skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Co-amplification of CCND1 and EMSY is associated with an adverse outcome in ER-positive tamoxifen-treated breast cancers

Brown, Lindsay ; Johnson, Karynn ; Leung, Samuel ; Bismar, Tarek ; Benítez, Javier ; Foulkes, William ; Huntsman, David

Breast Cancer Research and Treatment, 2010, Vol.121(2), pp.347-354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6806 ; E-ISSN: 1573-7217 ; DOI: 10.1007/s10549-009-0479-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of TMPRSS2-ERG gene fusion with clinical characteristics and outcomes: results from a population-based study of prostate cancer

Gleave Martin E ; Rajput Ashish B ; Fazli Ladan ; Hurtado-Coll Antonio ; Kwon Erika M ; Miller Melinda A ; Johnson Karynn ; Agalliu Ilir ; Fitzgerald Liesel M ; Cox Michael E ; Ostrander Elaine A ; Stanford Janet L ; Huntsman David G

BMC Cancer, 01 August 2008, Vol.8(1), p.230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2407 ; E-ISSN: 1471-2407 ; DOI: 10.1186/1471-2407-8-230

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic characterization of two 46,XX males without gonadal ambiguities

Minor, Agata ; Mohammed, Fawziah ; Farouk, Alla ; Hatakeyama, Chiho ; Johnson, Karynn ; Chow, Victor ; Ma, Sai

Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 2008, Vol.25(11), pp.547-552 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-0468 ; E-ISSN: 1573-7330 ; DOI: 10.1007/s10815-008-9265-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of TMPRSS2-ERG gene fusion with clinical characteristics and outcomes: results from a population-based study of prostate cancer.(Research article)

Fitzgerald, Liesel M. ; Agalliu, Ilir ; Johnson, Karynn ; Miller, Melinda A. ; Kwon, Erika M. ; Hurtado - Coll, Antonio ; Fazli, Ladan ; Rajput, Ashish B. ; Gleave, Martin E. ; Cox, Michael E. ; Ostrander, Elaine A. ; Stanford, Janet L. ; Huntsman, David G.

BMC Cancer, August 11, 2008, Vol.8(230), p.230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2407

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Johnson, Karynn
  2. Huntsman, David G.
  3. Ostrander, Elaine A
  4. Miller, Melinda A
  5. Cox, Michael E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...