skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.860  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Qatar: Governance, Security, and U.S. Policy

Katzman, Kenneth

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghanistan post-war governance, security, and US policy

Katzman, Kenneth

Economic, political, and social issues of Asia

ISSN: ; ISBN: 9781611224719

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rebels with a cause: the failure of the left in iran

Katzman, Kenneth

Mediterranean Quarterly, 2002, Vol.13(4), p.122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4552 ; E-ISSN: 1527-1935 ; DOI: 10.1215/10474552-13-4-122

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iran's Foreign and Defense Policies

Katzman, Kenneth

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bahrain: Unrest, Security, and U.S. Policy

Katzman, Kenneth

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kuwait: Governance, Security, and U.S. Policy

Katzman, Kenneth

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iran: Internal Politics and U.S. Policy and Options

Katzman, Kenneth

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afganistan: goverment formation and performance

Katzman, Kenneth

Asian economic and political issues

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

P ossible P athways for I raq's P olitical E volution

Katzman, Kenneth

Middle East Policy, December 2004, Vol.11(4), pp.58-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1924 ; E-ISSN: 1475-4967 ; DOI: 10.1111/j.1061-1924.2004.00176.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iran: United States concerns and policy responses.(LEGISLATION AND POLICY)

Katzman, Kenneth

DISAM Journal, August, 2009, Vol.31(2), p.75(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-0359

Truy cập trực tuyến

11
Iraq: Politics, Governance, and Human Rights
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iraq: Politics, Governance, and Human Rights

Katzman, Kenneth; Government Accountability Office Washington DC (Corporate Author)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I raq , I ran , I srael and the E clipse of U.S. I nfluence : W hat R ole for A merica N ow ?

Lieven, Anatol ; White, Wayne ; Katzman, Kenneth ; Lang, W. Patrick

Middle East Policy, March 2007, Vol.14(1), pp.1-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1924 ; E-ISSN: 1475-4967 ; DOI: 10.1111/j.1475-4967.2007.00280.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"A shia crescent: what fallout for the United States?

Cole, Juan ; Katzman, Kenneth ; Sadjadpour, Karim ; Takeyh, Ray

Middle East Policy, Winter, 2005, Vol.12(4), p.1(27) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1924

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pasdaran: institutionalization of revolutionary armed force

Katzman, Kenneth

Iranian Studies, 01 September 1993, Vol.26(3-4), pp.389-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-0862 ; E-ISSN: 1475-4819 ; DOI: 10.1080/00210869308701809

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United States and Iran: what are the prospects for engagement?

Pickering, Thomas R. ; Parsi, Trita ; Katzman, Kenneth ; Mattair, Thomas R.

Middle East Policy, Summer, 2009, Vol.16(2), p.1(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1924

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Kuwait: Security, Reform, and U.S. Policy
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kuwait: Security, Reform, and U.S. Policy

Katzman, Kenneth; Library Of Congress Washington DC Congressional Research Service (Corporate Author)

Truy cập trực tuyến

17
Iran Sanctions
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iran Sanctions

Katzman, Kenneth; Library Of Congress Washington DC Congressional Research Service (Corporate Author)

Truy cập trực tuyến

18
Afghanistan: Post Taliban Governance, Security, and U.S. Policy
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghanistan: Post Taliban Governance, Security, and U.S. Policy

Katzman,Kenneth; Congressional Research Service Washington United States (Corporate Author)

Truy cập trực tuyến

19
Kuwait: Security, Reform, and U.S. Policy
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kuwait: Security, Reform, and U.S. Policy

Katzman, Kenneth; Library Of Congress Washington DC Congressional Research Service (Corporate Author)

Truy cập trực tuyến

20
Bahrain: Reform, Security, and U.S. Policy
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bahrain: Reform, Security, and U.S. Policy

Katzman, Kenneth; Library Of Congress Washington DC Congressional Research Service (Corporate Author)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 2.860  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2000  (11)
  2. 2000đến2003  (185)
  3. 2004đến2007  (490)
  4. 2008đến2012  (1.649)
  5. Sau 2012  (522)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...