skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing A Model For Knowledge Socialization Using Sociability Processes Of Human Resource Management: A Case Study

Rezaei, K. ; Babaei, M.

DOI: 10.5281/zenodo.809505 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.809504

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
新产品开发导向下知识转化对集成创新微观促进机理解析 - The micro mechanism analysis of knowledge transformation to promote integrated innovation under the new product development
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

新产品开发导向下知识转化对集成创新微观促进机理解析 - The micro mechanism analysis of knowledge transformation to promote integrated innovation under the new product development

李文 ; 刘良灿 ; 张同建 ; Li Wen ,Liu Liangcan, Zhang Tongjian

科技进步与对策 - Science & Technology Progress and Policy, 2015, Vol.32(10), pp.129-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-7348

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El uso del mobile learning para favorecer la competencia manejo de la información histórica y la socialización del conocimiento

Castillo Santos, Brenda Berenice ; Rivera, María

Apertura: Revista de Innovación Educativa, 2014, Vol.6(2), pp.74-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1665-6180

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is Validation of Indigenous Ecological Knowledge a Disrespectful Process? A Case Study of Traditional Fishing Poisons and Invasive Fish Management from the Wet Tropics, Australia

Monica Gratani ; James R. A. . Butler ; Frank Royee ; Peter Valentine ; Damien Burrows ; Warren I. Canendo ; Alex S. Anderson

Ecology and Society, 01 September 2011, Vol.16(3), p.25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1708-3087 ; E-ISSN: 1708-3087 ; DOI: 10.5751/ES-04249-160325

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
创业团队社会资本、知识社会化与知识分享关系研究 - Relationships of Social Capital of Entrepreneurial Team,Knowledge Socialization and Knowledge Sharing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

创业团队社会资本、知识社会化与知识分享关系研究 - Relationships of Social Capital of Entrepreneurial Team,Knowledge Socialization and Knowledge Sharing

马鸿佳 ; 张倩 ; Ma Hongjia, Zhang Qian (School of Management, Jilin University, Changchun 130022

中国科技论坛 - Forum on Science and Technology in China, 2014, Issue 05, pp.137-142

ISSN: 1002-6711

Toàn văn sẵn có

6
企业知识社会化——基于知识转移的创新模式研究 - On the Socialization of Enterprise Knowledge
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

企业知识社会化——基于知识转移的创新模式研究 - On the Socialization of Enterprise Knowledge

雷宏振 ; 李丹 ; Lei Hong Zhen, Li Dan

科技进步与对策 - Science & Technology Progress and Policy, 2010, Vol.27(7), pp.131-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-7348

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consideraciones sobre la línea de investigación en Inteligencia Organizacional en el Doctorado en Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Méndez Giraldo, Germán A

Ingeniería, 01 December 2014, Vol.19(2), pp.115-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-750X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Creation and Conversion in Military Organizations: How the SECI Model is Applied Within Armed Forces

Andrzej Lis

Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 01 January 2014, Vol.10(1), pp.57-78 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2299-7326 ; DOI: 10.7341/20141012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
体验深度对“企业→顾客”知识转移效果影响的实证研究 - The Impact of Experiential Depth on ″BTC″ Knowledge Transfer Effect:An Empirical Research from Ordinary Consumers in China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

体验深度对“企业→顾客”知识转移效果影响的实证研究 - The Impact of Experiential Depth on ″BTC″ Knowledge Transfer Effect:An Empirical Research from Ordinary Consumers in China

雷宏振 ; 李丹 ; LEI Hongzhen, LI Dan

科学学与科学技术管理 - Science of Science and Management of S.& T., 2010, Vol.31(4), pp.142-148

ISSN: 1002-0241

Toàn văn sẵn có

10
我国东西部企业知识转化绩效比较研究 - The Comparing Analysis on Core Competence Formation between East and West Zone Based on Knowledge Transferring In China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

我国东西部企业知识转化绩效比较研究 - The Comparing Analysis on Core Competence Formation between East and West Zone Based on Knowledge Transferring In China

张同建 ; 赵健 ; ZHANG Tongjian, ZHAO Jian

科学学与科学技术管理 - Science of Science and Management of S.& T., 2010, Vol.31(4), pp.130-134

ISSN: 1002-0241

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La universidad en la sociedad digital: entre la herencia analógica y la socialización del conocimiento ; The University in the digital society: between the analogic heritage and the socialization of knowledge

Rivera - Vargas, P. ; Cobo Romaní, C.

ISSN: 1887-4592 ; DOI: 10.4995/redu.2019.11276

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Socialización del conocimiento académico con el uso de tecnologías de información y comunicación (TIC)

Nava Muñoz, Rixio

Enlace, 01 December 2007, Vol.4(3), pp.41-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1690-7515

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing A Model For Knowledge Socialization Using Sociability Processes Of Human Resource Management: A Case Study

Rezaei, K. ; Babaei, M.

DOI: 10.5281/zenodo.809504 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.809505

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2010  (3)
 3. 2011đến2013  (1)
 4. 2014đến2015  (5)
 5. Sau 2015  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5)
 2. Portuguese  (2)
 3. Spanish  (2)
 4. Chinese  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rezaei, K.
 2. 雷宏振
 3. Babaei, M.
 4. 张同建
 5. 李丹

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...