skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 50  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reusable viscose hook

Hu Yannan

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratization and life expectancy in Europe, 1960-2008

Mackenbach, Johan P. ; Hu, Yannan ; Looman, Caspar W. N.

Social Science & Medicine, Sept, 2013, Vol.93, p.166(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratization and life expectancy in Europe, 1960–2008

Mackenbach, Johan P ; Hu, Yannan ; Looman, Caspar W.N

Social Science & Medicine, September 2013, Vol.93, pp.166-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2013.05.010

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratization and life expectancy in Europe, 1960-2008

Mackenbach, Johan P. ; Hu, Yannan ; Looman, Caspar W. N.

Social Science & Medicine, Sept, 2013, Vol.93, p.166(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specificities of Ricinus communis agglutinin 120 interaction with sulfated galactose

Wang, Yufeng ; Yu, Guangli ; Han, Zhangrun ; Yang, Bo ; Hu, Yannan ; Zhao, Xia ; Wu, Jiandong ; Lv, Youjing ; Chai, Wengang

FEBS Letters, 15 December 2011, Vol.585(24), pp.3927-3934 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-5793 ; E-ISSN: 1873-3468 ; DOI: 10.1016/j.febslet.2011.10.035

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linkage between Parent-Child Frontal Resting Electroencephalogram (EEG) Asymmetry: The Moderating Role of Emotional Parenting

Wang, Hui ; Mai, Xiaoqin ; Han, Zhuo ; Hu, Yannan ; Lei, Xuemei

Journal of Child and Family Studies, 2018, Vol.27(9), pp.2990-2998 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1062-1024 ; E-ISSN: 1573-2843 ; DOI: 10.1007/s10826-018-1121-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Did the English strategy reduce inequalities in health? A difference-in-difference analysis comparing England with three other European countries

Hu, Yannan ; Lenthe, Frank ; Judge, K. ; Lahelma, Eero ; Costa, Giuseppe ; Gelder, Rianne ; Mackenbach, Johan; Department of Public Health

BMC Public Health, 2016, Vol.16(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 14712458

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in health inequalities in 27 European countries

Mackenbach, Johan P ; Valverde, José Rubio ; Artnik, Barbara ; Bopp, Matthias ; Brønnum-Hansen, Henrik ; Deboosere, Patrick ; Kalediene, Ramune ; Kovács, Katalin ; Leinsalu, Mall ; Martikainen, Pekka ; Menvielle, Gwenn ; Regidor, Enrique ; Rychtaříková, Jitka ; Rodriguez-Sanz, Maica ; Vineis, Paolo ; White, Chris ; Wojtyniak, Bogdan ; Hu, Yannan ; Nusselder, Wilma J

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 19 June 2018, Vol.115(25), pp.6440-6445 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 29866829 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1800028115

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software defined autonomic QoS model for future Internet

Wang, Wendong ; Tian , Ye ; Gong , Xiangyang ; Qi , Qinglei ; Hu, Yannan

The Journal of Systems & Software, December 2015, Vol.110, pp.122-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; E-ISSN: 1873-1228 ; DOI: 10.1016/j.jss.2015.08.016

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Income inequality, life expectancy and cause-specific mortality in 43 European countries, 1987–2008: a fixed effects study

Hu, Yannan ; Lenthe, Frank ; Mackenbach, Johan

European Journal of Epidemiology, 2015, Vol.30(8), pp.615-625 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0393-2990 ; E-ISSN: 1573-7284 ; DOI: 10.1007/s10654-015-0066-x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论软件定义网络中控制流保护的可行性和有效性
On the feasibility and efficacy of control traffic protection in software-defined networks

Hu, YanNan ; Wang, WenDong ; Gong, XiangYang ; Que, XiRong ; Cheng, ShiDuan

Science China Information Sciences, 2015, Vol.58(12), pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-733X ; E-ISSN: 1869-1919 ; DOI: 10.1007/s11432-015-5483-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends In Inequalities In Mortality Amenable To Health Care In 17 European Countries

Mackenbach, Johan P ; Hu, Yannan ; Artnik, Barbara ; Bopp, Matthias ; Costa, Giuseppe ; Kalediene, Ramune ; Martikainen, Pekka ; Menvielle, Gwenn ; Strand, Bjørn H ; Wojtyniak, Bogdan ; Nusselder, Wilma J

Health affairs (Project Hope), 01 June 2017, Vol.36(6), pp.1110-1118 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1544-5208 ; PMID: 28583971 Version:1 ; DOI: 10.1377/hlthaff.2016.1674

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in socioeconomic inequalities in self-assessed health in 17 European countries between 1990 and 2010

Hu, Yannan ; van Lenthe, Frank J ; Borsboom, Gerard J ; Looman, Caspar W N ; Bopp, Matthias ; Burström, Bo ; Dzúrová, Dagmar ; Ekholm, Ola ; Klumbiene, Jurate ; Lahelma, Eero ; Leinsalu, Mall ; Regidor, Enrique ; Santana, Paula ; de Gelder, Rianne ; Mackenbach, Johan P

Journal of Epidemiology and Community Health, 19 July 2016, Vol.70(7), p.644 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-005X ; E-ISSN: 1470-2738 ; DOI: 10.1136/jech-2015-206780 ; PMID: 26787202

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social and political determinants of population health in Europe

Hu, Yannan; Department of Public Health ; Department of Public Health

2016

ISBN: 978-94-6169-906-0

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

House-price crash and macroeconomic crisis: a Hong Kong case study

Zhang, Hewitt ; Hu, Yannan ; Hu, Bo

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2012

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing the impact of natural policy experiments on socioeconomic inequalities in health: How to apply commonly used quantitative analytical methods?

Hu, Yannan ; Lenthe, Frank ; Hoffmann, Rasmus ; Hedel, Karen ; Mackenbach, Johan; Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

B M C Medical Research Methodology, 2017, Vol.17(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 14712288

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural characterization of natural ideal 6-O-sulfated agarose from red alga Gloiopeltis furcata

Hu, Yannan ; Yu, Guangli ; Zhao, Xiaoliang ; Wang, Yufeng ; Sun, Xuechao ; Jiao, Guangling ; Zhao, Xia ; Chai, Wengang

Carbohydrate Polymers, 01 July 2012, Vol.89(3), pp.883-889 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0144-8617 ; E-ISSN: 1879-1344 ; DOI: 10.1016/j.carbpol.2012.04.026

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EFFICIENT OVERLAP DETECTION AND CONSTRUCTION ALGORITHMS FOR THE BITMAP SHAPE PACKING PROBLEM

Hu, Yannan ; Fukatsu, Sho ; Hashimoto, Hideki ; Imahori, Shinji ; Yagiura, Mutsunori

Journal of the Operations Research Society of Japan, 2018, Vol.61(1), pp.132-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0453-4514 ; DOI: 10.15807/jorsj.61.132

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A PARTITION-BASED HEURISTIC ALGORITHM FOR THE RECTILINEAR BLOCK PACKING PROBLEM

Hu, Yannan ; Hashimoto, Hideki ; Imahori, Shinji ; Uno, Takeaki ; Yagiura, Mutsunori

Journal of the Operations Research Society of Japan, 2016, Vol.59(1), pp.110-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0453-4514 ; DOI: 10.15807/jorsj.59.110

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software defined autonomic QoS model for future Internet

Wang, Wendong ; Tian, Ye ; Gong, Xiangyang ; Qi, Qinglei ; Hu, Yannan

The Journal of Systems and Software, Dec 2015, Vol.110, p.122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01641212 ; E-ISSN: 18731228

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 50  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (27)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (2)
 2. 2011đến2012  (4)
 3. 2013đến2014  (6)
 4. 2015đến2017  (21)
 5. Sau 2017  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (47)
 2. Chinese  (17)
 3. Japanese  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hu, Yannan
 2. Hu Yannan
 3. Hu, Yn
 4. Mackenbach, Johan P
 5. Bopp, Matthias

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...