skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acclimation of Anatomical Structure and Photosynthesis Characteristics in Leaves of Carpinus tientaiensis to Irradiance ; 天台鹅耳枥叶片的解剖结构和光合特性对光照的适应

Chen Moshun , Taizhou ; Ke Shisheng , Taizhou

Scientia Silvae Sinicae, 2013, Vol.(2), pp.46-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-7488

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physiological responses and detoxific mechanisms to Pb, Zn, Cu and Cd in young seedlings of Paulownia fortunei

Wang, Jiang ; Li, Weihua ; Zhang, Chongbang ; Ke, Shisheng

Journal of Environmental Sciences, 2010, Vol.22(12), pp.1916-1922 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(09)60339-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

铜对苋菜幼苗光合参数和活性氧代谢的影响
Effects of different copper levels on photosynthetic parameters and active oxygen metabolism of Amaranthus tricolor seedlings

Ke Shisheng

Scientia Agricultura Sinica, 2008, Vol.(5), pp.1317 - 1325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0578-1752

Toàn văn sẵn có

4
天台鹅耳枥叶片的解剖结构和光合特性对光照的适应 - Acclimation of Anatomical Structure and Photosynthesis Characteristics in Leaves of Carpinus tientaiensis to Irradiance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

天台鹅耳枥叶片的解剖结构和光合特性对光照的适应 - Acclimation of Anatomical Structure and Photosynthesis Characteristics in Leaves of Carpinus tientaiensis to Irradiance

陈模舜 ; 柯世省 ; Chen Moshun ,Ke Shisheng

林业科学 - Scientia Silvae Sinicae, 2013, Issue 02, pp.46-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-7488

Toàn văn sẵn có

5
添加污泥对尾矿砂理化性质及香樟生理特性的影响 - Effects of sewage sludge amendment on physico-chemical properties of mine tailings and physiological responses of Cinnamomum camphora
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

添加污泥对尾矿砂理化性质及香樟生理特性的影响 - Effects of sewage sludge amendment on physico-chemical properties of mine tailings and physiological responses of Cinnamomum camphora

王江 ; 张崇邦 ; 柯世省 ; 刘文莉 ; 钱宝英 ; WANG Jiang,ZHANG Chongbang,KE Shisheng,LIU Wenli,QIAN BaoyingSchool of Life Sciences,Taizhou University,Linhai 317000,China

生态学报 - Acta Ecologica Sinica, 2010, Vol.30(10), pp.2593-2602 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0933

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differences of Cu uptake and acid phosphatase activities of two Elsholtzia haichowensis Sun populations

Ke, Wenshan ; Xiong, Zhiting ; Jin, Zexin ; Ke, Shisheng

Acta Ecologica Sinica, 2007, Vol.27(8), pp.3172-3181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1872-2032 ; E-ISSN: 1872-2032 ; DOI: 10.1016/S1872-2032(07)60072-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
不同光强下镉胁迫对紫茉莉光合作用和抗氧化系统的影响 - Effects of cadmium stress on photosynthesis and antioxidant systems in Mirabilis jalapa under different light intensities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

不同光强下镉胁迫对紫茉莉光合作用和抗氧化系统的影响 - Effects of cadmium stress on photosynthesis and antioxidant systems in Mirabilis jalapa under different light intensities

柯世省 ; 张崇邦 ; 王江 ; KE Shisheng , ZHANG Chongbang, WANG Jiang

环境科学学报 - Acta Scientiae Circumstantiae, 2009, Issue 6, pp.1302-1310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-2468

Toàn văn không sẵn có

8
干旱胁迫对夏腊梅叶片脂质过氧化及抗氧化系统的影响 - Effects of Drought Stress on Lipid Peroxidation and Antioxidant System in Leaves of Calycanthus chinensis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

干旱胁迫对夏腊梅叶片脂质过氧化及抗氧化系统的影响 - Effects of Drought Stress on Lipid Peroxidation and Antioxidant System in Leaves of Calycanthus chinensis

柯世省 ; 金则新 ; Ke Shisheng,Jin Zexin

林业科学 - Scientia Silvae Sinicae, 2007, Vol.43(10), pp.28-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-7488

Toàn văn sẵn có

9
紫荆光合日进程及光响应 - Cercis chinensis Photosynthesis Daily Progress and Response to Light
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

紫荆光合日进程及光响应 - Cercis chinensis Photosynthesis Daily Progress and Response to Light

陈模舜 ; 柯世省 ; Chen MoShun;Ke ShiSheng

福建林业科技 - Journal of Fujian Forestry Science and Technology, 2005, Vol.32(3), pp.47-50

ISSN: 1002-7351

Toàn văn sẵn có

10
两个海州香薷种群根对Cu的吸收及Cu诱导的ATP酶活性差异 - Differences of Cu accumulation and Cu-induced ATPase activities in the roots of Cu resistant and control Elsholtzia haichowensis populations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

两个海州香薷种群根对Cu的吸收及Cu诱导的ATP酶活性差异 - Differences of Cu accumulation and Cu-induced ATPase activities in the roots of Cu resistant and control Elsholtzia haichowensis populations

柯文山 ; 熊治廷 ; 柯世省 ; 金则新 ; KE Wenshan, XIONG Zhiting, KE Shisheng , JIN Zexin

环境科学学报 - Acta Scientiae Circumstantiae, 2007, Vol.27(7), pp.1214-1221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-2468

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (1)
 2. 2007đến2007  (3)
 3. 2008đến2008  (1)
 4. 2009đến2010  (3)
 5. Sau 2010  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (4)
 2. English  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 柯世省
 2. 王江
 3. Ke, S.
 4. 张崇邦
 5. 陈模舜

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...