skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Jointly Learning to Parse and Perceive: Connecting Natural Language to the Physical World
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jointly Learning to Parse and Perceive: Connecting Natural Language to the Physical World

Krishnamurthy, Jayant ; Kollar, Thomas

Transactions of the Association for Computational Linguistics, 12/2013, Vol.1, pp.193-206 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2307-387X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1162/tacl_a_00220

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Learning a Compositional Semantics for Freebase with an Open Predicate Vocabulary
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning a Compositional Semantics for Freebase with an Open Predicate Vocabulary

Krishnamurthy, Jayant ; Mitchell, Tom M.

Transactions of the Association for Computational Linguistics, 12/2015, Vol.3, pp.257-270 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2307-387X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1162/tacl_a_00137

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open-Vocabulary Semantic Parsing with both Distributional Statistics and Formal Knowledge

Gardner, Matt ; Krishnamurthy, Jayant; Krishnamurthy, Jayant (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 28, 2016

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probabilistic Neural Programs

Murray, Kenton W. ; Krishnamurthy, Jayant

Arxiv ID: 1612.00712

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probabilistic Neural Programs

Murray, Kenton ; Krishnamurthy, Jayant; Krishnamurthy, Jayant (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 2, 2016

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open-Vocabulary Semantic Parsing with both Distributional Statistics and Formal Knowledge

Gardner, Matt ; Krishnamurthy, Jayant

Arxiv ID: 1607.03542

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic Parsing to Probabilistic Programs for Situated Question Answering

Krishnamurthy, Jayant ; Tafjord, Oyvind ; Kembhavi, Aniruddha

Arxiv ID: 1606.07046

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic Parsing to Probabilistic Programs for Situated Question Answering

Krishnamurthy, Jayant ; Tafjord, Oyvind ; Kembhavi, Aniruddha; Kembhavi, Aniruddha (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 24, 2016

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structured Set Matching Networks for One-Shot Part Labeling

Choi, Jonghyun ; Krishnamurthy, Jayant ; Kembhavi, Aniruddha ; Farhadi, Ali; Farhadi, Ali (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 3, 2018

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structured Set Matching Networks for One-Shot Part Labeling

Choi, Jonghyun ; Krishnamurthy, Jayant ; Kembhavi, Aniruddha ; Farhadi, Ali

Arxiv ID: 1712.01867

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning a Neural Semantic Parser from User Feedback

Iyer, Srinivasan ; Konstas, Ioannis ; Cheung, Alvin ; Krishnamurthy, Jayant ; Zettlemoyer, Luke

Arxiv ID: 1704.08760

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning a Neural Semantic Parser from User Feedback

Iyer, Srinivasan ; Konstas, Ioannis ; Cheung, Alvin ; Krishnamurthy, Jayant ; Zettlemoyer, Luke; Zettlemoyer, Luke (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 27, 2017

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

13
Learning to Understand Natural Language with Less Human Effort
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning to Understand Natural Language with Less Human Effort

Krishnamurthy, Jayant; Carnegie-Mellon Univ Pittsburgh PA School Of Computer Science (Corporate Author)

Truy cập trực tuyến

14
An agent for learning new natural language commands
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An agent for learning new natural language commands

Azaria, Amos ; Srivastava, Shashank ; Krishnamurthy, Jayant ; Labutov, Igor ; Mitchell, Tom M.

Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, 4/2020, Vol.34(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387-2532 ; E-ISSN: 1573-7454 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10458-019-09425-x

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD FOR PROGRAM INDUCTION USING PROBABILISTIC NEURAL PROGRAMS

Murray, Kenton W ; Krishnamurthy, Jayant

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An interface for targeted collection of common sense knowledge using a mixture model

Speer, Robyn ; Krishnamurthy, Jayant ; Havasi, Catherine ; Smith, Dustin ; Lieberman, Henry ; Arnold, Kenneth

Proceedings of the 14th international conference on intelligent user interfaces, 08 February 2009, pp.137-146

ISBN: 9781605581682 ; ISBN: 1605581682 ; DOI: 10.1145/1502650.1502672

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (1)
 2. 2013đến2014  (1)
 3. 2015đến2015  (2)
 4. 2016đến2017  (9)
 5. Sau 2017  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Krishnamurthy, Jayant
 2. Kembhavi, Aniruddha
 3. Choi, Jonghyun
 4. Cheung, Alvin
 5. Iyer, Srinivasan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...