skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 72  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 742946: Experimental Crystal Structure Determination

Hakimi, M. ; Maeder, M. ; Lawrance, G.A.

DOI: 10.5517/ccsy30t ; Related DOI: 10.1080/00958972.2010.537331

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 748470: Experimental Crystal Structure Determination

Hakimi, M. ; Maeder, M. ; Lawrance, G.A.

DOI: 10.5517/cct3v6y ; Related DOI: 10.1080/00958972.2010.537331

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 830806: Experimental Crystal Structure Determination

Tiwow, V. ; Lawrance, G.A. ; Maeder, M. ; Jensen, P.

DOI: 10.5517/ccwwj6g ; Related DOI: 10.1080/00958972.2011.628019

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 830807: Experimental Crystal Structure Determination

Tiwow, V. ; Lawrance, G.A. ; Maeder, M. ; Jensen, P.

DOI: 10.5517/ccwwj7h ; Related DOI: 10.1080/00958972.2011.628019

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of particle size in cathode optimization in alkaline primary batteries

Urfer, A. ; Lawrance, G.A. ; Swinkels, D.A.J.

Journal of Applied Electrochemistry, 2001, Vol.31(3), pp.341-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-891X ; E-ISSN: 1572-8838 ; DOI: 10.1023/A:1017512721635

Toàn văn sẵn có

6
Comparative leaching of a sulfidic gold ore in ionic liquid and aqueous acid with thiourea and halides using Fe(III) or HSO5− oxidant
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative leaching of a sulfidic gold ore in ionic liquid and aqueous acid with thiourea and halides using Fe(III) or HSO5− oxidant

Whitehead, J.A. ; Zhang, J. ; Mccluskey, A. ; Lawrance, G.A.

Hydrometallurgy, 9/2009, Vol.98(3-4), pp.276-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304386X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.hydromet.2009.05.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in wastewater: the effect of electrolyte composition on the precipitation of cadmium(II) using lime and magnesia

Lin , X. ; Burns , R.C. ; Lawrance , G.A.

Water, air, and soil pollution, 2005, Vol.165(1), pp.131-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 791490: Experimental Crystal Structure Determination

Li, Xian-Mei ; Fan, Fan ; Lu, Jing-Song ; Xue, Sai-Feng ; Zhang, Yun-Qian ; Zhu, Qian-Jiang ; Tao, Zhu ; Lawrance, G.A. ; Wei, Gang

DOI: 10.5517/ccvklyx ; Related DOI: 10.1039/c0nj00752h

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 791487: Experimental Crystal Structure Determination

Li, Xian-Mei ; Fan, Fan ; Lu, Jing-Song ; Xue, Sai-Feng ; Zhang, Yun-Qian ; Zhu, Qian-Jiang ; Tao, Zhu ; Lawrance, G.A. ; Wei, Gang

DOI: 10.5517/ccvklvt ; Related DOI: 10.1039/c0nj00752h

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 791488: Experimental Crystal Structure Determination

Li, Xian-Mei ; Fan, Fan ; Lu, Jing-Song ; Xue, Sai-Feng ; Zhang, Yun-Qian ; Zhu, Qian-Jiang ; Tao, Zhu ; Lawrance, G.A. ; Wei, Gang

DOI: 10.5517/ccvklwv ; Related DOI: 10.1039/c0nj00752h

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 791489: Experimental Crystal Structure Determination

Li, Xian-Mei ; Fan, Fan ; Lu, Jing-Song ; Xue, Sai-Feng ; Zhang, Yun-Qian ; Zhu, Qian-Jiang ; Tao, Zhu ; Lawrance, G.A. ; Wei, Gang

DOI: 10.5517/ccvklxw ; Related DOI: 10.1039/c0nj00752h

Toàn văn sẵn có

12
Heavy metals in wastewater: Modelling the hydroxide precipitation of copper(II) from wastewater using lime as the precipitant
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in wastewater: Modelling the hydroxide precipitation of copper(II) from wastewater using lime as the precipitant

Baltpurvins, K.A. ; Burns, R.C. ; Lawrance, G.A.

Waste Management, 1/1996, Vol.16(8), pp.717-725 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956053X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0956-053X(97)00014-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Application of 1-alkyl-3-methyl-imidazolium ionic liquids in the oxidative leaching of sulphidic copper, gold and silver ores
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of 1-alkyl-3-methyl-imidazolium ionic liquids in the oxidative leaching of sulphidic copper, gold and silver ores

Whitehead, J.A. ; Zhang, J. ; Pereira, N. ; Mccluskey, A. ; Lawrance, G.A.

Hydrometallurgy, 8/2007, Vol.88(1-4), pp.109-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304386X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.hydromet.2007.03.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 727045: Experimental Crystal Structure Determination

Clifford, S.E. ; Tiwow, V. ; Gendron, A. ; Maeder, M. ; Rossignoli, M. ; Lawrance, G.A. ; Turner, P. ; Blake, A.J. ; Schroder, M.

DOI: 10.5517/ccsdk2s ; Related DOI: 10.1071/CH09313

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 727744: Experimental Crystal Structure Determination

Clifford, S.E. ; Tiwow, V. ; Gendron, A. ; Maeder, M. ; Rossignoli, M. ; Lawrance, G.A. ; Turner, P. ; Blake, A.J. ; Schroder, M.

DOI: 10.5517/ccsf8m2 ; Related DOI: 10.1071/CH09313

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 671132: Experimental Crystal Structure Determination

Napitupulu, M. ; Griggs, B.L. ; Luo, Shi-Xia ; Turner, P. ; Maeder, M. ; Lawrance, G.A.

DOI: 10.5517/ccqjcf0 ; Related DOI: 10.1002/jhet.72

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 675821: Experimental Crystal Structure Determination

Comba, P. ; Kerscher, M. ; Lawrance, G.A. ; Martin, B. ; Wadepohl, H. ; Wunderlich, S.

DOI: 10.5517/ccqp7p9 ; Related DOI: 10.1002/anie.200800515

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 675822: Experimental Crystal Structure Determination

Comba, P. ; Kerscher, M. ; Lawrance, G.A. ; Martin, B. ; Wadepohl, H. ; Wunderlich, S.

DOI: 10.5517/ccqp7qb ; Related DOI: 10.1002/anie.200800515

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 675823: Experimental Crystal Structure Determination

Comba, P. ; Kerscher, M. ; Lawrance, G.A. ; Martin, B. ; Wadepohl, H. ; Wunderlich, S.

DOI: 10.5517/ccqp7rc ; Related DOI: 10.1002/anie.200800515

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 675824: Experimental Crystal Structure Determination

Comba, P. ; Kerscher, M. ; Lawrance, G.A. ; Martin, B. ; Wadepohl, H. ; Wunderlich, S.

DOI: 10.5517/ccqp7sd ; Related DOI: 10.1002/anie.200800515

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 72  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (3)
 2. 2001đến2003  (11)
 3. 2004đến2005  (14)
 4. 2006đến2008  (31)
 5. Sau 2008  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lawrance, G.A
 2. Maeder, M.
 3. Comba, P.
 4. Turner, P.
 5. Martin, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...