skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 369  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the Boundaries of Compassion Organizing

Pirson, Michael

Humanistic Management Journal, 2018, Vol.2(2), pp.151-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2366-603X ; E-ISSN: 2366-6048 ; DOI: 10.1007/s41463-017-0028-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Integrated Model of Humanistic Management

Spitzeck, Heiko

Journal of Business Ethics, 2011, Vol.99(1), pp.51-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-011-0748-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Human Quality Treatment”: Five Organizational Levels

Melé, Domènec

Journal of Business Ethics, 2014, Vol.120(4), pp.457-471 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-013-1999-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Freedom–Responsibility Nexus in Management Philosophy and Business Ethics

Dierksmeier, Claus

Journal of Business Ethics, 2011, Vol.101(2), pp.263-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-010-0721-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personalist Business Ethics and Humanistic Management: Insights from Jacques Maritain

Acevedo, Alma

Journal of Business Ethics, 2012, Vol.105(2), pp.197-219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-011-0959-x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Common Good of the Firm and Humanistic Management: Conscious Capitalism and Economy of Communion

Frémeaux, Sandrine ; Michelson, Grant

Journal of Business Ethics, 2017, Vol.145(4), pp.701-709 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-016-3118-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
医院人文管理的思考与实践 - Reflection on the Practice of Humanistic Management in Hospital
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

医院人文管理的思考与实践 - Reflection on the Practice of Humanistic Management in Hospital

郭航远 ; 李飒飒 ; GUO Hang-yuan LI Sa-sa

医院管理论坛 - Hospital Managemnet Forum, 2012, Issue 08, pp.9-12

ISSN: 1671-9069

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Humanistic Management

Melé, Domenec

Humanistic Management Journal, 2016, Vol.1(1), pp.33-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2366-603X ; E-ISSN: 2366-6048 ; DOI: 10.1007/s41463-016-0011-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
诺基亚人本管理解析 - Nokia Humanistic Management
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

诺基亚人本管理解析 - Nokia Humanistic Management

叶颖 ; Ye Ying

价值工程 - Value Engineering, 2012, Vol.31(08), pp.73-74

ISSN: 1006-4311

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two Hearts Believing in Just One Mind? The Humanistic Management Network and the Global Ethic Project

Keir, Jonathan

Humanistic Management Journal, 2016, Vol.1(1), pp.139-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2366-603X ; E-ISSN: 2366-6048 ; DOI: 10.1007/s41463-016-0008-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The respected manager… the organisational social capital developer

Brien, Anthony ; Smallman, Clive

International Journal of Hospitality Management, 2011, Vol.30(3), pp.639-647 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-4319 ; E-ISSN: 1873-4693 ; DOI: 10.1016/j.ijhm.2010.11.009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Humanistic Competences of Logistic Manager

Smyk, Stanisław

Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, Vol.17(1.2), pp.165-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1733-2486 ; E-ISSN: 2543-8190

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Humanistic Management in Periodical Reading Room of Library
试谈图书馆现刊阅览室的人本管理

林君庄

现代情报, 2011, 31(1), pp.123-126

ISSN: 1008-0821

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Analysis of Reader Staffs' Job Burnout Phenomenon in University Libraries
浅析高校图书馆读者工作人员的职业倦怠现象

朱玉蓉

安徽农业大学学报:社会科学版 (Journal of Anhui Agricultural University(Philosophy & Social Sciences Edition)), 2012, 21(2), pp.132-136

ISSN: 1009-2463

Toàn văn không sẵn có

15
人本管理思想和企业价值观 - Humanistic Management and Enterprise Value
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

人本管理思想和企业价值观 - Humanistic Management and Enterprise Value

吕煦非 ; 鲁艺 ; 王忠伟 ; LVXufei, LU Yi, WANG Zhongwe

辽宁科技大学学报 - Journal of Anshan University of Science and Technology, 2015, Vol.38(07), pp.187-194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-1048

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dziedzictwo kulturowe jako temat ponowoczesny

Maciąg, Rafał

Zarządzanie w kulturze, 2014, Vol.15(1), pp.19-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1896-8201

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kultura w Internecie z perspektywy widzenia zarządzania humanistycznego

Maciąg, Rafał

Zarządzanie w kulturze, 2013, Vol.14(2), pp.167-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1896-8201

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discursive Space and Its Consequences for Understanding Knowledge and Information

Rafal Maciag

Philosophies, 01 October 2018, Vol.3(4), pp.34-0 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2409-9287 ; DOI: 10.3390/philosophies3040034

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jesuit Business Education Model: In Search of a New Role for the Firm Based on Sustainability and Dignity

Aguado, Ricardo ; Alcañiz, Leire ; Retolaza, José Luis ; Albareda, Laura

Journal of technology management & innovation, January 2016, Vol.11(1), pp.12-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0718-2724 ; E-ISSN: 0718-2724 ; DOI: 10.4067/S0718-27242016000100003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
学校人本管理必须厘清的三个基本问题 - Three Basic Questions Needing Clarifying in School Humanistic Management
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

学校人本管理必须厘清的三个基本问题 - Three Basic Questions Needing Clarifying in School Humanistic Management

董裕华 ; DONG Yuhua

天津师范大学学报:基础教育版 - Journal of Tianjin Normal University(Elementary Education Edition), 2013, Issue 02, pp.10-13

ISSN: 1009-7228

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 369  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (5)
 2. 2003đến2006  (44)
 3. 2007đến2010  (117)
 4. 2011đến2015  (125)
 5. Sau 2015  (77)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (52)
 2. Chinese  (14)
 3. Polish  (7)
 4. Portuguese  (3)
 5. Catalan  (1)
 6. Spanish  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Keir, Jonathan
 2. Maciąg, Rafał
 3. Dierksmeier, Claus
 4. Melé, Domènec
 5. Pirson, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...