skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Interconversion Between Intestinal Stem Cell Populations in Distinct Niches
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interconversion Between Intestinal Stem Cell Populations in Distinct Niches

Takeda, N. ; Jain, R. ; Leboeuf, M. R. ; Wang, Q. ; Lu, M. M. ; Epstein, J. A.

Science, 12/09/2011, Vol.334(6061), pp.1420-1424 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1213214

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Hopx expression defines a subset of multipotent hair follicle stem cells and a progenitor population primed to give rise to K6+ niche cells
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hopx expression defines a subset of multipotent hair follicle stem cells and a progenitor population primed to give rise to K6+ niche cells

Takeda, N. ; Jain, R. ; Leboeuf, M. R. ; Padmanabhan, A. ; Wang, Q. ; Li, L. ; Lu, M. M. ; Millar, S. E. ; Epstein, J. A.

Development, 04/15/2013, Vol.140(8), pp.1655-1664 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-1991 ; E-ISSN: 1477-9129 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1242/dev.093005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Q.
  2. Takeda, N.
  3. Lu, Min
  4. Leboeuf, Matthew R
  5. Lu, M.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...