skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 69  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context effects in the evaluation of business-to-business brand alliances

Kalafatis, Stavros P ; Riley, Debra ; Singh, Jaywant

Industrial Marketing Management, February 2014, Vol.43(2), pp.322-334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8501 ; E-ISSN: 1873-2062 ; DOI: 10.1016/j.indmarman.2013.09.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context effects in the evaluation of business-to-business brand alliances

Kalafatis, Stavros ; Riley, Debra ; Singh, Jaywant

Industrial Marketing Management, Feb 2014, p.322 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00198501 ; E-ISSN: 18732062

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The added value of brand alliances in higher education

Kalafatis, Stavros P ; Ledden, Lesley ; Riley, Debra ; Singh, Jaywant

Journal of Business Research, August 2016, Vol.69(8), pp.3122-3132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963 ; E-ISSN: 1873-7978 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2016.01.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The added value of brand alliances in higher education

Kalafatis, Stavros ; Ledden, Lesley ; Riley, Debra ; Singh, Jaywant

Journal of Business Research, Aug 2016, p.3122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01482963 ; E-ISSN: 18737978

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Value and risk in business-to-business e-banking

Faroughian, Frank F ; Kalafatis, Stavros P ; Ledden, Lesley ; Samouel, Phillip ; Tsogas, Markos H

Industrial Marketing Management, January 2012, Vol.41(1), pp.68-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8501 ; E-ISSN: 1873-2062 ; DOI: 10.1016/j.indmarman.2011.11.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buyer-seller relationships among channels of distribution

Kalafatis, Stavros

Industrial Marketing Management, Apr 2002, pp.215-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00198501 ; E-ISSN: 18732062

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buyer–seller relationships along channels of distribution

Kalafatis, Stavros P

Industrial Marketing Management, 2002, Vol.31(3), pp.215-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8501 ; E-ISSN: 1873-2062 ; DOI: 10.1016/S0019-8501(00)00118-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Normative Models and Practical Applications of Segmentation in Business Markets

Kalafatis, Stavros P ; Cheston, Vicki

Industrial Marketing Management, 1997, Vol.26(6), pp.519-530 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8501 ; E-ISSN: 1873-2062 ; DOI: 10.1016/S0019-8501(97)00032-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer perceptions of cobrands: the role of brand positioning strategies

Singh, Jaywant ; P. Kalafatis, Stavros ; Ledden, Lesley

Marketing Intelligence & Planning, 07 April 2014, Vol.32(2), pp.145-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-4503 ; E-ISSN: 1758-8049 ; DOI: 10.1108/MIP-03-2013-0055

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of time on perceptions of educational value

Ledden, Lesley ; Kalafatis, Stavros P

International Journal of Public Sector Management, 02 March 2010, Vol.23(2), pp.141-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-3558 ; E-ISSN: 1758-6666 ; DOI: 10.1108/09513551011022492

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new research agenda for business segmentation

Goller, Susanne ; Hogg, Annik ; Kalafatis, Stavros P

European Journal of Marketing, 01 February 2002, Vol.36(1/2), pp.252-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-0566 ; E-ISSN: 1758-7123 ; DOI: 10.1108/03090560210412782

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The relationship between personal values and perceived value of education

Ledden, Lesley ; Kalafatis, Stavros P ; Samouel, Phillip

Journal of Business Research, 2007, Vol.60(9), pp.965-974 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963 ; E-ISSN: 1873-7978 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2007.01.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Normative models and practical applications of segmentation in business markets

Kalafatis, Stavros ; Cheston, Vicki

Industrial Marketing Management, Nov 1997, pp.519-530 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00198501 ; E-ISSN: 18732062

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Green marketing and Ajzen's theory of planned behaviour: a cross-market examination.(Brief Article)

Kalafatis, Stavros ; Pollard, Michael ; East, Robert ; Tsogas, Markos H.

Journal of Consumer Marketing, July-August, 1999, Vol.16(4-5), p.441(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-3761

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industrial marketing management

Blankson, Charles ; Kalafatis, Stavros P

Industrial Marketing Management [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8501 ; E-ISSN: 1873-2062 ; DOI: 10.1016/j.indmarman.2019.07.011

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Green marketing and Ajzen’s theory of planned behaviour: a cross‐market examination

Kalafatis, Stavros P ; Pollard, Michael ; East, Robert ; Tsogas, Markos H

Journal of Consumer Marketing, 01 October 1999, Vol.16(5), pp.441-460 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-3761 ; E-ISSN: 2052-1200 ; DOI: 10.1108/07363769910289550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Development of a Consumer/Customer-Derived Generic Typology of Positioning Strategies

Blankson, Charles ; Kalafatis, Stavros P

Journal of Marketing Theory and Practice, 01 April 2001, Vol.9(2), pp.35-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1069-6679 ; E-ISSN: 1944-7175 ; DOI: 10.1080/10696679.2001.11501890

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The development of a consumer/customer-derived generic typology of positioning strategies

Blankson, Charles ; Kalafatis, Stavros

Journal of Marketing Theory and Practice, Spring 2001, pp.35-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10696679 ; E-ISSN: 19447175

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation into the effect of questionnaire identification numbers in consumer mail surveys

Kalafatis, Stavros P. ; Blankson, Charles

Journal of the Market Research Society, July, 1996, Vol.38(3), p.277(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-3618

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation into the effect of questionnaire identification numbers in consumer mail surveys

Kalafatis, Stavros ; Blankson, Charles

Market Research Society. Journal of the Market Research Society, Jul 1996, p.277 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00253618

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 69  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (20)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (8)
 2. 2000đến2002  (16)
 3. 2003đến2005  (32)
 4. 2006đến2010  (6)
 5. Sau 2010  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (49)
 2. Bài báo  (20)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (67)
 2. French  (5)
 3. German  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kalafatis, Stavros
 2. Kalafatis Stavros
 3. Kyker Alan B
 4. Fisch Robert D
 5. Kalafatis, Stavros P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...