skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced electrochemical performances of Na-doped cathode material LiNi 1/3 Co 1/3 Mn 1/3 O 2 for lithium-ion batteries

Li, Yonghu ; Liu, Jingya ; Lei, Yike ; Lai, Chunyan ; Xu, Qunjie

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(23), pp.13596-13605 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1449-z

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparing enhanced electrochemical performances Fe 2 O 3 -coated LiNi 1/3 Co 1/3 Mn 1/3 O 2 cathode materials by thermal decomposition of iron citrate

Lei, Yike ; Li, Yonghu ; Jiang, Hongyu ; Lai, Chunyan

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(5), pp.4202-4211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-3126-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of flower-like Ni(OH)2 precursors on Li+/Ni2+ cation mixing and electrochemical performance of nickel-rich layered cathode

Lei, Yike ; Ai, Jinjin ; Yang, Shuai ; Jiang, Hongyu ; Lai, Chunyan ; Xu, Qunjie

Journal of Alloys and Compounds, 15 August 2019, Vol.797, pp.421-431 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.05.065

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种高镍三元锂离子正极材料及其制备方法
High-nickel ternary lithium-ion positive electrode material and preparation method thereof

Lai Chunyan ; Lei Yike ; Yang Shuai ; AI Jinjin

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种高致密度石榴石型无机固态电解质材料的制备方法
Preparation method of high-density garnet type inorganic solid electrolyte material

Lai Chunyan ; Yang Shuai ; AI Jinjin ; Lei Yike

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pomegranate-inspired SnS/ZnS@C heterostructural nanocubes towards high-performance sodium ion battery

Ai, Jinjin ; Zhao, Xingyun ; Lei, Yike ; Yang, Shuai ; Xu, Qunjie ; Lai, Chunyan ; Peng, Chengxin

Applied Surface Science, 01 December 2019, Vol.496 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; E-ISSN: 1873-5584 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2019.143631

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nb-doping in LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 cathode material: Effect on the cycling stability and voltage decay at high rates

Lei, Yike ; Ai, Jinjin ; Yang, Shuai ; Lai, Chunyan ; Xu, Qunjie

Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, April 2019, Vol.97, pp.255-263 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1876-1070 ; E-ISSN: 1876-1089 ; DOI: 10.1016/j.jtice.2019.02.006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation of high density garnet electrolytes by impregnation sintering for lithium-ion batteries

Yang, Shuai ; Lei, Yike ; Ai, Jinjin ; Chen, Yu ; Lai, Chunyan

Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2019, Vol.30(8), pp.8089-8096 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4522 ; E-ISSN: 1573-482X ; DOI: 10.1007/s10854-019-01131-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Li4Ti5O12-TiO2/C hollow microspheres derived from nanoporous biomass carbon as anode materials for lithium ion batteries

Zhang, Wenhan ; Ai, Jinjin ; Lei, Yike ; Li, Yong ; Lai, Chunyan ; Xie, Jingying

Solid State Ionics, January 2020, Vol.344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2738 ; E-ISSN: 1872-7689 ; DOI: 10.1016/j.ssi.2019.115132

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SnS nanoparticles anchored on Ti3C2 nanosheets matrix via electrostatic attraction method as novel anode for lithium ion batteries

Ai, Jinjin ; Lei, Yike ; Yang, Shuai ; Lai, Chunyan ; Xu, Qunjie

Chemical Engineering Journal, 01 February 2019, Vol.357, pp.150-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-8947 ; E-ISSN: 1873-3212 ; DOI: 10.1016/j.cej.2018.09.109

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (8)
 2. Sáng chế  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lai, Chunyan
 2. Lei, Y.
 3. Lai, C.
 4. Lei, Yike
 5. Lei, Yk

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...