skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 272.158  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer graphics forum

ISSN0167-7055

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia wire

ISSN1076-2450

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Graphics World

ISSN0271-4159

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les Cahiers du numérique

ISSN1622-1494

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Artificial Life and Robotics

ISSN1433-5298

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Windows IT Pro

ISSN1552-3136

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Journal of Machine Learning and Cybernetics

ISSN1868-8071

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Industry Report

ISSN1042-7252

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Label and Narrow Web

ISSN1095-3248

Truy cập trực tuyến

10
New Developments in Parsing Technology
New Developments in Parsing Technology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Developments in Parsing Technology

ISBN1-4020-2293-X;ISBN9786610459520;ISBN1-280-45952-2;ISBN1-4020-2295-6

Truy cập trực tuyến

11
Discovery Science
Discovery Science
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovery Science

ISBN3-540-46491-3;ISBN3-540-46493-X

Truy cập trực tuyến

12
Brownian Agents and Active Particles
Brownian Agents and Active Particles
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brownian Agents and Active Particles

ISBN3-540-73844-4;ISBN3-540-43938-2;ISBN9786611043711;ISBN1-281-04371-0;ISBN3-540-73845-2

Truy cập trực tuyến

13
Introduction à la commande des robots humanoïdes
Introduction à la commande des robots humanoïdes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction à la commande des robots humanoïdes

ISBN2-287-87715-0;ISBN9786612363856;ISBN1-282-36385-9;ISBN2-287-87716-9

Truy cập trực tuyến

14
Building Information Technology Infrastructure for a Creative College
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building Information Technology Infrastructure for a Creative College

Nguyễn, Thanh Tùng; Phạm, Nhật Minh; Nguyễn, Hải Thanh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60346

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inteligencia artificial

ISSN1137-3601

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELCVIA: electronic letters on computer vision and image analysis

ISSN1577-5097

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

SWITCH-Journal

ISSN1422-5662

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Joint Conference on Artificial Intelligence

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paladyn

ISSN2080-9778

Truy cập trực tuyến

20
Bisociative Knowledge Discovery
Bisociative Knowledge Discovery
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bisociative Knowledge Discovery

ISBN3-642-31829-0;ISBN3-642-31830-4

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 272.158  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (156)
 2. 1969đến1981  (75)
 3. 1982đến1994  (4.887)
 4. 1995đến2008  (103.329)
 5. Sau 2008  (161.672)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (241.969)
 2. Swedish  (3.041)
 3. German  (2.430)
 4. Spanish  (1.805)
 5. French  (1.229)
 6. Portuguese  (1.115)
 7. Russian  (261)
 8. Japanese  (251)
 9. Chinese  (223)
 10. Czech  (183)
 11. Italian  (163)
 12. Polish  (149)
 13. Lithuanian  (138)
 14. Persian  (120)
 15. Danish  (106)
 16. Dutch  (98)
 17. Greek  (90)
 18. Hungarian  (88)
 19. Finnish  (84)
 20. Turkish  (80)
 21. Romanian  (79)
 22. Slovak  (67)
 23. Indonesian  (67)
 24. Korean  (49)
 25. Undetermined  (37)
 26. Norwegian  (34)
 27. Arabic  (21)
 28. Ukrainian  (21)
 29. Vietnamese  (21)
 30. Slavic (Other)  (13)
 31. Icelandic  (12)
 32. Thai  (2)
 33. Macedonian  (1)
 34. Hebrew  (1)
 35. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (404)
 2. Q - Science.  (247)
 3. T - Technology .  (163)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Irani, Zahir
 2. Grover, Varun
 3. Agarwal, Ritu
 4. Klein, Gary
 5. Jiang, James J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...