skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zebrafish reporter lines reveal in vivo signaling pathway activities involved in pancreatic cancer

Schiavone, Marco ; Rampazzo, Elena ; Casari, Alessandro ; Battilana, Giusy ; Persano, Luca ; Moro, Enrico ; Liu, Shu ; Leach, Steve D ; Tiso, Natascia ; Argenton, Francesco

Disease models & mechanisms, July 2014, Vol.7(7), pp.883-94 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1754-8411 ; PMID: 24878567 Version:1 ; DOI: 10.1242/dmm.014969

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction of an APC mutation in mouse colon cells results in downregulation of the tight junction protein, ZO-1

Pearson, A.Scott ; Whitehead, Robert H ; Leach, Steve D ; Threadgill, David ; Beauchamp, R.Daniel ; Coffey, Robert J

Journal of the American College of Surgeons, 2000, Vol.191(4), pp.S86-S86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1072-7515 ; E-ISSN: 1879-1190 ; DOI: 10.1016/S1072-7515(00)00642-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Leach, Steve D
  2. Liu, Shu
  3. Beauchamp, R.Daniel
  4. Elena Rampazzo
  5. Argenton, Francesco

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...