skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 101  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种控制共享自行车电子锁的通信方法及电子锁
Communication method for controlling electronic lock of shared bicycle and electronic lock

Lai Chunyan

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced electrochemical performances of Na-doped cathode material LiNi 1/3 Co 1/3 Mn 1/3 O 2 for lithium-ion batteries

Li, Yonghu ; Liu, Jingya ; Lei, Yike ; Lai, Chunyan ; Xu, Qunjie

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(23), pp.13596-13605 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1449-z

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mn-doped Li 3 V 2 (PO 4 ) 3 nanocrystal with enhanced electrochemical properties based on aerosol synthesis method

Lai, Chunyan ; Chen, Zheng ; Zhou, Huihui ; Lu, Yunfeng ; Li, Hexing

Journal of Materials Science, 2015, Vol.50(8), pp.3075-3082 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-015-8867-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mo-doped Li.sub.2MnSiO.sub.4/C nanocomposite synthesized by citric acid-assisted sol-gel method with enhanced electrochemical properties

Lai, Chunyan ; Wang, Zhen ; Xu, Qunjie ; Li, Hexing

Materials Letters, Jan 15, 2015, Vol.139, p.134(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of Li2Mn1−xNixSiO4/C nanocomposites with enhanced electrochemical properties via citric acid assisted sol-gel method

Wu, Tingting ; Lai, Chunyan ; Xu, Qunjie

Materials Letters, 01 January 2017, Vol.186, pp.293-297 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X ; E-ISSN: 1873-4979 ; DOI: 10.1016/j.matlet.2016.10.023

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mn-doped [Li.sub.3][V.sub.2][(P[O.sub.4]).sub.3] nanocrystal with enhanced electrochemical properties based on aerosol synthesis method

Lai, Chunyan ; Chen, Zheng ; Zhou, Huihui ; Lu, Yunfeng ; Li, Hexing

Journal of Materials Science, April 15, 2015, Vol.50(8), p.3075(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/[s.sup.1]0853-015-8867-6

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iron based dual-metal oxides on graphene for lithium-ion batteries anode: Effects of composition and morphology

Wu, Yingsi ; Zhan, Liang ; Huang, Kuntao ; Wang, Hongjuan ; Yu, Hao ; Wang, Suqing ; Peng, Feng ; Lai, Chunyan

Journal of Alloys and Compounds, 05 November 2016, Vol.684, pp.47-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2016.05.151

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Safe and rechargeable hot water bag

Lai Chunyan

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bike tail light

Lai, Chunyan

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bicycle intelligent lock

Lai, Chunyan

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experiment table especially for biological dissection teaching

Lai Chunyan

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种智能头盔锁
Smart helmet lock

Lai Chunyan

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种T型方向盘锁
T type steering wheel lock

Lai Chunyan

Truy cập trực tuyến

14
Expectation Maximization Particle Filter and Kalman Filter based Permanent Magnet Temperature Estimation for PMSM Condition Monitoring using High-Frequency Signal Injection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expectation Maximization Particle Filter and Kalman Filter based Permanent Magnet Temperature Estimation for PMSM Condition Monitoring using High-Frequency Signal Injection

Feng, Guodong ; Lai, Chunyan ; Kar, Narayan

IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2016, pp.1-1

ISSN: 1551-3203 ; E-ISSN: 1941-0050 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TII.2016.2591509

Toàn văn không sẵn có

15
Particle Filter based Magnet Flux Linkage Estimation for PMSM Magnet Condition Monitoring Using Harmonics in Machine Speed
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Particle Filter based Magnet Flux Linkage Estimation for PMSM Magnet Condition Monitoring Using Harmonics in Machine Speed

Feng, Guodong ; Lai, Chunyan ; Kar, Narayan

IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2016, pp.1-1

ISSN: 1551-3203 ; E-ISSN: 1941-0050 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TII.2016.2616331

Toàn văn không sẵn có

16
An Analytical Solution to Optimal Stator Current Design for PMSM Torque Ripple Minimization With Minimal Machine Losses
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Analytical Solution to Optimal Stator Current Design for PMSM Torque Ripple Minimization With Minimal Machine Losses

Feng, Guodong ; Lai, Chunyan ; Kar, Narayan C.

IEEE Transactions on Industrial Electronics, 10/2017, Vol.64(10), pp.7655-7665 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-0046 ; E-ISSN: 1557-9948 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TIE.2017.2694354

Toàn văn không sẵn có

17
A Closed-Loop Fuzzy-Logic-Based Current Controller for PMSM Torque Ripple Minimization Using the Magnitude of Speed Harmonic as the Feedback Control Signal
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Closed-Loop Fuzzy-Logic-Based Current Controller for PMSM Torque Ripple Minimization Using the Magnitude of Speed Harmonic as the Feedback Control Signal

Feng, Guodong ; Lai, Chunyan ; Kar, Narayan C.

IEEE Transactions on Industrial Electronics, 4/2017, Vol.64(4), pp.2642-2653 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-0046 ; E-ISSN: 1557-9948 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TIE.2016.2631524

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mo-doped Li.sub.2MnSiO.sub.4/C nanocomposite synthesized by citric acid-assisted sol-gel method with enhanced electrochemical properties.(Report)

Lai, Chunyan ; Wang, Zhen ; Xu, Qunjie ; Li, Hexing

Materials Letters, Jan 15, 2015, Vol.139, p.134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X ; DOI: 10.1016/j.matlet.2014.10.029

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Noninvasive Kalman Filter Based Permanent Magnet Temperature Estimation for Permanent Magnet Synchronous Machines
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noninvasive Kalman Filter Based Permanent Magnet Temperature Estimation for Permanent Magnet Synchronous Machines

Feng, Guodong ; Lai, Chunyan ; Tjong, Jimi ; Kar, Narayan C.

IEEE Transactions on Power Electronics, 12/2018, Vol.33(12), pp.10673-10682 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-8993 ; E-ISSN: 1941-0107 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TPEL.2018.2808323

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigations of the Influence of PMSM Parameter Variations in Optimal Stator Current Design for Torque Ripple Minimization.(permanent magnet synchronous motor)(Report)(Abstract)

Lai, Chunyan ; Feng, Guodong ; Mukherjee, Kaushik ; Kar, Narayan C.

IEEE Transactions on Energy Conversion, 2017, Vol.32(3), p.1052(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-8969

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 101  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (3)
 2. 2008đến2009  (4)
 3. 2010đến2011  (6)
 4. 2012đến2015  (14)
 5. Sau 2015  (74)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (98)
 2. Chinese  (27)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lai, Chunyan
 2. Lai, C.
 3. Lai, Cy
 4. Kar, Narayan C
 5. Kar, N.C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...