skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 982  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial polarization of villages in tourist destinations: A case study from Yesanpo, China

Xi, Jian-chao ; Kong, Qin-qin ; Wang, Xin-ge

Journal of Mountain Science, 2015, Vol.12(4), pp.1038-1050 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-6316 ; E-ISSN: 1993-0321 ; DOI: 10.1007/s11629-014-3358-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New efficient synthesis of trisubstituted imidazolidine-2-thiones and thiazoles via vinyliminophosphoranes

Xie, Hai ; Liu, Jian-Chao ; Wu, Lei ; Ding, Ming-Wu

Tetrahedron, 23 September 2012, Vol.68(38), pp.7984-7990 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4020 ; E-ISSN: 1464-5416 ; DOI: 10.1016/j.tet.2012.07.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reversibly light-responsive micelles constructed via a simple modification of hyperbranched polymers with chromophores

Chen, Chao - Jian ; Jin, Qiao ; Liu, Gong - Yan ; Li, Dan - Dan ; Wang, Jin - Lei ; Ji, Jian

Polymer, August 2, 2012, Vol.53(17), p.3695(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3861

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deficiency of phytochrome B alleviates chilling-induced photoinhibition in rice.(Report)(Author abstract)

Jian-Chao Yang ; Meng Li ; Xian-Zhi Xie ; Guo-Liang Han ; Na Sui ; Bao-Shan Wang

The American Journal of Botany, 2013, Vol.100(9), pp.1860-1870 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9122

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of Co.sub.3O.sub.4 nanoparticles via the CTAB-assisted method

Wang, Yan ; Shi, Jian - Chao ; Cao, Jian - Liang ; Sun, Guang ; Zhang, Zhan - Ying

Materials Letters, Jan 31, 2011, Vol.65(2), p.222(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and evaluation of a multi-epitope peptide against Japanese encephalitis virus infection in BALB/c mice

Wei, Jian-Chao ; Huang, Yi-Zhu ; Zhong, Deng-Ke ; Kang, Le ; Ishag, Hassan ; Mao, Xiang ; Cao, Rui-Bing ; Zhou, Bin ; Chen, Pu-Yan

Biochemical and Biophysical Research Communications, 2010, Vol.396(4), pp.787-792 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; E-ISSN: 1090-2104 ; DOI: 10.1016/j.bbrc.2010.04.133

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure stability of as-extruded bimodal size SiCp/AZ91 composite

Li, Jian - Chao ; Nie, Kai - Bo ; Deng, Kun - Kun ; Shang, Shuan - Jun ; Zhou, Shan - Shan ; Xu, Fang - Jun ; Fan, Jian - Feng

Materials Science & Engineering A, Oct 6, 2014, Vol.615, p.489(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Losartan ameliorates renal injury, hypertension, and adipocytokine imbalance in 5/6 nephrectomized rats

Jian, Deng - Yuan ; Chao, Yu - Wen ; Ting, Ching - Heng ; Huang, Seng - Wong ; Chang, Chao - Fu ; Juan, Chi - Chang ; Chen, Jinn - Yang

European Journal of Pharmacology, June 5, 2013, Vol.709(1-3), p.85(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-2999

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cycloartane triterpenoids from the aerial parts of Cimicifuga foetida Linnaeus

Nian, Yin ; Zhang, Xian-Min ; Li, Yan ; Wang, Yuan-Yuan ; Chen, Jian-Chao ; Lu, Lu ; Zhou, Lin ; Qiu, Ming-Hua

Phytochemistry, August 2011, Vol.72(11-12), pp.1473-1481 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9422 ; E-ISSN: 1873-3700 ; DOI: 10.1016/j.phytochem.2011.03.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of electromagnetism with multi-objective evolutionary algorithms for RCPSP

Xiao, Jing ; Wu, Zhou ; Hong, Xi-Xi ; Tang, Jian-Chao ; Tang, Yong

European Journal of Operational Research, 16 May 2016, Vol.251(1), pp.22-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-2217 ; E-ISSN: 1872-6860 ; DOI: 10.1016/j.ejor.2015.10.059

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on spectral response of CdSe quantum dots dopted polymer solar cell

Chen, Zheng ; Deng, Zhen-Bo ; Zhou, Mao-Yang ; Lü, Zhao-Yue ; Yin, Yue-Hong ; Zou, Ye ; Du, Hai-Liang ; Lun, Jian-Chao

Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, August 2012, Vol.32(8), pp.2214-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0593 ; PMID: 23156784 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High temperature damping behavior of as-deformed Mg matrix influenced by micron and submicron SiCp

Deng, Kun-Kun ; Li, Jian-Chao ; Nie, Kai-Bo ; Wang, Xiao-Jun ; Fan, Jian-Feng

Materials Science & Engineering A, 29 January 2015, Vol.624, pp.62-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2014.11.069

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A multi-objective artificial physics optimization algorithm based on ranks of individuals

Wang, Yan ; Zeng, Jian-chao

Soft Computing, 2013, Vol.17(6), pp.939-952 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1432-7643 ; E-ISSN: 1433-7479 ; DOI: 10.1007/s00500-012-0969-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deficiency of phytochrome B alleviates chilling‐induced photoinhibition in rice

Yang, JianChao ; Li, Meng ; Xie, Xian‐Zhi ; Han, Guo‐Liang ; Sui, Na ; Wang, Bao‐Shan

American Journal of Botany, September 2013, Vol.100(9), pp.1860-1870 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9122 ; E-ISSN: 1537-2197 ; DOI: 10.3732/ajb.1200574

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Limonoids from the leaves of Toona ciliata var. yunnanensis

Liu, Jie-Qing ; Wang, Cui-Fang ; Li, Yan ; Chen, Jian-Chao ; Zhou, Lin ; Qiu, Ming-Hua

Phytochemistry, April 2012, Vol.76, pp.141-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9422 ; E-ISSN: 1873-3700 ; DOI: 10.1016/j.phytochem.2012.01.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mechanical enhancement of chemical vapor deposited diamond film by plasma low-pressure/high-temperature treatment

Liu, Sheng ; Liu, Jin - Long ; Li, Cheng - Ming ; Guo, Jian - Chao ; Chen, Liang - Xian ; Wei, Jun - Jun ; Hei, Li - Fu ; Lu, Fan - Xiu

Carbon, Dec, 2013, Vol.65, p.365(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-6223

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of SiCp/Mg-Al-Zn composites containing Mg.sub.17Al.sub.12 phases processed by low-speed extrusion

Shang, Shuan - Jun ; Deng, Kun - Kun ; Nie, Kai - Bo ; Li, Jian - Chao ; Zhou, Shan - Shan ; Xu, Fang - Jun ; Fan, Jian - Feng

Materials Science & Engineering A, July 29, 2014, Vol.610, p.243(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High temperature damping behavior of as-deformed Mg matrix influenced by micron and submicron SiCp

Deng, Kun-Kun ; Li, Jian-Chao ; Nie, Kai-Bo ; Wang, Xiao-Jun ; Fan, Jian-Feng

Materials Science & Engineering A, Jan 29, Vol.624, p.62(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fenton treatment for flotation separation of polyvinyl chloride from plastic mixtures

Wang, Jian-Chao ; Wang, Hui

Separation and Purification Technology, 31 October 2017, Vol.187, pp.415-425 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1383-5866 ; E-ISSN: 1873-3794 ; DOI: 10.1016/j.seppur.2017.06.076

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indole diterpenoids from the endophytic fungus Drechmeria sp. as natural antimicrobial agents

Zhao, Jian-Chao ; Wang, Ya-Li ; Zhang, Tian-Yuan ; Chen, Zhong-Jian ; Yang, Tian-Mei ; Wu, Ying-Ying ; Sun, Cheng-Peng ; Ma, Xiao-Chi ; Zhang, Yi-Xuan

Phytochemistry, April 2018, Vol.148, pp.21-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9422 ; E-ISSN: 1873-3700 ; DOI: 10.1016/j.phytochem.2018.01.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 982  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (426)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (8)
 2. 1997đến2002  (19)
 3. 2003đến2007  (124)
 4. 2008đến2013  (417)
 5. Sau 2013  (412)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (479)
 2. Chinese  (94)
 3. Japanese  (6)
 4. French  (4)
 5. German  (4)
 6. Chamorro  (3)
 7. Italian  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wu, Jian-Chao
 2. Dong, Wen-Kui
 3. Tong, Jun-Feng
 4. 罗剑朝
 5. Jian Chao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...