skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 3.363  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of UDP transmission performance between IP-over-InfiniBand and 10-gigabit Ethernet.(User Datagram Protocol)(Technical report)

Bortolotti, Daniela ; Carbone, Angelo ; Galli, Domenico ; Lax, Ignazio ; Marconi, Umberto ; Peco, Gianluca ; Vagnoni, Vincenzo Maria ; Zangoli, Maria

IEEE Transactions on Nuclear Science, August, 2011, Vol.58(4), p.1606(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9499

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large-scale 3D phase field dislocation dynamics simulations on high-performance architectures.(Technical report)

Hunter, Abigail ; Saied, Faisal ; Le, Chinh ; Koslowski, Marisol

International Journal of High Performance Computing Applications, May, 2011, Vol.25(2), p.223-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-3420

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The development of Mellanox/NVIDIA GPUDirect over InfiniBand—a new model for GPU to GPU communications

Shainer, Gilad ; Ayoub, Ali ; Lui, Pak ; Liu, Tong ; Kagan, Michael ; Trott, Christian ; Scantlen, Greg ; Crozier, Paul

Computer Science - Research and Development, 2011, Vol.26(3), pp.267-273 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1865-2034 ; E-ISSN: 1865-2042 ; DOI: 10.1007/s00450-011-0157-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low Level Performance Evaluation of InfiniBand with Benchmarking Tools

Gamess, Eric ; Ortiz-Zuazaga, Humberto ; Gamess, Eric ; Ortiz-Zuazaga, Humberto

International Journal of Computer Network and Information Security, Oct 2016, Vol.8(10), p.12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20749090 ; E-ISSN: 20749104

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
InfiniBand交换机基板管理的研究与实现 - Research and Implementation of Baseboard Management in InfiniBand Switch
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

InfiniBand交换机基板管理的研究与实现 - Research and Implementation of Baseboard Management in InfiniBand Switch

尹佳斌 ; 童心 ; 孙志刚 ; YIN Jia-bin,TONG Xin,SUN Zhi-gang

计算机工程与科学 - Computer Engineering & Science, 2011, Vol.33(1), pp.20-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-130X

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MVAPICH2-GPU: optimized GPU to GPU communication for InfiniBand clusters

Wang, Hao ; Potluri, Sreeram ; Luo, Miao ; Singh, Ashish ; Sur, Sayantan ; Panda, Dhabaleswar

Computer Science - Research and Development, 2011, Vol.26(3), pp.257-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1865-2034 ; E-ISSN: 1865-2042 ; DOI: 10.1007/s00450-011-0171-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the Performance of Distributed TensorFlow with RDMA

Jia, Chengfan ; Liu, Junnan ; Jin, Xu ; Lin, Han ; An, Hong ; Han, Wenting ; Wu, Zheng ; Chi, Mengxian

International Journal of Parallel Programming, 2018, Vol.46(4), pp.674-685 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-7458 ; E-ISSN: 1573-7640 ; DOI: 10.1007/s10766-017-0520-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
InfiniBand网络故障分析 - Analysis of the InfiniBand Network Failure
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

InfiniBand网络故障分析 - Analysis of the InfiniBand Network Failure

卢德平 ; 陈忠平 ; LU De-ping CHEN Zhong-ping

高性能计算技术, 2013, Issue 05, pp.17-20

Toàn văn không sẵn có

9
10 GE-InfiniBand网关的研究与设计 - Research and design of 10GE-InfiniBand gateway
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 GE-InfiniBand网关的研究与设计 - Research and design of 10GE-InfiniBand gateway

郜红超 ; Gao Hongchao

微型机与应用 - Microcomputer & Its Applications, 2015, Vol.34(13), pp.56-58

ISSN: 1674-7720

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimized InfiniBand TM fat‐tree routing for shift all‐to‐all communication patterns

Zahavi, Eitan ; Johnson, Gregory ; Kerbyson, Darren J. ; Lang, Michael; Nagel, Wolfgang E.

Concurrency and Computation: Practice and Experience, February 2010, Vol.22(2), pp.217-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-0626 ; E-ISSN: 1532-0634 ; DOI: 10.1002/cpe.1527

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
InfiniBand高速网络技术在地震勘探中的应用 - The applicaion of IB technology in seismic exploration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

InfiniBand高速网络技术在地震勘探中的应用 - The applicaion of IB technology in seismic exploration

塔依尔·伊布拉音 ; 王艳红 ; 邹杰 ; 李淑倩 ; 杨敏 ; Tayier.Yibulayin, Wang Yanhong, Zou Jie, Yang Min and Li Shuqian

计算机与应用化学 - Computers and Applied Chemistry, 2013, Vol.30(08), pp.925-927 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-4160

Toàn văn không sẵn có

12
一种支持多协议的网络存储系统 - A Multi-protocol Network Storage System
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

一种支持多协议的网络存储系统 - A Multi-protocol Network Storage System

李丽 ; 吴登勇 ; 刘维霞 ; Li Li, Wu Dengyong, Liu Weixia

兵工自动化 - Ordnance Industry Automation, 2015, Vol.34(10), pp.52-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-1576

Toàn văn không sẵn có

13
基于InfiniBand的集群分布式并行绘制系统设计 - Design of PCcluster distributed parallel rendering system based on InfiniBand
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于InfiniBand的集群分布式并行绘制系统设计 - Design of PCcluster distributed parallel rendering system based on InfiniBand

付讯 ; 杨红雨 ; 叶庆 ; FU Xun, YANG Hong-Yu, YE Qing

四川大学学报:自然科学版 - Journal of Sichuan University (Natural Science Edition), 2015, Vol.52(01), pp.39-44

ISSN: 0490-6756

Toàn văn không sẵn có

14
基于ibdump的InfiniBand网络拥塞控制观测方法研究 - Research on Observation Mechanism for Congestion Control in InfiniBand Network Based on ibdump
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于ibdump的InfiniBand网络拥塞控制观测方法研究 - Research on Observation Mechanism for Congestion Control in InfiniBand Network Based on ibdump

曹光权 ; 张子文 ; 孙志刚 ; 陈洪义 ; 胥庆杰 ; CAO Guang-quan ,ZHANG Zi-wen, SUN Zhi-gang ,CHEN Hong-yi ,XU Qing-jie

计算机科学 - Computer Science, 2013, Vol.40(04), pp.47-50

ISSN: 1002-137X

Toàn văn không sẵn có

15
基于Infiniband网络的消息传输技术研究 - Research of message passing technology based on infiniband architecture
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于Infiniband网络的消息传输技术研究 - Research of message passing technology based on infiniband architecture

叶庆 ; 刘森 ; 张严辞 ; YE Qing , LIU Sen, ZHANG Yan-Ci

四川大学学报:自然科学版 - Journal of Sichuan University (Natural Science Edition), 2015, Vol.52(02), pp.275-280

ISSN: 0490-6756

Toàn văn không sẵn có

16
实现EoIB技术的一种实例
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

实现EoIB技术的一种实例

朱启伟 ; 文玲

信息系统工程 - Information System Engineering, 2012, Issue 11, pp.44-46

ISSN: 1001-2362

Toàn văn không sẵn có

17
Intersect大型油气藏模拟器助力高效开发油气田
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intersect大型油气藏模拟器助力高效开发油气田

罗冬阳 ; 王风 ; 李元元 ; LUO Dong-yang;WANG Feng;LI Yuan-yuan;Research Institute,CNOOC Ltd.-Shenzhen

电脑知识与技术:学术交流 - Computer Knowledge and Technology, 2017, Issue 3X, pp.227-228

ISSN: 1009-3044

Toàn văn không sẵn có

18
Intersect大型油气藏模拟器助力高效开发油气田
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intersect大型油气藏模拟器助力高效开发油气田

罗冬阳 ; ; ; 王风 ; ; ; 李元元

石油工业计算机应用 - Computer Applications Of Petroleum, 2017, Vol.25(01), pp.15-17

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the benefits of the remote GPU virtualization mechanism: The rCUDA case

Silla, Federico ; Iserte, Sergio ; Reaño, Carlos ; Prades, Javier

Concurrency and Computation: Practice and Experience, 10 July 2017, Vol.29(13), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-0626 ; E-ISSN: 1532-0634 ; DOI: 10.1002/cpe.4072

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The data cyclotron query processing scheme

Goncalves, Romulo ; Kersten, Martin

ACM Transactions on Database Systems (TODS), 01 December 2011, Vol.36(4), pp.1-35 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-4644 ; DOI: 10.1145/2043652.2043660

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.363  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (116)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.622)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (264)
 2. 2003đến2006  (169)
 3. 2007đến2010  (539)
 4. 2011đến2015  (939)
 5. Sau 2015  (1.449)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.022)
 2. Chinese  (21)
 3. Korean  (6)
 4. French  (4)
 5. Spanish  (3)
 6. German  (2)
 7. Japanese  (1)
 8. Norwegian  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Panda, D.K.
 2. Panda, Dhabaleswar
 3. Panda, Dhabaleswar K.
 4. Neel, Dan
 5. Silla, Federico

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...