skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 986.337  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TILE BASED COMPUTER GRAPHICS

Fishwick Steven J ; Howson John W

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

JP5089353B

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image blurring detection method and device

Wang Mingying

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

可返回多个高程值的新型多视影像铅垂线轨迹匹配方法

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

颈椎活动度及活动轴线位置的确定方法、系统及装置
Cervical vertebra motion degree and motion axial line position determining method, system and device

Lai RU ; He Haiyu ; LI Jian ; Chen Zhen ; Liu Xiangdong

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND SYSTEM FOR GENERATING DEPTH INFORMATION

Wu Bo-Yi ; Chen Yu-Yen

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moving object segmentation using depth images

Newcombe Richard ; Izadi Shahram ; Hilliges Otmar ; Kim David ; Molyneaux David ; Shotton Jamie Daniel Joseph ; Kohli Pushmeet ; Fitzgibbon Andrew ; Hodges Stephen Edward ; Butler David Alexander

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

치아 이미지 생성 시스템으로부터의 이미지 데이터를 개선하는 방법

Ulrici Johannes ; Schulze Ganzlin Ulrich ; Abkai Ciamak

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large visual field camera calibration method based on four sets of collinear constraint calibration rulers

Liu Wei ; Yang Fan ; GAO Peng ; Zhang Yang ; LI Xiaodong ; Jia Zhenyuan ; GAO Hang

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

画像生成システム及び画像生成方法

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bayes non-local mean image restoration method

Zhong Hua ; Jiao Licheng ; Zhu Bo ; Wang Guiting ; Hou Biao ; Wang Shuang ; Zhang Xiaohua ; Tian Xiaolin

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

데이터 연산 방법, 데이터 연산 장치 및 결함 검사 장치
DATA CALCULATION METHOD DATA CALCULATION APPARATUS AND DEFECT INSPECTION APPARATUS

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

光照与生长方程共同约束的三维数字树木生长建模方法
Three-dimensional digital tree growth modeling method based on joint constraining of illumination and growth equations

Yi Lei ; XI Runping ; Guo Jianwei ; LI Hongjun ; Meng Weiliang ; Zhang Xiaopeng

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMAGE PROCESSOR, IMAGE PROCESSING METHOD AND PROGRAM

Senda Shuji

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

图形处理
Graphics processing

Michel Patrick Gabriel Emil Iwaniec ; Roland Kuck ; Derek Andrew Lamberti ; Matthew James Bentham

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于张量图像的CSM辅助分析系统及方法

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

対象物の動きを示す複数の動画データを提供する装置およびプログラム
DEVICE AND PROGRAM FOR PROVIDING PLURAL MOVING IMAGE DATA INDICATING MOTION OF OBJECT

Yonekura Takeshi

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aerial survey video processing

Matthew Paul Mellor ; Simil Simon

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Luminance raising method

Chen Mengru

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photogrammetric methods and devices related thereto

Fathi Habib ; Ciprari Daniel L

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 986.337  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1968  (68)
 2. 1968đến1979  (5.972)
 3. 1980đến1991  (53.442)
 4. 1992đến2004  (236.000)
 5. Sau 2004  (690.837)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Testing  (142.215)
 2. Measuring  (142.215)
 3. Analogue Computers  (2.142)
 4. Meteorology  (735)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (889.365)
 2. French  (169.576)
 3. Chinese  (125.572)
 4. German  (113.979)
 5. Japanese  (61.990)
 6. Korean  (42.830)
 7. Spanish  (5.436)
 8. Russian  (4.981)
 9. Portuguese  (3.603)
 10. Dutch  (824)
 11. Finnish  (815)
 12. Norwegian  (781)
 13. Danish  (745)
 14. Italian  (678)
 15. Polish  (353)
 16. Hebrew  (332)
 17. Turkish  (197)
 18. Czech  (194)
 19. Hungarian  (177)
 20. Ukrainian  (92)
 21. Romanian  (79)
 22. Greek  (64)
 23. Arabic  (20)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jiao Licheng
 2. Zhang Wei
 3. The Inventor Has Waived The Right To Be Mentioned
 4. Wang Shuang
 5. MA Wenping

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...