skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trace element concentrations in muscle tissue of milk shark, (Rhizoprionodon acutus) from the Persian Gulf

Adel, Milad ; Mohammadmoradi, Kolsoom ; Ley-Quiñonez, Cesar P

Environmental science and pollution research international, February 2017, Vol.24(6), pp.5933-5937 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1614-7499 ; PMID: 28070810 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11356-016-8358-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effectiveness of hypnosis therapy and Gestalt therapy as depression treatments

González-Ramírez, Elizabeth ; Carrillo-Montoya, Teresita ; García-Vega, María L ; Hart, Catherine E ; Zavala-Norzagaray, Alan A ; Ley-Quiñónez, César P

Clínica y Salud, January 2017, Vol.28(1), pp.33-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2174-0550 ; DOI: 10.1016/j.clysa.2016.11.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Carrillo-Montoya, Teresita
  2. Ley-Quiñónez, César
  3. García-Vega, María L
  4. Ley-Quiñonez, Cesar P
  5. Carrillo-Montoya, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...