skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 74  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

One-pot synthesis of peacock-shaped TiO.sub.2 light scattering layer with TiO.sub.2 nanorods film for dye-sensitized solar cells.(Report)

Kim, Hyun Sik ; Kim, Young - Jea ; Lee, Wonjoo ; Kang, Soon Hyung

Applied Surface Science, May 15, 2013, Vol.273, p.226(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highly chlorine-resistant end-group crosslinked sulfonated-fluorinated poly(arylene ether) for reverse osmosis membrane

Kim, Young-Jea ; Lee, Kwan-Soo ; Jeong, Myung-Hwan ; Lee, Jae-Suk

Journal of Membrane Science, 2011, Vol.378(1), pp.512-519 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0376-7388 ; E-ISSN: 1873-3123 ; DOI: 10.1016/j.memsci.2011.05.040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sulfonated poly(arylene ether) membranes containing perfluorocyclobutyl and ethynyl groups: Increased mechanical strength through chain extension and crosslinking.(Author abstract)

Lee, Su - Bin ; Kim, Young - Jea ; Ko, Un ; Min, Cheong - Min ; Ahn, Min - Kyoon ; Chung, Sang - Joon ; Moon, Il - Shik ; Lee, Jae - Suk

Journal of Membrane Science, April 15, 2014, Vol.456, p.49(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0376-7388

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

One-pot synthesis of peacock-shaped TiO2 light scattering layer with TiO2 nanorods film for dye-sensitized solar cells

Kim, Hyun Sik ; Kim, Young-Jea ; Lee, Wonjoo ; Kang, Soon Hyung

Applied Surface Science, 15 May 2013, Vol.273, pp.226-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; E-ISSN: 1873-5584 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2013.02.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sulfonated poly(arylene ether) membranes containing perfluorocyclobutyl and ethynyl groups: Increased mechanical strength through chain extension and crosslinking

Lee, Su-Bin ; Kim, Young-Jea ; Ko, Un ; Min, Cheong-Min ; Ahn, Min-Kyoon ; Chung, Sang-Joon ; Moon, Il-Shik ; Lee, Jae-Suk

Journal of Membrane Science, 15 April 2014, Vol.456, pp.49-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0376-7388 ; E-ISSN: 1873-3123 ; DOI: 10.1016/j.memsci.2013.12.080

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POLYMER DESALINATION MEMBRANE COMPRISING SULFONATED POLY(ARYLENE ETHER) COPOLYMERS HAVING CROSSLINKABLE MOIETY COMBINED IN THE CHAIN OF POLYMERS

Lee, Jae Suk ; Kim, Young Jea ; Jeong, Myung Hwan

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

중합체 및 이를 포함하는 막
POLYMER AND MEMBRANE COMPRISING THE SAME

Kim, Young Jea ; Han, Joong Jin ; Jang, Yong Jin

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

방향족 고리를 포함하는 화합물 및 이를 포함하는 중합체
COMPOUND INCLUDING AROMATIC RING POLYMER INCLUDING THE SAME

Jang, Yong Jin ; Han, Joong Jin ; Kim, Young Jea ; Kim, Taek Gyoung

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

리튬 전극 및 이를 포함하는 리튬 이차전지
LITHIUM ELECTRODE AND LITHIUM BATTERY COMPRING THE SAME

Kim, Taek Gyoung ; Koh, Dong Wook ; Jang, Yong Jin ; Kim, Young Jea

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

4-하이드록시알카노에이트-2-하이드록시알카노에이트 공중합체의 제조방법
4--2- METHOD FOR PREPAREING COPOLYMER OF 4-HYDROXYALKANOATE-2-HYDROXYALKANOATE

Kim Chul Woong ; Kang Dong Gyun ; Kim Young Jea ; Choi Jung Yun

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ion transport material, electrolyte membrane comprising same, and method for producing same

Choi Hyung-SAM ; Han Joong-Jin ; Shin Chong-Kyu ; Jeong Seung-Pyo ; Kim Young-Jea

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

고분자 전해질막
POLYMER ELECTROLYTE MEMBRANE

Kim, Young Jea ; Han, Joong Jin ; Yu, Yun Ah ; Kang, Esder ; Jang, Yong Jin

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

블록 중합체 및 이를 포함하는 고분자 전해질막
BLOCK POLYMER AND POLYMER ELECTROLYTE MEMBRANE USING THE SAME

Jang, Yong Jin ; Han, Joong Jin ; Kang, Esder ; Yu, Yun Ah ; Kim, Young Jea

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

방향족 고리를 포함하는 화합물, 이를 포함하는 고분자 및 이를 이용한 고분자 전해질막
COMPOUND INCLUDING AROMATIC RING POLYMER INCLUDING THE SAME AND POLYMER ELECTROLYTE MEMBRANE USING THE SAME

Kim, Young Jea ; Han, Joong Jin ; Jang, Yong Jin ; Kang, Esder ; Yu, Yun Ah

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

고분자 전해질막
POLYMER ELECTROLYTE MEMBRANE

Kim, Young Jea ; Jang, Yong Jin ; Han, Joong Jin ; Kang, Esder ; Yu, Yun Ah

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

강화막
REINFORCED MEMBRANE

Kim, Yu Jin ; Jang, Yong Jin ; Han, Joong Jin ; Kim, Young Jea ; Yu, Yun Ah

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

불소를 포함하는 화합물 및 이를 이용하여 제조된 폴리이미드
COMPOUND INCLUDING FLUORINE AND POLYIMIDE PREPARED BY USING THE SAME

Kang, Esder ; Han, Joong Jin ; Kim, Young Jea ; Ryu, Hyun Woog ; Jang, Youg Jin

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

중합체 및 이를 포함하는 고분자 전해질막
POLYMER AND POLYMER ELECTROLYTE MEMBRANE USING THE SAME

Kang, Esder ; Han, Joong Jin ; Kim, Young Jea ; Jang, Yong Jin ; Yu, Yun Ah

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 74  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2)
 2. 2008đến2010  (2)
 3. 2011đến2012  (10)
 4. 2013đến2015  (10)
 5. Sau 2015  (50)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (68)
 2. Bài báo  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (73)
 2. Korean  (53)
 3. Chinese  (10)
 4. French  (8)
 5. German  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kim, Young-Jea
 2. Han, Joong Jin
 3. Jang, Yong Jin
 4. Kang, Esder
 5. Yu, Yun Ah

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...