skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 84  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for encoding high density geometric symbol set

Jancke Gavin

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for selectively encoding a symbol code in a color space

Jancke Gavin

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND METHOD FOR ENCODING HIGH DENSITY GEOMETRIC SYMBOL SET

Jancke Gavin

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for encoding high density geometric symbol set

Jancke Gavin

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stuff I've Seen: A System for Personal Information Retrieval and Re-Use

Dumais, Susan ; Cutrell, Edward ; Cadiz, J ; Jancke, Gavin ; Sarin, Raman ; Robbins, Daniel

ACM SIGIR Forum, 29 January 2016, Vol.49(2), pp.28-35

ISSN: 0163-5840 ; E-ISSN: 1558-0229 ; DOI: 10.1145/2888422.2888425

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for encoding high density geometric symbol set

Jancke, Gavin; Microsoft Corporation (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for selectively encoding a symbol code in a color space

Jancke, Gavin; Microsoft Corporation (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for encoding high density geometric symbol set

Jancke, Gavin; Microsoft Corporation (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for a system and process for providing dynamic communication access and information awareness in an interactive peripheral display

Cadiz Jonathan J ; Gupta Anoop ; Jancke Gavin ; Venolia Gina

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System und Verfahren zur besseren Integration und Interaktion von Computer und Telefonie
Système et procécé pour une interaction et une intégration téléphonique par ordinateur plus évoluée
System and method for enhanced computer telephony integration and interaction

Narin, Attila ; Cadiz, Jonathan Jay ; Gupta, Anoop ; Jancke, Gavin ; Boyle, Michael

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERBESSERTE BENUTZERSCHNITTSTELLE FÜR TELEFONIERECHNERBENUTZERINTERAKTION UND STEUERUNG EINES TELEFONS MIT EINEM PC

Cadiz, Jonathan Jay ; Jancke, Gavin ; Boyle, Michael ; Gupta, Anoop ; Narin, Attila

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced telephony computer user interface allowing user interaction and control of a telephone using a personal computer

Cadiz Jonathan Jay ; Gupta Anoop ; Jancke Gavin ; Narin Attila ; Boyle Michael

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ENHANCED TELEPHONY COMPUTER USER INTERFACE ALLOWING USER INTERACTION AND CONTROL OF A TELEPHONE USING A PERSONAL COMPUTER

Cadiz Jonathan J ; Gupta Anoop ; Jancke Gavin ; Narin Attila ; Boyle Michael

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ENHANCED TELEPHONY COMPUTER USER INTERFACE ALLOWING USER INTERACTION AND CONTROL OF A TELEPHONE USING A PERSONAL COMPUTER

Cadiz Jonathan Jay ; Gupta Anoop ; Jancke Gavin ; Narin Attila ; Boyle Michael

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method used for enhancing, managing, and controlling incoming call and outgoing call from telephone

Cadiz Jonathan Jay ; Gupta Anoop ; Jancke Gavin ; Narin Attila ; Boyle Michael

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced telephony computer user interface allowing user interaction and control of a telephone using a personal computer

Cadiz Jonathan J ; Gupta Anoop ; Jancke Gavin ; Narin Attila ; Boyle Michael

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ENHANCED TELEPHONY COMPUTER USER INTERFACE ALLOWING USER INTERACTION AND CONTROL OF A TELEPHONE USING A PERSONAL COMPUTER

Cadiz Jonathan Jay ; Gupta Anoop ; Jancke Gavin ; Narin Attila ; Boyle Michael

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced telephony computer user interface allowing user interaction and control of a telephone using a personal computer

Cadiz Jonathan Jay ; Gupta Anoop ; Jancke Gavin ; Narin Attila ; Boyle Michael

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and process for providing dynamic communication access and information awareness in an interactive peripheral display

Cadiz Jonathan J ; Gupta Anoop ; Jancke Gavin ; Venolia Gina

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM AND PROCESS FOR PROVIDING DYNAMIC COMMUNICATION ACCESS AND INFORMATION AWARENESS IN AN INTERACTIVE PERIPHERAL DISPLAY

Cadiz Jonathan J ; Gupta Anoop ; Jancke Gavin ; Venolia Gina

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 84  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (77)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (3)
 2. 2000đến2002  (7)
 3. 2003đến2005  (20)
 4. 2006đến2010  (34)
 5. Sau 2010  (20)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (81)
 2. German  (14)
 3. French  (13)
 4. Chinese  (2)
 5. Korean  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jancke Gavin
 2. Jancke, Gavin
 3. Gupta Anoop
 4. Gupta, Anoop
 5. Boyle Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...