skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge internalization as a measure of results for organizational knowledge transfer: the proposition of a theoretical framework

Aquino, Helen ; De Castro, José Márcio

Tourism & Management Studies, 2017, Issue 2, pp.83-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2182-8466

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge internalization as a measure of results for organizational knowledge transfer: proposition of a theoretical framework

Helen Aquino ; José Márcio de Castro

Tourism & Management Studies, 01 April 2017, Vol.13(2), pp.83-93 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2182-8466 ; DOI: 10.18089/tms.2017.13208

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Game based learning: application in the Quality Management subject

Bernardo, Merce ; Presas, Pilar ; Bernard, Daniel ; Gracia, María ; López-Jurado, María ; Huertas-García, Rubén ; Escalante, Raúl ; Bernardo, Merce ; Presas, Pilar ; Bernard, Daniel ; Gracia, María ; López-Jurado

Revista d'Innovació i Recerca en Educació, Jan 2017, Vol.10(1), pp.75-93 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20132255 ; DOI: 10.1344/reire2017.10.11015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From knowledge sharing to knowledge creation: A blended knowledge-management model for improving university students’ creativity

Yeh, Yu-Chu ; Yeh, Yi-Ling ; Chen, Yu-Hua

Thinking Skills and Creativity, December 2012, Vol.7(3), pp.245-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1871-1871 ; E-ISSN: 1878-0423 ; DOI: 10.1016/j.tsc.2012.05.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
知识管理对信息技术在教育运用中的启迪 - The Enlightment of Knowledge Management to the Application of Information Technology in Education
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

知识管理对信息技术在教育运用中的启迪 - The Enlightment of Knowledge Management to the Application of Information Technology in Education

张娜 ; ZHANG Na

时代农机 - Hunnan Agricultural Machinery, 2016, Issue 01, pp.81-82

ISSN: 2095-980X

Toàn văn sẵn có

6
词汇频率概貌:移动互联时代知识内化的一种计算方法 - Lexical Frequency Profile: A Computing Method of Knowledge Internalization in Mobile Internet Era
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

词汇频率概貌:移动互联时代知识内化的一种计算方法 - Lexical Frequency Profile: A Computing Method of Knowledge Internalization in Mobile Internet Era

赵兴龙 ; ZHAO Xinglong

电化教育研究 - E-education Research, 2017, Vol.38(02), pp.98-103

ISSN: 1003-1553

Toàn văn sẵn có

7
基于Logistics模型的供应链知识共享过程及主要影响因素研究 - Research on the Process and the Main Influence Factors of Supply Chain Knowledge Sharing Based on Logistics Model
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于Logistics模型的供应链知识共享过程及主要影响因素研究 - Research on the Process and the Main Influence Factors of Supply Chain Knowledge Sharing Based on Logistics Model

翁莉 ; WENG Li

科学学与科学技术管理 - Science of Science and Management of S.& T., 2012, Vol.33(11), pp.79-87

ISSN: 1002-0241

Toàn văn sẵn có

8
网络时代快速学习模型的建构与运用 - The Construction and Application of the Rapid Learning Model in Network Era
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

网络时代快速学习模型的建构与运用 - The Construction and Application of the Rapid Learning Model in Network Era

赵国庆 ; Zhao Guoqing

现代远程教育研究 - Modern Distance Education Research, 2012, Issue 06, pp.37-42

ISSN: 1009-5195

Toàn văn sẵn có

9
企业知识内化对合作中技术转移的影响研究 - The impacts of knowledge internalization on technology transfer in collaboration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

企业知识内化对合作中技术转移的影响研究 - The impacts of knowledge internalization on technology transfer in collaboration

杨燕 ; 高山行 ; Yang Yan, Gao ShanXing

科研管理 - Science Research Management, 2012, Vol.33(05), pp.70-78

ISSN: 1000-2995

Toàn văn sẵn có

10
战略联盟中的知识转移过程研究:共同愿景的调节效应 - Knowledge Transfer in Strategic Alliances:The Moderating Role of Shared Vision
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

战略联盟中的知识转移过程研究:共同愿景的调节效应 - Knowledge Transfer in Strategic Alliances:The Moderating Role of Shared Vision

李林蔚 ; 蔡虹 ; 郑志清 ; LI Linwei, CAI Hong, ZHENG Zhiqing

科学学与科学技术管理 - Science of Science and Management of S.& T., 2014, Vol.35(08), pp.29-38

ISSN: 1002-0241

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Creation and Conversion in Military Organizations: How the SECI Model is Applied Within Armed Forces

Andrzej Lis

Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 01 January 2014, Vol.10(1), pp.57-78 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2299-7326 ; DOI: 10.7341/20141012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L’aprenentatge basat en el joc: aplicació a l’assignatura de Gestió de la Qualitat

Bernardo - Ramos, Mercedes ; Bernard, Daniel ; Presas, Pilar ; Gracia, María Del Carmen ; López, María Pilar ; Huertas García, Rubén ; Escalante, Raúl

REIRE: revista d'innovació i recerca en educació, 2017, Vol.10(1), pp.75-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2013-2255

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L’aprenentatge basat en el joc: aplicació a l’assignatura de Gestió de la Qualitat; Game based learning: application in the Quality Management subject; El aprendizaje basado en el juego: aplicación a la asignatura de Gestión de la Calidad

Bernardo Vilamitjana, Mercè ; Presas, Pilar ; Bernard Vilamitjana, Daniel ; Gracia, María Carmen ; López - Jurado González, María Pilar ; Huertas - García, Rubén ; Escalante, Raúl

REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 2017, Vol.10(1)

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of knowledge stickiness on knowledge transfer implementation, internalization, and satisfaction for multinational corporations

Li, Chia-Ying ; Hsieh, Chang-Tseh

International Journal of Information Management, 2009, Vol.29(6), pp.425-435 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-4012 ; E-ISSN: 1873-4707 ; DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2009.06.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing decision quality and team performance: perspectives of knowledge internalization and resource adequacy

Lin, Chieh-Peng ; Chen, Kuang-Jung ; Liu, Chu-Mei ; Liao, Chiu-Hui

Review of Managerial Science, 2019, Vol.13(2), pp.377-396 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1863-6683 ; E-ISSN: 1863-6691 ; DOI: 10.1007/s11846-017-0253-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
组织知识内化的学习机制研究 - Study on Learning Mechanism of Organizational Knowledge Internalization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

组织知识内化的学习机制研究 - Study on Learning Mechanism of Organizational Knowledge Internalization

肖久灵 ; 颜光华 ; XIAO Jiuling,YAN guanghua

科学学与科学技术管理 - Science of Science and Management of S.& T., 2006, Vol.27(6), pp.164-168

ISSN: 1002-0241

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2011  (1)
 3. 2012đến2013  (4)
 4. 2014đến2016  (3)
 5. Sau 2016  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (7)
 2. Catalan  (3)
 3. Spanish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Presas, Pilar
 2. Escalante, Raúl
 3. Bernard, Daniel
 4. Huertas García, Rubén
 5. Hsieh, Chang-Tseh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...