skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investment Treaties and Shareholder Claims: Analysis of Treaty Practice

David Gaukrodger

OECD Working Papers on International Investment

E-ISSN: 1815-1957 ; DOI: 10.1787/5jxvk6shpvs4-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes in the jurisprudence of the WTO Appellate Body during the past twenty years

Roessler, Frieder

Journal of International Trade Law and Policy, 21 September 2015, Vol.14(3), pp.129-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-0024 ; E-ISSN: 2045-4376 ; DOI: 10.1108/JITLP-11-2015-0035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Judicial Economy and Limitation of the Scope of the Decision in International Adjudication

Palombino, Fulvio Maria

Leiden Journal of International Law, 2010, Vol.23(4), pp.909-932 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0922-1565 ; E-ISSN: 1478-9698 ; DOI: 10.1017/S0922156510000476

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“기술규정”의 현황과 WTO 법제도에 대한 시사점 연구

김민정 ; 유지영(Ji Yeong Yoo)

통상법률, 2016, Issue 130, pp.70-108

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

소송경제상 협상의 역할 ( The Role of Negotiation for Judicial economy )

박하윤 ; Park Ha Yoon

협상연구, 2017, Vol.20(1), p.67

ISSN: 1598-639X

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Procedure of Election Law in Federal Courts

Douglas, Joshua A

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Law and Civil Discourse: The Promise of ADR

Douglas, Joshua A

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LA VINCULATORIEDAD DE UN LAUDO ARBITRAL FRENTE A TERCEROS EN LA DOCTRINA DEL COLLATERAL ESTOPPEL

Bernal-Fandiño, Mariana ; Rojas-Quiñones, Sergio

International Law, 01 January 2010, Issue 16, pp.455-487 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1692-8156

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

증언녹취서(Deposition) 제도와 문서제출명령(Subpoena duces tecum)제도를 통한 실질적 소송경제의 실현 방안에 관한 연구

김종호(Jong Ho Kim)

중앙법학, 2010, Vol.12(3), pp.169-204

ISSN: 1598-558X

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Judicial economy and moving bars in international investment arbitration

Johns, Leslie ; Thrall, Calvin ; Wellhausen, Rachel

The Review of International Organizations, Jul 2019, pp.1-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15597431 ; E-ISSN: 1559744X ; DOI: 10.1007/s11558-019-09364-y

Toàn văn sẵn có

11
论WTO争端解决中的司法经济原则 - On the Principle of Judicial Economy in WTO Dispute Settlement
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论WTO争端解决中的司法经济原则 - On the Principle of Judicial Economy in WTO Dispute Settlement

朱广东 ; Zhu Guang-dong

盐城师范学院学报:人文社会科学版 - Journal of Yancheng Teachers College(Humanities & Social Sciences Edition), 2006, Vol.26(1), pp.1-5

ISSN: 1003-6873

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

세계무역기구 분쟁해결제도의 운용상 문제점에 대한 비판적 고찰 ( Critical Evaluation of WTO Dispute Settlement Mechanism )

이재형 ; Lee Jae Hyeong

국제거래법연구, 2004, Vol.12, p.281

ISSN: 1229-3822

Toàn văn không sẵn có

13
浅论WTO上诉程序存在的问题 - On the Existent Problems of Appellate Procedure of WTO
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅论WTO上诉程序存在的问题 - On the Existent Problems of Appellate Procedure of WTO

王偞婷 ; Wang Xie-ting

贵阳金筑大学学报 - Journal of Jinzhu University of Guiyang, 2005, Issue 4, pp.16-19

ISSN: 1671-3621

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

One Stone One Bird vs. Two Stones One Bird

이재민(Jaemin Lee)

법경제학연구, 2009, Vol.6(2), pp.199-221

ISSN: 1738-3951

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investment Treaties and Shareholder Claims for Reflective Loss: Insights from Advanced Systems of Corporate Law

David Gaukrodger

OECD Working Papers on International Investment

E-ISSN: 1815-1957 ; DOI: 10.1787/5jz0xvgngmr3-en

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investment Treaties as Corporate Law: Shareholder Claims and Issues of Consistency

Gaukrodger, David

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investment Treaties and Shareholder Claims: Analysis of Treaty Practice

Gaukrodger, David

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investment Treaties as Corporate Law: Shareholder Claims and Issues of Consistency

David Gaukrodger

OECD Working Papers on International Investment

E-ISSN: 1815-1957 ; DOI: 10.1787/5k3w9t44mt0v-en

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investment Treaties and Shareholder Claims for Reflective Loss: Insights from Advanced Systems of Corporate Law

Gaukrodger, David

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (2)
 2. 2006đến2009  (2)
 3. 2010đến2011  (4)
 4. 2012đến2014  (7)
 5. Sau 2014  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (13)
 2. Tài nguyên văn bản  (5)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (9)
 2. Korean  (2)
 3. Portuguese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gaukrodger, David
 2. David Gaukrodger
 3. Douglas, Joshua A
 4. 王偞婷
 5. 김종호

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...