skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 20.777.881  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Principles of anatomy and physiology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of anatomy and physiology

Tortora Gerard J.; Grabowski Sandra Reynolds

New York : John Wiley & Sons, < >-c2003. - (QP34.5 .T67 2003b) - ISBN0471229318 (v. 1 : alk. paper);ISBN0471229326 (v. 2 : alk. paper);ISBN0471229334 (v. 3 : alk. paper);ISBN0555001199 (CD-ROM)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
2
Human Physiology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Physiology

Stuart Ira Fox

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53731

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Sex Trafficking A Moral Geography

O'Brien Erin; Hayes Sharon; Carpenter Belinda J

Palgrave Macmillan; 2013 - (306.362)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Human Minds and Their Limits

Cycleback David

Bookboon; 2018 - (121)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of Learning in Neanderthals and Modern Humans Volume 1 Cultural Perspectives

Springer; 2013 - (569.986)

Truy cập trực tuyến

6
Organophosphorus flame retardants (PFRs) in human breast milk from several Asian countries
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organophosphorus flame retardants (PFRs) in human breast milk from several Asian countries

Kim, Joon-Woo; Isobe, Tomohiko; Muto, Mamoru

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26618

Truy cập trực tuyến

7
Human embryology and developmental biology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human embryology and developmental biology

Bruce M., Carlson.

9781455727971; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28970

Truy cập trực tuyến

8
Organophosphorus flame retardants (PFRs) in human breast milk from several Asian countries
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organophosphorus flame retardants (PFRs) in human breast milk from several Asian countries

Kim, Joonwoo; Isobe, Tomohyko; Tue, Nguyen Minh; Katsura, Kana; Sudaryanto, Agus

Scopus; 00456535; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653514002379; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34120

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can science resolve the nature nurture debate

Lock Margaret; Palsson Gisli

Cambrige UK Polity; 2016

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Anatorny : Vol.1

Prives M.; Bushkovich V; Lysenkov N

M. : Mir Pub, 1989

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cambridge Encyclopedia of human Evolution

Cambridge : Cambridge Uni, 1994

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human geography : A welfare approach

Smith D.M.

London : Edroard Arnold , 1979

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở sinh học người

Nguyễn Như Hiền; Chu Văn Mẫn

H. : ĐHQGHN, 2004 - (612 NG-H 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
14
Sustainable Human Security: An Integrated Approach for Institutional Social Responsibility and Governance Capacity Development Fostering Human Protection, Sustainable Development and Multi - Sector Empowerment1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable Human Security: An Integrated Approach for Institutional Social Responsibility and Governance Capacity Development Fostering Human Protection, Sustainable Development and Multi - Sector Empowerment1

Nguyễn, Khắc Hải; Tavanti, Marco

Nguyễn, Khắc Hải, Tavanti, Marco. (2015). Sustainable Human Security: An Integrated Approach for Institutional Social Responsibility and Governance Capacity Development Fostering Human Protection, Sustainable Development and Multi - Sector Empowerment1. VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 31, No. 1 (2015), p. 30-42; 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/975

Truy cập trực tuyến

15
Applying a human rights approach to social work research and evaluation : a rights research manifesto / Tina Maschi.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying a human rights approach to social work research and evaluation : a rights research manifesto / Tina Maschi.

Maschi, Tina

9783319260365; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53760

Truy cập trực tuyến

16
Push and Pull Factors Driving Victims of Human Trafficking Toward Middle East Countries: The Case of Victims Moving out of Ethiopia via the Eastern Route
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Push and Pull Factors Driving Victims of Human Trafficking Toward Middle East Countries: The Case of Victims Moving out of Ethiopia via the Eastern Route

Tuse, Dita; Boyosa, Tesfaye; Teshome, Wondu

Tuse, D., Boyosa, T., Teshome, W. (2018). Push and Pull Factors Driving Victims of Human Trafficking Toward Middle East Countries: The Case of Victims Moving out of Ethiopia via the Eastern Route. Journal of Social Sciences and Humanities, Vol 4, No 5 (2018) 662-669; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64522

Truy cập trực tuyến

17
Research methods in human skeletal biology / edited by Elizabeth A. DiGangi, Megan K. Moore.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research methods in human skeletal biology / edited by Elizabeth A. DiGangi, Megan K. Moore.

DiGangi, Elizabeth A.; Moore, Megan K.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61854

Truy cập trực tuyến

18
C&#244;ng t&#225;c qu&#7843;n tr&#7883; r&#7911;i ro trong vi&#7879;c ki&#7875;m tra h&#224;nh l&#253; g&#7917;i k&#232;m chuy&#7871;n bay &#273;&#7871;n t&#7841;i Chi c&#7909;c H&#7843;i quan N&#7897;i B&#224;i : Lu&#7853;n v&#259;n ThS. Qu&#7843;n tr&#7883; an ninh phi truy&#7873;n th&#7889;ng (Ch&#432;&#417;ng tr&#236;nh th&#237; &#273;i&#7875;m)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công tác quản trị rủi ro trong việc kiểm tra hành lý gửi kèm chuyến bay đến tại Chi cục Hải quan Nội Bài : Luận văn ThS. Quản trị an ninh phi truyền thống (Chương trình thí điểm)

Vũ, Quốc Hùng; Nguyễn, Văn Hưởng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66655; 658.155 VU-H 2019 / 00050009958

Truy cập trực tuyến

19
Ph&#242;ng ng&#432;&#768;a vi ph&#7841;m ph&#225;p lu&#7853;t c&#7911;a ha&#803; si&#771; quan, binh si&#771; &#7903; H&#7885;c vi&#7879;n Ch&#237;nh tr&#7883;, B&#244;&#803; Qu&#244;&#769;c pho&#768;ng : Lu&#7853;n v&#259;n ThS. Qu&#7843;n tr&#7883; An ninh phi truy&#7873;n th&#7889;ng (Ch&#432;&#417;ng tr&#236;nh th&#237; &#273;i&#7875;m)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phòng ngừa vi phạm pháp luật của hạ sĩ quan, binh sĩ ở Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng : Luận văn ThS. Quản trị An ninh phi truyền thống (Chương trình thí điểm)

Từ, Việt Hà; Nguyễn, Hữu Phúc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66653; 658 TU-H 2019 / 00050009956

Truy cập trực tuyến

20
Human resources development of young researchers: Case study at the Vietnam Academyof Social Sciences
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human resources development of young researchers: Case study at the Vietnam Academyof Social Sciences

Hoang, Xuan Sang; Canh, Chi Dung; Wu, Wen

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67988

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 20.777.881  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (575.355)
 2. Toàn văn trực tuyến (20.777.384)
 3. Trong mục lục thư viện (360)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (782.074)
 2. 1956đến1971  (483.026)
 3. 1972đến1987  (2.525.473)
 4. 1988đến2004  (5.304.100)
 5. Sau 2004  (11.545.363)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Medicine  (19.752.590)
 2. Humans  (291.849)
 3. Female  (139.138)
 4. Male  (120.882)
 5. Biology  (116.702)
 6. Adult  (95.051)
 7. Human Rights  (90.888)
 8. Public Health  (85.396)
 9. Animals  (67.975)
 10. Sciences (General)  (34.080)
 11. Young Adult  (30.158)
 12. Psychology  (25.600)
 13. Law  (20.119)
 14. Social sciences  (16.620)
 15. Sociology  (14.479)
 16. Influenza  (13.134)
 17. Human Behavior  (12.304)
 18. Anthropology  (8.878)
 19. Human Geography  (8.700)
 20. Diet & Clinical Nutrition  (8.598)
 21. Human physiology  (6.549)
 22. Human Evolution  (4.725)
 23. Health Sciences  (2.847)
 24. Human ecology  (2.782)
 25. Human anatomy  (2.547)
 26. Human behaviour  (1.422)
 27. Business Administration  (920)
 28. Arts and Humanities  (400)
 29. Xã hội học  (50)
 30. Sinh lý học người  (41)
 31. Human capital   (39)
 32. Giải phẫu người  (37)
 33. Tâm lý học  (25)
 34. Nguồn nhân lực  (22)
 35. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (17.183.606)
 2. French  (3.292.844)
 3. Chinese  (2.958.705)
 4. German  (2.387.899)
 5. Spanish  (685.941)
 6. Korean  (631.468)
 7. Japanese  (559.715)
 8. Russian  (427.966)
 9. Portuguese  (283.343)
 10. Italian  (159.382)
 11. Danish  (125.509)
 12. Norwegian  (88.912)
 13. Finnish  (87.275)
 14. Dutch  (66.685)
 15. Polish  (47.963)
 16. Ukrainian  (36.481)
 17. Czech  (33.565)
 18. Hungarian  (28.245)
 19. Turkish  (24.966)
 20. Romanian  (20.989)
 21. Greek  (15.609)
 22. Hebrew  (11.719)
 23. Arabic  (3.616)
 24. Undetermined  (1.402)
 25. Icelandic  (857)
 26. Lithuanian  (517)
 27. Persian  (369)
 28. Serbo-Croatian  (296)
 29. Slovak  (170)
 30. Vietnamese  (106)
 31. Macedonian  (18)
 32. Albanian  (7)
 33. Tagalog  (7)
 34. Thai  (3)
 35. Basque  (3)
 36. Burmese  (2)
 37. Armenian  (2)
 38. Yiddish  (2)
 39. Maori  (1)
 40. Malayalam  (1)
 41. Germanic (Other)  (1)
 42. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li, Wei
 2. Li, Peng
 3. Yang, Jing
 4. Chen, Tao
 5. Shu, Yuelong

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Humans
 3. Female
 4. Male
 5. Biology

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...