skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 46.439  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thơ đi sứ của sứ thần Trung Quốc đến Việt Nam từ thế kỷ X XVIII Luận án TS Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam 62 22 01

Na Li Na

ĐHKHXH & NV; 2016

Truy cập trực tuyến

2
Thơ đi sứ của sứ thần Trung Quốc đến Việt Nam từ thế kỷ X-XVIII : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 62 22 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thơ đi sứ của sứ thần Trung Quốc đến Việt Nam từ thế kỷ X-XVIII : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 62 22 01

Lý, Na (Li Na); Nguyễn, Kim Sơn, Người hướng dẫn

02050004457; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34671

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thơ đi sứ của sứ thần Trung Quốc đến Việt Nam từ thế kỷ X-XVIII : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 62 22 01

Na (Li Na); Nguyễn Kim Sơn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2016 - (895.1109 LY 2016)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trưởng trạm máy kéo và cô kỹ sư nông nghiệp

Ni-cô-la-i-ê-va G.; Tâm Hương người dịch; Lê Xuân Vũ người dịch

H. : Thanh niên, 1957 - (891.73 NIC 1957)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stress-induced epigenetic regulation of κ-opioid receptor gene involves transcription factor c-Myc

Flaisher-Grinberg, Shlomit ; Persaud, Shawna D ; Loh, Horace H ; Wei, Li-Na

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 05 June 2012, Vol.109(23), pp.9167-72 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 22615378 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1205565109

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GW26-e1380 Vascular Adventitia Calcification and its Underlying Mechanism

Li, Na ; Cheng, Wenli

Journal of the American College of Cardiology, 20 October 2015, Vol.66(16), pp.C30-C31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2015.06.1143

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stepwise Motion in a Multivalent 2(3)Catenane

Meng, Zheng ; Han, Ying ; Wang, Li-Na ; Xiang, Jun-Feng ; He, Sheng-Gui ; Chen, Chuan-Feng

Journal of the American Chemical Society, 05 August 2015, Vol.137(30), pp.9739-45 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-5126 ; PMID: 26186017 Version:1 ; DOI: 10.1021/jacs.5b05758

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of the Periplasmic Region of PomB, a Na+-Driven Flagellar Stator Protein in Vibrio alginolyticus

Li, Na ; Kojima, Seiji ; Homma, Michio

The Journal of Bacteriology, 2011, Vol. 193(15), p.3773 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9193 ; PMID: 21602350

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrogen Bonding Controls the Dynamics of Catechol Adsorbed on a TiO₂(110) Surface

Li , Shao-Chun ; Chu , Li-Na ; Gong , Xue-Qing ; Diebold , Ulrike

Science, 2010, Vol.328(5980), pp.882-884 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flexible graphene-based lithium ion batteries with ultrafast charge and discharge rates

Li , Na ; Chen , Zongping ; Ren , Wencai ; Li , Feng ; Cheng , Hui-Ming

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012, Vol.109(43), pp.17360-17365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced microwave absorbing performance of CoNi alloy nanoparticles anchored on a spherical carbon monolith

Li, Na ; Hu, Changwen ; Cao, Minhua

Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, Vol.15(20), pp.7685-7689 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-9076 ; E-ISSN: 1463-9084 ; DOI: 10.1039/c3cp50778e

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large-scale synthesis of porous yolk-shell structured In.sub.2O.sub.3 using indium(III) benzophenone-4,4'-dicarboxylate sub-microspheres as precursors

Jin, Li - Na ; Liu, Qing ; Sun, Wei - Yin

Materials Letters, July, 2013, Vol.102-103, p.112(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Binding Strength of Nucleobases and Nucleosides on Silver Nanoparticles Probed by a Colorimetric Method

Yu, Lu ; Li, Na

Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 07 June 2016, Vol.32(22), pp.5510-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-5827 ; PMID: 27191896 Version:1 ; DOI: 10.1021/acs.langmuir.6b01192

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of carbon monoxide on quality, nutrients and antioxidant activity of post‐harvest jujube

Zhang, Shaoying ; Li, Na

Journal of the Science of Food and Agriculture, 30 March 2014, Vol.94(5), pp.1013-1019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5142 ; E-ISSN: 1097-0010 ; DOI: 10.1002/jsfa.6364

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chromatin remodeling and epigenetic regulation of the CrabpI gene in adipocyte differentiation

Wei, Li-Na

BBA - Molecular and Cell Biology of Lipids, January 2012, Vol.1821(1), pp.206-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-1981 ; E-ISSN: 1879-2618 ; DOI: 10.1016/j.bbalip.2011.03.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced in vitro and in vivo skin deposition of apigenin delivered using ethosomes

Shen, Li-Na ; Zhang, Yong-Tai ; Wang, Qin ; Xu, Ling ; Feng, Nian-Ping

International Journal of Pharmaceutics, 02 January 2014, Vol.460(1-2), pp.280-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-5173 ; E-ISSN: 1873-3476 ; DOI: 10.1016/j.ijpharm.2013.11.017

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physiological and behavioral responses to intermittent starvation in C57BL/6J mice

Zhang, Li-Na ; Mitchell, Sharon E ; Hambly, Catherine ; Morgan, David G ; Clapham, John C ; Speakman, John R

Physiology & Behavior, 18 January 2012, Vol.105(2), pp.376-387 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9384 ; E-ISSN: 1873-507X ; DOI: 10.1016/j.physbeh.2011.08.035

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low cross-linked molecularly imprinted monolithic column prepared in molecular crowding conditions

Mu, Li-Na ; Wang, Xian-Hua ; Zhao, Liang ; Huang, Yan-Ping ; Liu, Zhao-Sheng

Journal of Chromatography A, 2011, Vol.1218(51), pp.9236-9243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9673 ; DOI: 10.1016/j.chroma.2011.10.079

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The frequency natural antisense transcript first promotes, then represses, frequency gene expression via facultative heterochromatin

Li, Na ; Joska, Tammy M ; Ruesch, Catherine E ; Coster, Samuel J ; Belden, William J

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 07 April 2015, Vol.112(14), pp.4357-62 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 25831497 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1406130112

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abnormal expression of growth differentiation factor 9 and bone morphogenetic protein 15 in stimulated oocytes during maturation from women with polycystic ovary syndrome

Wei, Li-Na ; Liang, Xiao-Yan ; Fang, Cong ; Zhang, Min-Fang

Fertility and Sterility, August 2011, Vol.96(2), pp.464-468 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-0282 ; E-ISSN: 1556-5653 ; DOI: 10.1016/j.fertnstert.2011.05.036

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 46.439  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (13)
 2. 1989đến1995  (45)
 3. 1996đến2002  (180)
 4. 2003đến2010  (12.242)
 5. Sau 2010  (33.898)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Chemistry  (9.654)
 2. Medicine  (9.404)
 3. Engineering  (2.488)
 4. Physics  (2.332)
 5. Humans  (2.174)
 6. Animals  (1.847)
 7. Female  (1.284)
 8. Biology  (1.251)
 9. China  (846)
 10. Mice  (658)
 11. Apoptosis  (559)
 12. Anatomy & Physiology  (542)
 13. Gene Expression  (495)
 14. Research Article  (381)
 15. Nanoparticles  (361)
 16. Sciences (General)  (266)
 17. Fluorescence  (252)
 18. DNA  (222)
 19. Graphene  (203)
 20. Gold  (150)
 21. Tiểu thuyết  (1)
 22. Văn học Trung Quốc  (1)
 23. Văn học Nga  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (20.884)
 2. Chinese  (9.215)
 3. French  (217)
 4. German  (211)
 5. Japanese  (76)
 6. Korean  (66)
 7. Chamorro  (58)
 8. Italian  (33)
 9. Spanish  (25)
 10. Portuguese  (12)
 11. Persian  (5)
 12. Russian  (4)
 13. Danish  (4)
 14. Vietnamese  (2)
 15. Polish  (1)
 16. Ukrainian  (1)
 17. Slovak  (1)
 18. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li,Na
 2. Li, Na
 3. Li, N.
 4. Wang, Li-Na
 5. Zhang, Li-Na

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...