skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.202.194  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer graphics forum

ISSN0167-7055

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia wire

ISSN1076-2450

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Graphics World

ISSN0271-4159

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les Cahiers du numérique

ISSN1622-1494

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Artificial Life and Robotics

ISSN1433-5298

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Windows IT Pro Magazine

ISSN1552-3136

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Journal of Machine Learning and Cybernetics

ISSN1868-8071

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Industry Report

ISSN1042-7252

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Label and Narrow Web

ISSN1095-3248

Truy cập trực tuyến

10
Building Information Technology Infrastructure for a Creative College
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building Information Technology Infrastructure for a Creative College

Nguyễn, Thanh Tùng; Phạm, Nhật Minh; Nguyễn, Hải Thanh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60346

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inteligencia artificial

ISSN1137-3601

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

SWITCH-Journal

ISSN1422-5662

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELCVIA: electronic letters on computer vision and image analysis

ISSN1577-5097

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Joint Conference on Artificial Intelligence

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paladyn

ISSN2080-9778

Truy cập trực tuyến

16
Bisociative Knowledge Discovery
Bisociative Knowledge Discovery
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bisociative Knowledge Discovery

ISBN3-642-31829-0;ISBN3-642-31830-4

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

KI - Künstliche Intelligenz

ISSN0933-1875

Truy cập trực tuyến

18
Probabilistic Reasoning and Decision Making in Sensory-Motor Systems
Probabilistic Reasoning and Decision Making in Sensory-Motor Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probabilistic Reasoning and Decision Making in Sensory-Motor Systems

ISBN3-540-79006-3;ISBN3-540-79007-1

Truy cập trực tuyến

19
3D-Position Tracking and Control for All-Terrain Robots
3D-Position Tracking and Control for All-Terrain Robots
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D-Position Tracking and Control for All-Terrain Robots

ISBN3-540-78286-9;ISBN3-540-78287-7

Truy cập trực tuyến

20
Robot Navigation from Nature
Robot Navigation from Nature
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robot Navigation from Nature

ISBN3-540-77519-6;ISBN3-540-77520-X

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.202.194  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1968  (152)
 2. 1968đến1980  (139)
 3. 1981đến1993  (16.519)
 4. 1994đến2007  (399.903)
 5. Sau 2007  (783.197)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.048.415)
 2. German  (3.474)
 3. Swedish  (3.019)
 4. French  (2.200)
 5. Spanish  (1.969)
 6. Portuguese  (1.236)
 7. Chinese  (662)
 8. Korean  (523)
 9. Japanese  (391)
 10. Russian  (341)
 11. Polish  (224)
 12. Czech  (185)
 13. Undetermined  (166)
 14. Italian  (160)
 15. Dutch  (146)
 16. Lithuanian  (139)
 17. Persian  (109)
 18. Danish  (98)
 19. Turkish  (91)
 20. Indonesian  (85)
 21. Hungarian  (82)
 22. Romanian  (82)
 23. Greek  (78)
 24. Norwegian  (77)
 25. Finnish  (74)
 26. Slovak  (62)
 27. Ukrainian  (35)
 28. Arabic  (23)
 29. Vietnamese  (21)
 30. Icelandic  (12)
 31. Thai  (6)
 32. Hebrew  (2)
 33. Macedonian  (1)
 34. Malay  (1)
 35. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Grover, Varun
 2. Agarwal, Ritu
 3. Rai, Arun
 4. Denning, Peter J.
 5. Denning, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...