skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highly stable redox-active molecular layers by covalent grafting to conductive diamond

Ruther, Rose E ; Rigsby, Matthew L ; Gerken, James B ; Hogendoorn, Stephanie R ; Landis, Elizabeth C ; Stahl, Shannon S ; Hamers, Robert J

Journal of the American Chemical Society, 20 April 2011, Vol.133(15), pp.5692-4 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-5126 ; PMID: 21438578 Version:1 ; DOI: 10.1021/ja200210t

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formation of molecular monolayers on TiO2 surfaces: a surface analogue of the Williamson ether synthesis

Chen, Jixin ; Franking, Ryan ; Ruther, Rose E ; Tan, Yizheng ; He, Xueying ; Hogendoorn, Stephanie R ; Hamers, Robert J

Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 07 June 2011, Vol.27(11), pp.6879-89 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-5827 ; PMID: 21528935 Version:1 ; DOI: 10.1021/la2008528

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hamers, Rj
  2. Ruther, R.E.
  3. Ruther, Rose E.
  4. Hamers, Robert J.
  5. Ruther, Re

theo chủ đề:

  1. Chlorides
  2. Diamonds
  3. Silver Compounds

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...