skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

( A Practical Unacknowledged Unicast Transmission in IEEE 802.11 Networks )

Hyun Yang ; ; Jin Seok Yun ; ; Jun Seok Oh ; ; Chang Yun Park

KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS), 2011, Vol.5(3), p.523 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1976-7277

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Practical Unacknowledged Unicast Transmission in IEEE 802.11 Networks

Hyun Yang ; Jin Seok Yun ; Jun Seok Oh ; Chang Yun Park

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), March 2011, Vol.5(3), pp.523-541 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IEEE 802.11에서 MAC 수준 멀티캐스팅을 이용한 에너지 효율적인 ACK-less 유니캐스팅 기법 개발

윤진석(Jin-Seok Yun) ; 양현(Hyun Yang) ; 박창윤(Chang-Yun Park)

한국정보과학회 학술발표논문집, 2008, Vol.35(1D), pp.418-423

ISSN: 2466-0825

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...