, Yuanye ; Ye, Congting ; Shen, Yingjia ; Li, Qingshun Q

Scientific reports, 15 January 2018, Vol.8(1), pp.770 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 29335506 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41598-018-19236-x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The regulatory role of Pcf11-similar-4 (PCFS4) in Arabidopsis development by genome-wide physical interactions with target loci.(Report)

Xing, Denghui ; Wang, Yajun ; Xu, Ruqiang ; Ye, Xinfu ; Yang, Dewei ; Li, Qingshun Q

BMC Genomics, Sept 3, 2013, Vol.14(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/1471-2164-14-598

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High throughput characterizations of poly(A) site choice in plants

Ma, Liuyin ; Pati, Pratap Kumar ; Liu, Man ; Li, Qingshun Q ; Hunt, Arthur G

Methods, 01 May 2014, Vol.67(1), pp.74-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1046-2023 ; E-ISSN: 1095-9130 ; DOI: 10.1016/j.ymeth.2013.06.037

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-wide characterization of intergenic polyadenylation sites redefines gene spaces in Arabidopsis thaliana

Wu, Xiaohui ; Zeng, Yong ; Guan, Jinting ; Ji, Guoli ; Huang, Rongting ; Li, Qingshun Q.

BMC Genomics, July 9, 2015, Vol.16(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/s12864-015-1691-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2)
 2. 2008đến2011  (6)
 3. 2012đến2013  (3)
 4. 2014đến2016  (12)
 5. Sau 2016  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li, Qingshun Q.
 2. Li, Q.Q.
 3. Li, Qingshun
 4. Li, Qsq
 5. Wu, Xiaohui

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...