skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LiDAR simulation in modelled orchards to optimise the use of terrestrial laser scanners and derived vegetative measures

Méndez, Valeriano ; Catalán, Heliodoro ; Rosell Polo, Joan Ramon ; Arnó Satorra, Jaume ; Sanz Cortiella, Ricardo

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust video fingerprinting scheme based on contourlet hidden Markov tree model

Sun, Rui ; Yan, Xiaoxing ; Gao, Jun

Optik - International Journal for Light and Electron Optics, January 2017, Vol.128, pp.139-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-4026 ; E-ISSN: 1618-1336 ; DOI: 10.1016/j.ijleo.2016.09.105

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Application of Wavelet-Domain Hidden Markov Tree Model in Diabetic Retinal Image Denoising

Cui, Dong ; Liu, Minmin ; Hu, Lei ; Liu, Keju ; Guo, Yongxin ; Jiao, Qing

The open biomedical engineering journal, 2015, Vol.9, pp.194-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1874-1207 ; PMID: 26628926 Version:1 ; DOI: 10.2174/1874120701509010194

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-modal medical image fusion using the inter-scale and intra-scale dependencies between image shift-invariant shearlet coefficients

Wang, Lei ; Li, Bin ; Tian, Lian-Fang

Information Fusion, September 2014, Vol.19, pp.20-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1566-2535 ; E-ISSN: 1872-6305 ; DOI: 10.1016/j.inffus.2012.03.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Localizing the latent structure canonical uncertainty: entropy profiles for hidden Markov models

Durand, Jean-Baptiste ; Guédon, Yann

Statistics and Computing, 2016, Vol.26(1), pp.549-567 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-3174 ; E-ISSN: 1573-1375 ; DOI: 10.1007/s11222-014-9494-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remote Sensing Image Change Detection Based on NSCT-HMT Model and Its Application

Chen, Pengyun ; Zhang, Yichen ; Jia, Zhenhong ; Yang, Jie ; Kasabov, Nikola

Sensors, 2017, Vol.17(6), p.1295 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14248220 ; DOI: 10.3390/s17061295

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microcalcification diagnosis in digital mammography using extreme learning machine based on hidden Markov tree model of dual-tree complex wavelet transform

Hu, Kai ; Yang, Wei ; Gao, Xieping

Expert Systems With Applications, 15 November 2017, Vol.86, pp.135-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4174 ; E-ISSN: 1873-6793 ; DOI: 10.1016/j.eswa.2017.05.062

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Novel Design Approach for Contourlet Filter Banks

Yang, Guoan ; Van De Wetering, Huub ; Hou, Ming ; Ikuta, Chihiro ; Liu, Yuehu

IEICE Transactions on Information and Systems, 2010, Vol.E93-D(7), pp.2009-2011 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8532 ; DOI: 10.1587/transinf.E93.D.2009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
基于Contourlet域HMT模型的声纳图像去噪 - Sonar image de-noising based on the HMT model in the contourlet domain
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于Contourlet域HMT模型的声纳图像去噪 - Sonar image de-noising based on the HMT model in the contourlet domain

夏平 ; 刘小妹 ; 吴涛 ; 雷帮军 ; XIA Ping LIU Xiaomei WU Tao LEI Bangjun

应用声学 - Applied Acoustics, 2016, Issue 01, pp.50-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-310X

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Writer identification of Chinese handwriting documents using hidden Markov tree model

He, Zhenyu ; You, Xinge ; Tang, Yuan Yan

Pattern Recognition, 2008, Vol.41(4), pp.1295-1307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3203 ; E-ISSN: 1873-5142 ; DOI: 10.1016/j.patcog.2007.08.017

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
基于小波域隐马尔科夫树模型的图像分割 - IMAGE SEGMENTATION BASED ON WAVELET-DOMAIN HIDDEN MARKOV TREE MODEL
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于小波域隐马尔科夫树模型的图像分割 - IMAGE SEGMENTATION BASED ON WAVELET-DOMAIN HIDDEN MARKOV TREE MODEL

侯彪 ; 刘凤 ; 焦李成 ; 包慧东 ; HOU Biao, LIU Feng, JIAO Li-Cheng, BAO Hui-Dong

红外与毫米波学报 - Journal of Infrared and Millimeter Waves, 2009, Vol.28(2), pp.156-160

ISSN: 1001-9014

Truy cập trực tuyến

12
基于Contourlet域HMT模型的多尺度图像分割 - MULTI-SCALE IMAGE SEGMENTATION BASED ON CONTOURLET-DOMAIN HIDDEN MARKOV TREES MODEL
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于Contourlet域HMT模型的多尺度图像分割 - MULTI-SCALE IMAGE SEGMENTATION BASED ON CONTOURLET-DOMAIN HIDDEN MARKOV TREES MODEL

沙宇恒 ; 丛琳 ; 孙强 ; 焦李成 ; SHA Yu-Heng,CONG Lin,SUN Qiang,JIAO Li-Cheng 

红外与毫米波学报 - Journal of Infrared and Millimeter Waves, 2005, Vol.24(6), pp.472-476

ISSN: 1001-9014

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New signal decomposition method based speech enhancement

Tantibundhit, C ; Boston, J.R ; Li, C.C ; Durrant, J.D ; Shaiman, S ; Kovacyk, K ; El-Jaroudi, A

Signal Processing, 2007, Vol.87(11), pp.2607-2628 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1684 ; E-ISSN: 1872-7557 ; DOI: 10.1016/j.sigpro.2007.04.014

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2)
 2. 2008đến2009  (2)
 3. 2010đến2013  (2)
 4. 2014đến2016  (4)
 5. Sau 2016  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (10)
 2. Chinese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sun, Rui
 2. Liu, Keju
 3. Tang, Yuan Yan
 4. Liu, Minmin
 5. Cui, Dong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...