skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oleophilic modification of poly(vinyl alcohol) films by functionalized soybean oil triglycerides

Cavusoglu, Jesmi ; Kusefoğlu, Selim H.

Journal of Applied Polymer Science, 15 February 2011, Vol.119(4), pp.2431-2438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8995 ; E-ISSN: 1097-4628 ; DOI: 10.1002/app.32942

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chain extension reactions of unsaturated polyesters with bis(2‐oxazoline)s

Taylan, Ediz ; Küsefoğlu, Selim H.

Journal of Applied Polymer Science, 15 May 2012, Vol.124(4), pp.3229-3235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8995 ; E-ISSN: 1097-4628 ; DOI: 10.1002/app.35450

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polymerization of epoxidized soybean oil with maleinized polybutadiene

Öztürk , Cem ; Küsefoğlu , Selim H.

Journal of applied polymer science, 2011, Vol.120(1), pp.116-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8995

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
New polymers from epoxidized soybean oil with pyridine derivatives
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New polymers from epoxidized soybean oil with pyridine derivatives

Öztürk, Cem ; Küsefoğlu, Selim H.

Journal of Applied Polymer Science, 09/05/2011, Vol.121(5), pp.2976-2984 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/app.33917

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polymerization of epoxidized soybean oil with maleinized soybean oil and maleic anhydride grafted polypropylene mixtures

Öztürk, Cem ; Küsefoğlu, Selim H.

Journal of Applied Polymer Science, 15 December 2010, Vol.118(6), pp.3311-3317 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8995 ; E-ISSN: 1097-4628 ; DOI: 10.1002/app.32155

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New polymers from plant oil derivatives and styrene‐maleic anhydride copolymers

Öztürk, Cem ; Küsefoğlu, Selim H.

Journal of Applied Polymer Science, 05 April 2010, Vol.116(1), pp.355-365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8995 ; E-ISSN: 1097-4628 ; DOI: 10.1002/app.31609

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and polymerization of the acrylamide derivatives of fatty compounds

Eren, Tarik ; Kusefoglu, Selim H.

Journal of Applied Polymer Science, 15 September 2005, Vol.97(6), pp.2264-2272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8995 ; E-ISSN: 1097-4628 ; DOI: 10.1002/app.21942

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gelation of soybean oil with polybutadiene

Yilmaz, Mustafa ; Kusefoğlu, Seli̇m H.

Journal of Applied Polymer Science, 15 June 2005, Vol.96(6), pp.2240-2246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8995 ; E-ISSN: 1097-4628 ; DOI: 10.1002/app.21701

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and characterization of polymers from soybean oil and p ‐dinitrosobenzene

Mutlu, Hatice ; Kusefoglu, Selim H.

Journal of Applied Polymer Science, 05 August 2009, Vol.113(3), pp.1925-1934 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8995 ; E-ISSN: 1097-4628 ; DOI: 10.1002/app.30182

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and interfacial properties of aminosilane derivative of acrylated epoxidized soybean oil

Çolak, Semra ; Küsefoğlu, Selim H.

Journal of Applied Polymer Science, 15 May 2007, Vol.104(4), pp.2244-2253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8995 ; E-ISSN: 1097-4628 ; DOI: 10.1002/app.25614

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydroxymethylation and polymerization of plant oil triglycerides

Eren, Tarik ; Küsefoğlu, Selim H.

Journal of Applied Polymer Science, 15 March 2004, Vol.91(6), pp.4037-4046 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8995 ; E-ISSN: 1097-4628 ; DOI: 10.1002/app.13608

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and characterization of copolymers of bromoacrylated methyl oleate

Eren, Tarik ; Küsefoğlu, Selim H.

Journal of Applied Polymer Science, 15 December 2004, Vol.94(6), pp.2475-2488 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8995 ; E-ISSN: 1097-4628 ; DOI: 10.1002/app.21207

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and polymerization of the bromoacrylated plant oil triglycerides to rigid, flame‐retardant polymers

Eren, Tarik ; Küsefoğlu, Selim H.

Journal of Applied Polymer Science, 15 February 2004, Vol.91(4), pp.2700-2710 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8995 ; E-ISSN: 1097-4628 ; DOI: 10.1002/app.13471

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous interpenetrating polymer networks based on bromoacrylated castor oil polyurethane

Eren, Tarik ; Çolak, Semra ; Küsefoglu, Selim H.

Journal of Applied Polymer Science, 15 May 2006, Vol.100(4), pp.2947-2955 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8995 ; E-ISSN: 1097-4628 ; DOI: 10.1002/app.22549

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polymerization of maleic anhydride–modified plant oils with polyols

Eren, Tarik ; Küsefoğlu, Selim H. ; Wool, Richard

Journal of Applied Polymer Science, 03 October 2003, Vol.90(1), pp.197-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8995 ; E-ISSN: 1097-4628 ; DOI: 10.1002/app.12631

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photolytic and free‐radical polymerization of cinnamate esters of epoxidized plant oil triglycerides

Esen, Hüseyin ; Küsefoğlu, Selim H.

Journal of Applied Polymer Science, 29 September 2003, Vol.89(14), pp.3882-3888 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8995 ; E-ISSN: 1097-4628 ; DOI: 10.1002/app.12594

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

4-Vinylbenzenesulfonic acid adduct of epoxidized soybean oil: Synthesis, free radical and ADMET polymerizations

Öztürk, Cem ; Mutlu, Hatice ; Meier, Michael A.R ; Küsefoğlu, Selim H

European Polymer Journal, 2011, Vol.47(7), pp.1467-1476 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-3057 ; E-ISSN: 1873-1945 ; DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2011.03.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
New difunctional methacrylate ethers and acetals: readily available derivatives of .alpha.-hydroxymethyl acrylates
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New difunctional methacrylate ethers and acetals: readily available derivatives of .alpha.-hydroxymethyl acrylates

Mathias, Lon J. ; Kusefoglu, Selim H.

Macromolecules, 08/1987, Vol.20(8), pp.2039-2041 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-9297 ; E-ISSN: 1520-5835 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ma00174a065

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functionalization and crosslinking reactions of ethyl‐α‐hydroxymethylacrylate

Avci, Duygu ; Küsefoğlu, Selim H.

Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, November 1993, Vol.31(12), pp.2941-2949 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0887-624X ; E-ISSN: 1099-0518 ; DOI: 10.1002/pola.1993.080311209

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and application of triglyceride‐based polymers and composites

Khot, Shrikant N. ; Lascala, John J. ; Can, Erde ; Morye, Shantaram S. ; Williams, George I. ; Palmese, Giuseppe R. ; Kusefoglu, Selim H. ; Wool, Richard P.

Journal of Applied Polymer Science, 17 October 2001, Vol.82(3), pp.703-723 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8995 ; E-ISSN: 1097-4628 ; DOI: 10.1002/app.1897

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (5)
 2. 1991đến2000  (4)
 3. 2001đến2004  (7)
 4. 2005đến2009  (5)
 5. Sau 2009  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (26)
 2. Sáng chế  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (28)
 2. German  (2)
 3. French  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kusefoglu, Sh
 2. Küsefoğlu, Selim H.
 3. Küsefoǧlu, S.H.
 4. Kusefoglu, Selim H
 5. Mathias, Lon J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...