skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Localizing the latent structure canonical uncertainty: entropy profiles for hidden Markov models

Durand, Jean-Baptiste ; Guédon, Yann

Statistics and Computing, 2016, Vol.26(1), pp.549-567 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-3174 ; E-ISSN: 1573-1375 ; DOI: 10.1007/s11222-014-9494-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quadratic nonnegative matrix factorization

Yang, Zhirong ; Oja, Erkki

Pattern Recognition, 2012, Vol.45(4), pp.1500-1510 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3203 ; E-ISSN: 1873-5142 ; DOI: 10.1016/j.patcog.2011.10.014

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying a hidden Markov chain model in quality function deployment to analyze dynamic customer requirements

Shieh, Jiunn-I ; Wu, Hsin-Hung

Quality & Quantity, 2009, Vol.43(4), pp.635-644 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-5177 ; E-ISSN: 1573-7845 ; DOI: 10.1007/s11135-007-9153-8

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Option pricing and Esscher transform under regime switching

Elliott, Robert J. ; Chan, Leunglung ; Siu, Tak Kuen

Annals of Finance, 2005, Vol.1(4), pp.423-432 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1614-2446 ; E-ISSN: 1614-2454 ; DOI: 10.1007/s10436-005-0013-z

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
标记辅助选择育种中QTL基因型的多点联合推断 - Multi-point Joint Inference of QTL Genotype in Marker-assisted Selection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

标记辅助选择育种中QTL基因型的多点联合推断 - Multi-point Joint Inference of QTL Genotype in Marker-assisted Selection

汤在祥 ; 陈志军 ; 王学枫 ; 徐辰武 ; Tang Zaixiang, Chen Zhijun, Wang Xuefeng, Xu Chenwu

分子植物育种 - Molecular Plant Breeding, 2006, Vol.4(2), pp.293-298

ISSN: 1672-416X

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forecasting Time Series Subject to Multiple Structural Breaks

Pesaran, M. Hashem; Pettenuzzo, Davide; Timmermann, Allan

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical evidence of tax fraud on the carbon allowances market

Lassoudière, Antonin

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic factor analysis of carbon allowances prices: From classic Arbitrage Pricing Theory to Switching Regimes

Lassoudière, Antonin

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical evidence of tax fraud on the carbon allowances market

Lassoudière, Antonin

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic factor analysis of carbon allowances prices: From classic Arbitrage Pricing Theory to Switching Regimes

Lassoudière, Antonin

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forecasting Time Series Subject to Multiple Structural Breaks

Timmermann, Allan

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forecasting Time Series Subject to Multiple Structural Breaks

Timmermann, Allan

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forecasting Time Series Subject to Multiple Structural Breaks

Timmermann, Allan

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forecasting Time Series Subject to Multiple Structural Breaks

Timmermann, Allan

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forecasting Time Series Subject to Multiple Structural Breaks

Pesaran, M. Hashem ; Pettenuzzo, Davide ; Timmermann, Allan; Apollo - University of Cambridge Repository; Apollo - University of Cambridge Repository

DOI: 10.17863/CAM.5112

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (6)
 2. 2005đến2005  (1)
 3. 2006đến2008  (1)
 4. 2009đến2010  (5)
 5. Sau 2010  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Tài nguyên văn bản  (9)
 2. Bài báo  (5)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Timmermann, Allan
 2. Lassoudière, Antonin
 3. Pettenuzzo, Davide
 4. Pesaran, M. Hashem
 5. Siu, Tak Kuen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...