skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The RCP greenhouse gas concentrations and their extensions from 1765 to 2300.(Author abstract)(Report)

Meinshausen, Malte ; Smith, S. J. ; Calvin, K. ; Daniel, J. S. ; Kainuma, M. L. T. ; Lamarque, J - F. ; Matsumoto, K. ; Montzka, S. A. ; Raper, S. C. B. ; Riahi, K. ; Thomson, A. ; Velders, G. J. M. ; Vuuren, D. P. P.

Climatic Change, Nov, 2011, Vol.109(1-2), p.213(29) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The RCP greenhouse gas concentrations and their extensions from 1765 to 2300

Meinhausen, M. ; Smith, S. J. ; Calvin, K. ; Daniel, J. S. ; Kainuma, M. L. T. ; Lamarque, J. ; Matsumoto, K. ; Montzka, S. A. ; Raper, S. C. B. ; Riahi, K. ; Thomson, A. ; Velders, G. J. M. ; Van Vuuren, D. P.

Climatic Change 109(1-2), 213-241 (2011)

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...