skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whole-Genome Sequencing in Microbial Forensic Analysis of Gamma-Irradiated Microbial Materials

Broomall, Stacey M ; Ait Ichou, Mohamed ; Krepps, Michael D ; Johnsky, Lauren A ; Karavis, Mark A ; Hubbard, Kyle S ; Insalaco, Joseph M ; Betters, Janet L ; Redmond, Brady W ; Rivers, Bryan A ; Liem, Alvin T ; Hill, Jessica M ; Fochler, Edward T ; Roth, Pierce A ; Rosenzweig, C Nicole ; Skowronski, Evan W ; Gibbons, Henry S

Applied and environmental microbiology, 15 January 2016, Vol.82(2), pp.596-607 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1098-5336 ; PMID: 26567301 Version:1 ; DOI: 10.1128/AEM.02231-15

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Genomics of 2009 Seasonal Plague ( Yersinia pestis ) in New Mexico (Genomic Biosurveillance of Plague, 2009)

Gibbons, Henry S ; Krepps, Michael D ; Ouellette, Gary ; Karavis, Mark ; Onischuk, Lisa ; Leonard, Pascale ; Broomall, Stacey ; Sickler, Todd ; Betters, Janet L ; McGregor, Paul ; Donarum, Greg ; Liem, Alvin ; Fochler, Ed ; McNew, Lauren ; Rosenzweig, C. Nicole ; Skowronski, Evan; Gilbert, Jack Anthony (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(2), p.e31604 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0031604

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutations in Global Regulators Lead to Metabolic Selection during Adaptation to Complex Environments (Adaptation to Novel Environments Leads to Metabolic Selection)

Saxer, Gerda ; Krepps, Michael D ; Merkley, Eric D ; Ansong, Charles ; Deatherage Kaiser, Brooke L ; Valovska, Marie-Thérèse ; Ristic, Nikola ; Yeh, Ping T ; Prakash, Vittal P ; Leiser, Owen P ; Nakhleh, Luay ; Gibbons, Henry S ; Kreuzer, Helen W ; Shamoo, Yousif; Matic, Ivan (Editor)

2014, Vol.10(12), p.e1004872 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7390 ; E-ISSN: 1553-7404 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004872

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data from: Mutations in global regulators lead to metabolic selection during adaptation to complex environments

Saxer, Gerda ; Krepps, Michael D. ; Merkley, Eric D. ; Ansong, Charles ; Deatherage Kaiser, Brooke L. ; Valovska, Marie-Thérèse ; Ristic, Nikola ; Yeh, Ping T. ; Prakash, Vittal P. ; Leiser, Owen P. ; Nakhleh, Luay ; Gibbons, Henry S. ; Kreuzer, Helen W. ; Shamoo, Yousif

DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M/1 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M/2 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M/3 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M/4 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M/5 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M/7 ; Related DOI: 10.1371/JOURNAL.PGEN.1004872 ; Related DOI: 10.1371/JOURNAL.PGEN.1004872

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saxer_et_al_PlosGen_CarbohydrateData

Saxer, Gerda ; Krepps, Michael D. ; Merkley, Eric D. ; Ansong, Charles ; Deatherage Kaiser, Brooke L. ; Valovska, Marie-Thérèse ; Ristic, Nikola ; Yeh, Ping T. ; Prakash, Vittal P. ; Leiser, Owen P. ; Nakhleh, Luay ; Gibbons, Henry S. ; Kreuzer, Helen W. ; Shamoo, Yousif

DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M/1 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saxer_et_al_PlosGen_pH

Saxer, Gerda ; Krepps, Michael D. ; Merkley, Eric D. ; Ansong, Charles ; Deatherage Kaiser, Brooke L. ; Valovska, Marie-Thérèse ; Ristic, Nikola ; Yeh, Ping T. ; Prakash, Vittal P. ; Leiser, Owen P. ; Nakhleh, Luay ; Gibbons, Henry S. ; Kreuzer, Helen W. ; Shamoo, Yousif

DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M/2 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saxer_et_al_PlosGen_MigrationData

Saxer, Gerda ; Krepps, Michael D. ; Merkley, Eric D. ; Ansong, Charles ; Deatherage Kaiser, Brooke L. ; Valovska, Marie-Thérèse ; Ristic, Nikola ; Yeh, Ping T. ; Prakash, Vittal P. ; Leiser, Owen P. ; Nakhleh, Luay ; Gibbons, Henry S. ; Kreuzer, Helen W. ; Shamoo, Yousif

DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M/3 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saxer_et_al_PlosGen_GrowthOD600_BHI

Saxer, Gerda ; Krepps, Michael D. ; Merkley, Eric D. ; Ansong, Charles ; Deatherage Kaiser, Brooke L. ; Valovska, Marie-Thérèse ; Ristic, Nikola ; Yeh, Ping T. ; Prakash, Vittal P. ; Leiser, Owen P. ; Nakhleh, Luay ; Gibbons, Henry S. ; Kreuzer, Helen W. ; Shamoo, Yousif

DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M/4 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saxer_et_al_PlosGen_GrowthOD600_LB

Saxer, Gerda ; Krepps, Michael D. ; Merkley, Eric D. ; Ansong, Charles ; Deatherage Kaiser, Brooke L. ; Valovska, Marie-Thérèse ; Ristic, Nikola ; Yeh, Ping T. ; Prakash, Vittal P. ; Leiser, Owen P. ; Nakhleh, Luay ; Gibbons, Henry S. ; Kreuzer, Helen W. ; Shamoo, Yousif

DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M/5 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saxer_et_al_PlosGen_PopulationKey_corrected

Saxer, Gerda ; Krepps, Michael D. ; Merkley, Eric D. ; Ansong, Charles ; Deatherage Kaiser, Brooke L. ; Valovska, Marie-Thérèse ; Ristic, Nikola ; Yeh, Ping T. ; Prakash, Vittal P. ; Leiser, Owen P. ; Nakhleh, Luay ; Gibbons, Henry S. ; Kreuzer, Helen W. ; Shamoo, Yousif

DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M/7 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.3MJ3M

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Krepps, Michael D
  2. Gibbons, Henry S
  3. Ristic, Nikola
  4. Deatherage Kaiser, Brooke L.
  5. Valovska, Marie-Thérèse

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...