skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating non-speech sound visualizations for the deaf

Matthews, Tara ; Fong, Janette ; Ho-Ching, F. Wai-Ling ; Mankoff, Jennifer

Behaviour & Information Technology, 01 July 2006, Vol.25(4), pp.333-351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0144-929X ; E-ISSN: 1362-3001 ; DOI: 10.1080/01449290600636488

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can you see what i hear?: the design and evaluation of a peripheral sound display for the deaf

Ho-Ching, F ; Mankoff, Jennifer ; Landay, James

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 05 April 2003, pp.161-168

ISBN: 1581136307 ; ISBN: 9781581136302 ; DOI: 10.1145/642611.642641

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

EEWWW: tangible interfaces for navigating into the human body

De Guzman, Edward ; Ho-Ching, F ; Matthews, Tara ; Rattenbury, Tye ; Back, Maribeth ; Harrison, Steve

CHI '03 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 05 April 2003, pp.806-807

ISBN: 1581136374 ; ISBN: 9781581136371 ; DOI: 10.1145/765891.766003

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ho-Ching, F
  2. Ho-Ching, F.W.-L.
  3. Matthews, Tara
  4. Matthews, T
  5. Mankoff, Jennifer

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...