skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 105  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Short-distance structure of nuclei

Higinbotham, D W ; Piasetzky, E ; Weinstein, L ; Wood, S A

Journal of Physics: Conference Series, 2011, Vol.299(1), p.012010 (14pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-6588 ; E-ISSN: 1742-6596 ; DOI: 10.1088/1742-6596/299/1/012010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E12-14-009: Ratio of the electric form factor in the mirror nuclei 3He and 3H

Myers, L. S ; Higinbotham, D. W. ; Arrington, J. R.

Arxiv ID: 1408.5283

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hard probes of short-range nucleon-nucleon correlations

Arrington, J. ; Higinbotham, D. W. ; Rosner, G. ; Sargsian, M.

Prog.Part.Nucl.Phys. 67 (2012) 898-938 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1104.1196

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The EMC Effect and High Momentum Nucleons in Nuclei

Hen, O. ; Higinbotham, D. W. ; Miller, G. A. ; Piasetzky, E. ; Weinstein, L. B.

Int. J. Mod. Phys. E. 22, 1330017 (2013) [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1304.2813

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extracting a free neutron structure function from proton and deuteron deep inelastic scattering data

Hen, O. ; Piasetzky, E. ; Shneor, R. ; Weinstein, L. B. ; Higinbotham, D. W.

Arxiv ID: 1109.6197

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Precision Measurements of the Proton Elastic Form Factor Ratio

Higinbotham, D. W.

AIP Conf.Proc.1257:637-640,2010 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1001.3341

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 3H–3He Charge Radii Difference

Myers L. S ; Arrington J. R ; Higinbotham D. W

EPJ Web of Conferences, 01 January 2016, Vol.113, p.08013 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2100-014X ; DOI: 10.1051/epjconf/201611308013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear Scaling and the EMC Effect

Higinbotham, D. W. ; Gomez, J. ; Piasetzky, E.

Arxiv ID: 1003.4497

Toàn văn sẵn có

9
Neutron spin structure with polarized deuterons and spectator proton tagging at EIC
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neutron spin structure with polarized deuterons and spectator proton tagging at EIC

Cosyn, W ; Guzey, V ; Higinbotham, D W ; Hyde, C ; Kuhn, S ; Nadel-Turonski, P ; Park, K ; Sargsian, M ; Strikman, M ; Weiss, C

Journal of Physics: Conference Series, 10/27/2014, Vol.543, p.012007 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-6588 ; E-ISSN: 1742-6596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/543/1/012007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Nucleons in the Nuclear Medium

Higinbotham, D. W. ; Sulkosky, V.

AIP Conf.Proc.1257:729-731,2010 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1001.4245

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probing electron-argon scattering for liquid-argon based neutrino-oscillation program

Pandey, V. ; Abrams, D. ; Alsalmi, S. ; Ankowski, A. M. ; Bane, J. ; Benhar, O. ; Dai, H. ; Day, D. B. ; Higinbotham, D. W. ; Mariani, C. ; Murphy, M. ; Nguyen, D.

Arxiv ID: 1711.01671

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proton charge radius extraction from electron scattering data using dispersively improved chiral effective field theory

Alarcón, J. M. ; Higinbotham, D. W. ; Weiss, C. ; Ye, Z.

Phys. Rev. C 99, 044303 (2019)

Arxiv ID: 1809.06373

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Short Range Correlations and the EMC Effect

Weinstein, L. B. ; Piasetzky, E. ; Higinbotham, D. W. ; Gomez, J. ; Hen, O. ; Shneor, R.

Phys.Rev.Lett.106:052301,2011 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1009.5666

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
DETAILED STUDY OF THE 3 HE NUCLEI THROUGH RESPONSE FUNCTION SEPARATIONS AT HIGH MOMENTUM TRANSFER
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

DETAILED STUDY OF THE 3 HE NUCLEI THROUGH RESPONSE FUNCTION SEPARATIONS AT HIGH MOMENTUM TRANSFER

Higinbotham, D. W.

Electromagnetic Interactions In Nuclear And Hadron Physics, 2002, pp.291-299

ISBN: 9789812777218 ; DOI: 10.1142/9789812777218_0029

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of the Lambda(1520) Resonance from High-Precision Electroproduction Data

Qiang, Y. ; Azimov, Ya. I. ; Strakovsky, I. I. ; Briscoe, W. J. ; Gao, H. ; Higinbotham, D. W. ; Nelyubin, V. V.

Phys.Lett.B694:123-128,2010 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1003.5612

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Density Changes in Low Pressure Gas Targets for Electron Scattering Experiments

Santiesteban, S. N. ; Alsalmi, S. ; Meekins, D. ; Bane, J. ; Barcus, S. ; Campbell, J. ; Castellanos, J. ; Cruz-Torres, R. ; Dai, H. ; Hague, T. ; Hauenstein, F. ; Higinbotham, D. W. ; Holt, R. J. ; Kutz, T. ; Li, S. ; Liu, H. ; Mcclellan, R. E. ; Nycz, M. ; Nguyen, D. ; Pandey, B. ; Pandey, V. ; Schmidt, A. ; Su, T. ; Ye, Z.

Nucl. Instrum. Meth. A 940 (2019) 351-358 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1811.12167

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hall A Annual Report 2014

Dalton, M. M. ; Chudakov, E. ; Gomez, J. ; Higinbotham, D. W. ; Keppel, C. ; Michaels, R. ; Myers, L. ; Aniol, K. ; Iqbal, S. ; See, N. ; Arrington, J. R. ; Ivanov, M. V. ; Mihovilovič, M. ; Širca, S. ; Muangma, N. ; Nguyen, Dien ; Pomatsalyuk, R. ; Glamazdin, O. ; Vereshchaka, V. ; Riordan, S. ; Su, T. ; Sulkosky, V. ; Zhu, P.

Arxiv ID: 1511.07474

Toàn văn sẵn có

18
Erratum: Unique electron polarimeter analyzing power comparison and precision spin-based energy measurement [Phys. Rev. ST Accel. Beams 7 , 042802 (2004)]
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum: Unique electron polarimeter analyzing power comparison and precision spin-based energy measurement [Phys. Rev. ST Accel. Beams 7 , 042802 (2004)]

Grames, J. M. ; Sinclair, C. K. ; Mitchell, J. ; Chudakov, E. ; Fenker, H. ; Freyberger, A. ; Higinbotham, D. W. ; Poelker, M. ; Steigerwald, M. ; Tiefenback, M. ; Cavata, C. ; Escoffier, S. ; Marie, F. ; Pussieux, T. ; Vernin, P. ; Danagoulian, S. ; Dharmawardane, V. ; Fatemi, R. ; Joo, K. ; Zeier, M. ; Gorbenko, V. ; Nasseripour, R. ; Raue, B. ; Suleiman, R. ; Zihlmann, B.

Physical Review Special Topics - Accelerators and Beams, 6/2010, Vol.13(6) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1098-4402 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevSTAB.13.069901

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electron Spin Precession at CEBAF

Higinbotham, D. W.

AIP Conf.Proc.1149:751-754,2009 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 0901.4484

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probing cold dense nuclear matter

Subedi, R ; Shneor, R ; Monaghan, P ; Anderson, B D ; Aniol, K ; Annand, J ; Arrington, J ; Benaoum, H ; Benmokhtar, F ; Boeglin, W ; Chen, J-P ; Choi, Seonho ; Cisbani, E ; Craver, B ; Frullani, S ; Garibaldi, F ; Gilad, S ; Gilman, R ; Glamazdin, O ; Hansen, J-O ; Higinbotham, D W ; Holmstrom, T ; Ibrahim, H ; Igarashi, R ; De Jager, C W ; Jans, E ; Jiang, X ; Kaufman, L J ; Kelleher, A ; Kolarkar, A ; Kumbartzki, G ; Lerose, J J ; Lindgren, R ; Liyanage, N ; Margaziotis, D J ; Markowitz, P ; Marrone, S ; Mazouz, M ; Meekins, D ; Michaels, R ; Moffit, B ; Perdrisat, C F ; Piasetzky, E ; Potokar, M ; Punjabi, V ; Qiang, Y ; Reinhold, J ; Ron, G ; Rosner, G ; Saha, A ; Sawatzky, B ; Shahinyan, A ; Sirca, S ; Slifer, K ; Solvignon, P ; Sulkosky, V ; Urciuoli, G M ; Voutier, E ; Watson, J W ; Weinstein, L B ; Wojtsekhowski, B ; Wood, S ; Zheng, X-C ; Zhu, L

Science (New York, N.Y.), 13 June 2008, Vol.320(5882), pp.1476-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 18511658 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1156675

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 105  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (73)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (12)
 2. 2004đến2007  (9)
 3. 2008đến2011  (33)
 4. 2012đến2016  (31)
 5. Sau 2016  (20)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Higinbotham, D. W.
 2. Garibaldi, F
 3. Wojtsekhowski, B.
 4. Michaels, R.
 5. Frullani, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...