skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.645  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust zero resistance in a superconducting high-entropy alloy at pressures up to 190 GPa

Guo, Jing ; Wang, Honghong ; Von Rohr, Fabian ; Wang, Zhe ; Cai, Shu ; Zhou, Yazhou ; Yang, Ke ; Li, Aiguo ; Jiang, Sheng ; Wu, Qi ; Cava, Robert J ; Sun, Liling

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 12 December 2017, Vol.114(50), pp.13144-13147 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 29183981 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1716981114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In situ neutron diffraction study of deformation behavior of a multi-component high-entropy alloy

Wu, Yuan ; Liu, W H ; Wang, Prof Xun-Li ; Ma, Dong ; Stoica, Alexandru Dan ; Nieh, T. G ; He, Z B ; Lu, Z.P; Oak Ridge National Lab. (Ornl), Oak Ridge, Tn (United States). Spallation Neutron Source (Sns) (Corporate Author)

Applied Physics Letters, 01 January 2014, Vol.104(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.4863748

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and properties of AlCrFeCuNix (0.6≤x≤1.4) high-entropy alloys

Jinhong, Pi ; Ye, Pan ; Hui, Zhang ; Lu, Zhang

Materials Science & Engineering A, 01 February 2012, Vol.534, pp.228-233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2011.11.063

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of the phase stabilities in AlNiCoCrFe high entropy alloys

Butler, Todd M ; Weaver, Mark L

Journal of Alloys and Compounds, 15 January 2017, Vol.691, pp.119-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2016.08.121

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatigue behavior of Al0.5CoCrCuFeNi high entropy alloys

Hemphill, M.A ; Yuan, T ; Wang, G.Y ; Yeh, J.W ; Tsai, C.W ; Chuang, A ; Liaw, P.K

Acta Materialia, September 2012, Vol.60(16), pp.5723-5734 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; E-ISSN: 1873-2453 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2012.06.046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanochemical‐Assisted Synthesis of High‐Entropy Metal Nitride via a Soft Urea Strategy

Jin, Tian ; Sang, Xiahan ; Unocic, Raymond R. ; Kinch, Richard T. ; Liu, Xiaofei ; Hu, Jun ; Liu, Honglai ; Dai, Sheng

Advanced Materials, June 2018, Vol.30(23), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0935-9648 ; E-ISSN: 1521-4095 ; DOI: 10.1002/adma.201707512

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase‐Transformation Ductilization of Brittle High‐Entropy Alloys via Metastability Engineering

Huang, Hailong ; Wu, Yuan ; He, Junyang ; Wang, Hui ; Liu, Xiongjun ; An, Ke ; Wu, Wei ; Lu, Zhaoping

Advanced Materials, August 2017, Vol.29(30), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0935-9648 ; E-ISSN: 1521-4095 ; DOI: 10.1002/adma.201701678

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Thermoelectric Performance of New Rhombohedral Phase of GeSe stabilized through Alloying with AgSbSe2

Huang, Zhiwei ; Miller, Samuel A. ; Ge, Binghui ; Yan, Mingtao ; Anand, Shashwat ; Wu, Tianmin ; Nan, Pengfei ; Zhu, Yuanhu ; Zhuang, Wei ; Snyder, G. Jeffrey ; Jiang, Peng ; Bao, Xinhe

Angewandte Chemie International Edition, 06 November 2017, Vol.56(45), pp.14113-14118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-7851 ; E-ISSN: 1521-3773 ; DOI: 10.1002/anie.201708134

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review on fundamental of high entropy alloys with promising high–temperature properties

Chen, Jian ; Zhou, Xueyang ; Wang, Weili ; Liu, Bing ; Lv, Yukun ; Yang, Wei ; Xu, Dapeng ; Liu, Yong

Journal of Alloys and Compounds, 05 September 2018, Vol.760, pp.15-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.05.067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peculiarities and usefulness of multicomponent bulk metallic alloys

Inoue, A ; Kong, F.L ; Zhu, S.L ; Al-Marzouki, F

Journal of Alloys and Compounds, 15 June 2017, Vol.707, pp.12-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2016.11.228

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utilization of high entropy alloy characteristics in Er-Gd-Y-Al-Co high entropy bulk metallic glass

Kim, Jinyeon ; Oh, Hyun Seok ; Kim, Jinwoo ; Ryu, Chae Woo ; Lee, Geun Woo ; Chang, Hye Jung ; Park, Eun Soo

Acta Materialia, 15 August 2018, Vol.155, pp.350-361 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; E-ISSN: 1873-2453 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2018.06.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure and properties of two Al–Cr–Nb–Si–Ti high-entropy nitride coatings

Hsieh, Ming-Hsiao ; Tsai, Ming-Hung ; Shen, Wan-Jui ; Yeh, Jien-Wei

Surface & Coatings Technology, 25 April 2013, Vol.221, pp.118-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0257-8972 ; E-ISSN: 1879-3347 ; DOI: 10.1016/j.surfcoat.2013.01.036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strong amorphization of high-entropy AlBCrSiTi nitride film

Tsai, Che-Wei ; Lai, Sih-Wei ; Cheng, Keng-Hao ; Tsai, Ming-Hung ; Davison, Andrew ; Tsau, Chun-Huei ; Yeh, Jien-Wei

Thin Solid Films, 31 January 2012, Vol.520(7), pp.2613-2618 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6090 ; E-ISSN: 1879-2731 ; DOI: 10.1016/j.tsf.2011.11.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructures and mechanical properties of multi-component (AlCrTaTiZr)N xC y nanocomposite coatings

Chang, Shou-Yi ; Lin, Shao-Yi ; Huang, Yi-Chung

Thin Solid Films, 2011, Vol.519(15), pp.4865-4869 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6090 ; E-ISSN: 1879-2731 ; DOI: 10.1016/j.tsf.2011.01.043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and properties of multiprincipal component AlCoCrFeNiSi x alloys

Zhu, J.M ; Fu, H.M ; Zhang, H.F ; Wang, A.M ; Li, H ; Hu, Z.Q

Materials Science & Engineering A, 2010, Vol.527(27), pp.7210-7214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2010.07.049

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructures and compressive properties of multicomponent AlCoCrFeNiMo x alloys

Zhu, J.M ; Fu, H.M ; Zhang, H.F ; Wang, A.M ; Li, H ; Hu, Z.Q

Materials Science & Engineering A, 2010, Vol.527(26), pp.6975-6979 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2010.07.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thin films of AlCrFeCoNiCu high-entropy alloy by pulsed laser deposition

Cropper, M.D

Applied Surface Science, 15 October 2018, Vol.455, pp.153-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; E-ISSN: 1873-5584 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2018.05.172

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deformation behaviors of Cu29Zr32Ti15Al5Ni19 high entropy bulk metallic glass during nanoindentation

Fang, Qihong ; Yi, Ming ; Li, Jia ; Liu, Bin ; Huang, Zaiwang

Applied Surface Science, 15 June 2018, Vol.443, pp.122-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; E-ISSN: 1873-5584 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2018.02.245

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Fe-to-Co ratio on microstructure and mechanical properties of laser cladded FeCoCrBNiSi high-entropy alloy coatings

Shu, Fengyuan ; Yang, Biao ; Dong, Shiyun ; Zhao, Hongyun ; Xu, Binshi ; Xu, Fujia ; Liu, Bin ; He, Peng ; Feng, Jicai

Applied Surface Science, 30 August 2018, Vol.450, pp.538-544 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; E-ISSN: 1873-5584 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2018.03.128

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formation of core–shell structure in high entropy alloy coating by laser cladding

Zhang, Hui ; Wu, Wanfei ; He, Yizhu ; Li, Mingxi ; Guo, Sheng

Applied Surface Science, 15 February 2016, Vol.363, pp.543-547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; E-ISSN: 1873-5584 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2015.12.059

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.645  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.181)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.088)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (4)
 2. 2005đến2007  (18)
 3. 2008đến2010  (72)
 4. 2011đến2014  (301)
 5. Sau 2014  (2.185)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.314)
 2. Chinese  (33)
 3. Japanese  (22)
 4. Korean  (15)
 5. German  (7)
 6. Russian  (2)
 7. French  (2)
 8. Czech  (2)
 9. Portuguese  (2)
 10. Ukrainian  (1)
 11. Spanish  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Y
 2. Liaw, P.K.
 3. Liaw, Peter K
 4. Yeh, Jien-Wei
 5. Zhang, Yong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...