skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Myanmar: The 2011 Elections and Political Participation

Lall, M. C. (Marie-Carine) ; Hla Hla Win., M. C. (Marie-Carine)

Journal of Burma Studies, 2013, Vol.17(1), pp.181-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-799X ; E-ISSN: 2010-314X

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lall, M. C. (Marie-Carine)
  2. Hla Hla Win., M. C. (Marie-Carine)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...