skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 94  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discharge and plasma bullet formation in a capillary DBD atmospheric-pressure microplasma jet.(dielectric barrier discharge)(Technical report)

Jun - Seok Oh ; Bryant, P. M. ; Bradley, J. W.

IEEE Transactions on Plasma Science, Nov, 2011, Vol.39(11), p.2352(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-3813

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating GIS and microscopic traffic simulation to analyze impacts of transportation infrastructure construction.(geographic information system)(Author abstract)

Hubo Cai ; Jun - Seok Oh ; Yang, C. Y. David

Journal of Computing in Civil Engineering, July-August, 2012, Vol.26(4), p.478(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0887-3801

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy Ion Formation in Plasma Jet Polymerization of Heptylamine at Atmospheric Pressure

Oh, Jun - Seok ; Bradley, James W.

Plasma Processes and Polymers, Oct, 2013, Vol.10(10), p.839(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1612-8850

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation the efficacy of extrusion pretreatment via enzymatic digestibility and simultaneous saccharification & fermentation with rapeseed straw

Choi, Chang Ho ; Kim, Jun Seok ; Oh, Kyeong Keun

Biomass and Bioenergy, July, 2013, Vol.54, p.211(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0961-9534

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schlieren photography of the outflow from a plasma jet.(Technical report)

Bradley, J. W. ; Jun - Seok Oh ; Olabanji, O. T. ; Hale, C. ; Mariani, R. ; Kontis, K.

IEEE Transactions on Plasma Science, Nov, 2011, Vol.39(11), p.2312(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-3813

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

한대(漢代) 우전(郵傳)기구의 분류 및 기능 ( A study of postal organizations in Han period )

오준석 ; Jun Seok Oh

동아시아문화연구, 2015, Vol.60, p.289

ISSN: 2383-6180

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Localized DLC etching by a non-thermal atmospheric-pressure helium plasma jet in ambient air

Oh, Jun-Seok ; Kakuta, Yoshiaki ; Yasuoka, Yuki ; Furuta, Hiroshi ; Hatta, Akimitsu

Diamond & Related Materials, 2014, Vol.50, p.91(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-9635 ; DOI: 10.1016/j.diamond.2014.08.009

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

力感测装置和具有该力感测装置的显示装置
Force sensing device and display device having same

Jun Seok Oh

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

( A Practical Unacknowledged Unicast Transmission in IEEE 802.11 Networks )

Hyun Yang ; ; Jin Seok Yun ; ; Jun Seok Oh ; ; Chang Yun Park

KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS), 2011, Vol.5(3), p.523 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1976-7277

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

선박 거주편리성에 관한 진동 측정불확도 추정

오준석(Jun-Seok Oh) ; 김성용(Seong-Yong Kim)

한국소음진동공학회 학술대회논문집, 2017, Vol.2017(4), pp.239-239

ISSN: 1598-2548

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Practical Unacknowledged Unicast Transmission in IEEE 802.11 Networks

Hyun Yang ; Jin Seok Yun ; Jun Seok Oh ; Chang Yun Park

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), March 2011, Vol.5(3), pp.523-541 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

도서지역 이중연료 발전용 LNG공급시스템 설계 기술 개발

오준석(Jun-Seok Oh) ; 김학은(Hack-Eun Kim)

한국가스학회 학술대회논문집, 2016, Vol.2016(6), pp.66-66

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

임의의 종단 임피던스를 갖는 고출력 증폭기용 다층 구조형 3dB 결합기 설계

오준석(Jun-Seok Oh) ; 안달(Dal Ahn)

한국정보기술학회논문지, 2017, Vol.15(8), pp.51-57

ISSN: 1598-8619

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display Device Including Integrated Touch Panel

So-Hyung Lee ; Jun-Seok Oh

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

用于触摸屏的装置和包括该装置的电子设备
Apparatus for touch screen and electronic device comprising the same

Jun Seok Oh ; Jong Hee Hwang

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

금융거래의 안정화를 위한 토빈세(Tobin Tax) 도입방안에 관한 연구

오준석(Jun-Seok Oh)

조세학술논집, 2010, Vol.26(2), pp.1-39

ISSN: 1598-477X

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of effect of needle electrode configuration on microplasma discharge process in sea water.(Technical report)

Hatta, Akimitsu ; Furuta, Hiroshi ; Gamaleev, Vladislav ; Jun-Seok Oh

IEEE Transactions on Plasma Science, 2017, Vol.45(4), p.754(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-3813

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oxygen-radical pretreatment promotes cellulose degradation by cellulolytic enzymes

Sakai, Kiyota ; Kojiya, Saki ; Kamijo, Junya ; Tanaka, Yuta ; Tanaka, Kenta ; Maebayashi, Masahiro ; Oh, Jun - Seok ; Ito, Masafumi ; Hori, Masaru ; Shimizu, Motoyuki ; Kato, Masashi

Biotechnology for Biofuels, Dec 4, 2017, Vol.10(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1754-6834 ; DOI: 10.1186/s13068-017-0979-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality Assessment of the Soils Used for Urban Agriculture in Seoul and its Vicinity

Ga-Hee Lim ; Sol-Yi Park ; Da-Som Jeon ; Jung-Hwan Yoon ; Dan-Bi Lee ; Jun-Seok Oh ; Kye-Hoon Kim

한국토양비료학회지, 2016, Vol.49(5), pp.572-576

ISSN: 0367-6315

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

도서지역 이중연료 발전용 LNG공급시스템 개발 현황 및 설비 운영관리 방안 제안

오준석(Jun-Seok Oh) ; 신상봉(Sang-Bong Shin) ; 김학은(Hack-Eun Kim)

한국가스학회 학술대회논문집, 2017, Vol.2017(5), pp.57-57

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 94  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (7)
 2. 2003đến2006  (8)
 3. 2007đến2010  (26)
 4. 2011đến2015  (21)
 5. Sau 2015  (32)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Korean  (57)
 2. English  (26)
 3. Chinese  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 오준석
 2. Jun Seok Oh
 3. Oh, Jun-Seok
 4. 김정용
 5. 노웅래

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...