skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 36  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Words/vocabulary/phonics: Reader Rabbit 1 / Reader Rabbit 2 / Reader Rabbit 3

Maughan, Shannon

Publishers Weekly, Vol.242(35), p.45

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

이청준의 <소리의 빛>에 대한 대학 1학년 학습자의 서사구조 해석 능력 연구

남궁정

학습자중심교과교육연구 31 October 2015, Vol.15(10), pp.467-494

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

시 읽기 교육에서 해석소통의 양상과 실천 방향 연구 - 김소월의 「왕십리」를 중심으로 - ( A Study on Aspect and Practical Direction of Interpretive Communication in Poetry Reading Education - Focused on Kim, So-wol’s < Wangsimni > - )

유진현 ; Yu Jin-hyun

국어교육, 2018, Vol.163, p.235

ISSN: 1226-3958

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

시 교육에서 학습 독자의 경험과 정의에 관한 연구 ( A Study on the Experience and Affect of Learning Readers in Poetry Education )

윤여탁 ; Yoon Yeo-tak

국어교육연구, 2017, Vol.39, p.261

ISSN: 1227-8823

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

소설 해석 교육에서 파라텍스트의 활용 가능성 탐색 -이청준의 『씌어지지 않은 자서전』을 중심으로- ( A Study on Using Paratext in Novel Interpretation Education-focused on Yi, Cheong-jun`s < A autobiographythat isn`t written > )

유진현 ; Jin Hyun Yu

국어교육, 2016, Vol.152, p.147

ISSN: 1226-3958

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

시 해석 교육에서 학습자의 자질에 관한 이론적 고찰 -바흐친의 초기 미학을 중심으로- ( A Theoretical Study on Quality of ‘Learning-Reader as an Interpreter`` in Poetry Interpretation Education - focused on Bakhtin`s Early Aesthetics - )

유진현 ; Yu Jin-hyun

문학교육학, 2016, Vol.52, p.167

ISSN: 1229-487X

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

문학 텍스트의 교육적 목록화와 선정 기준에 관한 연구 ( A Study of educational list and the selection criteria of Literary text )

김중신 ; Jung Sin Kim

국어교육학연구, 2013, Vol.48, p.5

ISSN: 1225-8571

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

학습독자 반응 연구의 문학교육적 함의 및 연구 방향

진선희 ; Sun Hee Jin

문학교육학, 2005, Vol.16, p.289

ISSN: 1229-487X

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

국어교육 : 초등학생의 시 읽기 과정에 드러난 시적 체험 특성 연구(2) -텍스트 특징별

진선희 ; Sun Hee Jin

새국어교육, 2005, Vol.71, p.371

ISSN: 1226-6736

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

에피파니 인식과 서사적 정체성 구성을 위한 서사교육

선주원 ; Ju Won Seon

국어교육, 2009, Vol.129, p.263

ISSN: 1226-3958

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge acquisition from simplified text

Livingston, Kevin ; Riesbeck, Christopher

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.198-205

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216332

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

학습독자에 대한 질적 연구 방법 고찰 -문학 반응을 중심으로-

진선희 ; Sun Hee Jin

청람어문교육, 2006, Vol.33, p.261

ISSN: 1598-1967

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

개인발표 : "이야기시"의 화자 분석과 시의 해석 방법

박윤우 ; Yoon Woo Park

문학교육학, 2006, Vol.21, p.223

ISSN: 1229-487X

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"타자"의 서사적 기능과 서사교육의 내용 ( The Narrative Function of "the other" and the Content of Narrative Teaching )

선주원 ; Ju Won Seon

국어교육학연구, 2006, Vol.26, p.371

ISSN: 1225-8571

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reader Rabbit's Preschool

Anonymous

School Library Journal, Vol.43(11), p.52

ISSN: 03628930

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communications Skills: Reader Rabbit

Anonymous

School Library Journal, Vol.37(11), p.64

ISSN: 03628930

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communication Skills: Reader Rabbit 2

Anonymous

School Library Journal, Vol.38(3), p.183

ISSN: 03628930

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communication skills: Reader Rabbit

Anonymous

School Library Journal, Vol.40(1), p.56

ISSN: 03628930

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reader Rabbit's 2nd Grade

Anonymous

School Library Journal, Vol.45(6), p.62, 60

ISSN: 03628930

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ABC's: Reader Rabbit's Ready for Letters

Maughan, Shannon

Publishers Weekly, Vol.242(35), p.44

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 36  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (4)
 2. 1994đến1998  (11)
 3. 1999đến2004  (7)
 4. 2005đến2009  (7)
 5. Sau 2009  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (24)
 2. Korean  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. 유진현
 3. Sun Hee Jin
 4. 진선희
 5. Maughan, Shannon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...